बडनेरा जंक्शन से
ट्रेन / तकआगमनयात्रा
प्रस्थान
18408 साइनगर शिर्डी पुरी एक्सप्रेस
पुरी
9:50p, 16-सित
23.25 घंटे
10:25p
12145 भुबनेश्वर एक्सप्रेस
पुरी
7:50a, 17-सित
24.35 घंटे
7:15a
16-सित
12844 अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस
पुरी
8:55a, 17-सित
24.45 घंटे
8:10a
16-सित
18422 अजमेर पुरी एक्सप्रेस
पुरी
6:20p, 19-सित
24.00 घंटे
6:20p
18-सित
18402 ओखा पूरी एक्स्प्रेस
पुरी
10:20a, 20-सित
26.20 घंटे
8:00a
19-सित
22973 गांधीधाम पुरी सुपरफ़ास्ट
पुरी
7:00p, 20-सित
24.40 घंटे
6:20p
19-सित
18406 अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस
पुरी
8:10a, 22-सित
24.00 घंटे
8:10a
21-सित
New IRCTC Agent Registration