Loading...
98858 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
16:41
98754 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
16:54
98860 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
17:13
98756 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
17:23
98862 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
17:33
98758 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
17:50
98864 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
18:06
98760 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
18:18
98866 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
18:34
98762 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
18:43
98868 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
19:01
98764 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
19:11
98870 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
19:22
98766 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
19:43
98768 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
19:59
98872 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
20:05
91396 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.21 घंटे
20:10
98770 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
20:16
98874 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
20:32
98772 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
20:47
98876 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
20:59
98774 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
21:16
98878 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.24 घंटे
21:30
98776 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
21:42
98880 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
21:59
98882 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
22:11
98778 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
22:19
98884 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
22:39
98780 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
22:52
98886 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
23:04
98782 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
23:18
98888 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
23:31
98784 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
23:43
98786 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
00:06
19-अग
98702 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.21 घंटे
00:42
19-अग
98802 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
04:17
19-अग
98804 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
04:44
19-अग
98806 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
05:13
19-अग
98704 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.21 घंटे
05:31
19-अग
98808 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
05:42
19-अग
98706 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
06:02
19-अग
98810 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
06:10
19-अग
98708 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
06:18
19-अग
98710 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.24 घंटे
06:30
19-अग
98812 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.24 घंटे
06:45
19-अग
98712 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
06:58
19-अग
98814 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
07:06
19-अग
98714 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
07:18
19-अग
98816 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
07:30
19-अग
98716 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
07:42
19-अग
98818 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
08:00
19-अग
98718 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
08:12
19-अग
98820 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
08:28
19-अग
98720 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
08:43
19-अग
98822 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
08:52
19-अग
98824 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.24 घंटे
09:09
19-अग
98722 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
09:17
19-अग
98826 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.24 घंटे
09:27
19-अग
98724 अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
09:36
19-अग
98828 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
09:50
19-अग
98726 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
10:07
19-अग
98830 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
10:18
19-अग
98728 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.24 घंटे
10:31
19-अग
98832 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
10:45
19-अग
98730 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
11:02
19-अग
98834 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
11:17
19-अग
98732 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
11:29
19-अग
98836 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
11:41
19-अग
98734 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
11:52
19-अग
91392 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
11:59
19-अग
98838 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
12:16
19-अग
98736 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.24 घंटे
12:22
19-अग
98840 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
12:37
19-अग
98738 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
12:53
19-अग
98842 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.24 घंटे
12:59
19-अग
98740 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
13:19
19-अग
98844 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
13:25
19-अग
91394 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.21 घंटे
13:40
19-अग
98846 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
13:49
19-अग
98742 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
14:04
19-अग
98848 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
14:17
19-अग
98744 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
14:34
19-अग
98850 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
14:45
19-अग
98746 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
15:02
19-अग
98852 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
15:15
19-अग
98748 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
15:30
19-अग
98854 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
15:41
19-अग
98750 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
16:00
19-अग
98856 बांद्रा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.23 घंटे
16:12
19-अग
98752 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
डोकयार्ड रोड
00.22 घंटे
16:26
19-अग
Station Name / Code
बांद्रा
BA
डोकयार्ड रोड
DKRD
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

बांद्रा से डोकयार्ड रोड ट्रेनें

बांद्रा से डोकयार्ड रोडतक की ट्रेनों के बारे में

 1. बांद्रा और डोकयार्ड रोडके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  बांद्रा और डोकयार्ड रोडके बीच 90 ट्रेंने चलती हैं.
 2. बांद्रा से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन बांद्रा और डोकयार्ड रोडके बीच है अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल (98786) जिसका चलने का समय है 00.06 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. बांद्रा से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन बांद्रा और डोकयार्ड रोडके बीच है अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल (98784) जिसका चलने का समय है 23.43 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. बांद्रा और डोकयार्ड रोड के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  बांद्रा और डोकयार्ड रोडके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है अँधेरी मुंबई छ. शिवाजी लोकल (98702) जिसका चलने का समय है 00.42 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 11 किलोमीटर की दूरी 00.21 घंटे में तय करती है .