बडनेरा जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12905 पोरबंदर हावड़ा एक्स्प्रेस
चक्रधरपुर
06:45
22905 ओखा हावड़ा एक्स्प्रेस
चक्रधरपुर
06:45
12129 आज़ाद हिंद एक्स्प्रेस
चक्रधरपुर
07:00
12809 हावड़ा मेल
चक्रधरपुर
07:45
18029 लोकमान्य तिलक शालीमार एक्सप्रेस
चक्रधरपुर
09:45
12833 हावड़ा एक्सप्रेस
चक्रधरपुर
14:55
12859 गीतांजलि एक्स्प्रेस
चक्रधरपुर
16:15
12101 ज्ञानेश्वरी डीलक्स एक्सप्रेस
चक्रधरपुर
06:45
22-अक्टू
02833 हापा सन्त्रागाची स्पेशल
चक्रधरपुर
07:15
22-अक्टू
82033 हापा सन्त्रागाची सुविधा स्पेशल
चक्रधरपुर
07:15
22-अक्टू
12151 समरसता एक्स्प्रेस
चक्रधरपुर
07:15
24-अक्टू
82111 छ. शिवाजी महाराज शालीमार सुविधा
चक्रधरपुर
11:03
25-अक्टू
12949 कविगुरु एक्सप्रेस
चक्रधरपुर
07:15
26-अक्टू
12869 हावड़ा एक्स्प्रेस
चक्रधरपुर
22:05
27-अक्टू
New IRCTC Agent Registration