बगुला से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
31912गेदे सियाल्दा लोकल04.1204.5200.40hr
31914गेदे सियाल्दा लोकल05.2706.0600.39hr
30142गेदे मजेर्हत लोकल05.5906.4000.41hr
31916गेदे सियाल्दा लोकल07.3408.1600.42hr
31918गेदे सियाल्दा लोकल09.1409.5500.41hr
31920गेदे सियाल्दा लोकल11.0211.4200.40hr
31922गेदे सियाल्दा लोकल14.3215.1800.46hr
31924गेदे सियाल्दा लोकल15.5716.4100.44hr
31926गेदे सियाल्दा लोकल20.1620.5600.40hr