Loading...
90107 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
06:43
92007 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
06:55
90115 बांद्रा विरार लोकल
नैगांव
00.54 घंटे
06:55
90125 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
06:59
90129 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.48 घंटे
07:08
90139 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
07:15
92009 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
07:20
90147 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
07:25
90149 बांद्रा विरार लोकल
नैगांव
00.54 घंटे
07:30
90155 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
07:34
90171 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
07:50
90187 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
07:59
90193 बांद्रा विरार लोकल
नैगांव
00.53 घंटे
08:07
90197 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
08:08
90209 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
08:17
90215 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
08:24
90233 बांद्रा वसई रोड लोकल
नैगांव
00.58 घंटे
08:40
90243 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
08:49
90249 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
08:55
94003 चर्चगेट विरार A/C फास्ट
नैगांव
00.40 घंटे
09:16
90287 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
09:25
90301 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
09:32
90319 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
09:49
90333 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
09:59
90361 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
10:19
90379 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.45 घंटे
10:36
90385 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.46 घंटे
10:39
90399 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
10:51
92021 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
11:02
90423 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
11:09
90413 विरार चर्चगेट लोकल
नैगांव
00.53 घंटे
11:09
90435 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
11:22
90439 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
11:26
90451 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
11:34
90461 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
11:41
92023 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
11:50
90475 बांद्रा वसई रोड लोकल
नैगांव
00.52 घंटे
11:57
90489 विरार चर्चगेट लोकल
नैगांव
00.54 घंटे
12:08
90515 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
12:32
90525 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
12:38
90541 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
12:56
90549 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
13:06
92027 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
13:25
90571 चर्चगेट विरार लोकल
नैगांव
00.53 घंटे
13:38
90589 दादर विरार फास्ट
नैगांव
00.40 घंटे
13:50
90601 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.40 घंटे
14:05
90611 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
14:17
90609 चर्चगेट विरार लोकल
नैगांव
00.54 घंटे
14:22
90621 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.45 घंटे
14:27
90641 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
14:47
92031 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
14:50
90645 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
14:53
90649 चर्चगेट वसई रोड फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
15:00
90659 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
15:14
94007 चर्चगेट विरार A/C फास्ट
नैगांव
00.40 घंटे
15:17
90673 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
15:24
90687 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
15:35
90683 बांद्रा विरार लोकल
नैगांव
00.54 घंटे
15:36
90691 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
15:40
92033 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
15:54
90711 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
16:02
90709 विरार चर्चगेट लोकल
नैगांव
00.52 घंटे
16:06
90731 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.39 घंटे
16:19
92037 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
16:35
90761 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.48 घंटे
16:57
90775 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
17:05
90785 बांद्रा विरार लोकल
नैगांव
00.54 घंटे
17:18
90789 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
17:19
92039 दादर विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
17:31
90809 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.39 घंटे
17:41
93033 दादर दहानू रोड लोकल
नैगांव
00.43 घंटे
18:07
90863 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.39 घंटे
18:21
90873 चर्चगेट विरार लोकल
नैगांव
00.54 घंटे
18:35
90879 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
18:36
90883 चर्चगेट विरार महिला स्पेशल
नैगांव
00.54 घंटे
18:43
90897 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.48 घंटे
18:45
90911 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.47 घंटे
18:59
90937 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
19:15
90943 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
19:20
90947 चर्चगेट वसई रोड फास्ट
नैगांव
00.46 घंटे
19:28
90949 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.47 घंटे
19:32
90973 बांद्रा विरार लोकल
नैगांव
00.58 घंटे
19:52
90981 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
19:55
90991 चर्चगेट विरार LADIES फास्ट
नैगांव
00.45 घंटे
20:03
94011 चर्चगेट विरार A/C फास्ट
नैगांव
00.45 घंटे
20:11
91015 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.45 घंटे
20:19
92051 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
20:36
91045 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
20:46
91067 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
21:00
91071 चर्चगेट विरार लोकल
नैगांव
00.53 घंटे
21:11
91077 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
21:14
91089 दादर वेस्टर्न विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
21:33
91111 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
21:44
91117 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
21:52
91139 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
22:11
91153 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.45 घंटे
22:20
91155 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.45 घंटे
22:24
91157 बांद्रा विरार लोकल
नैगांव
00.57 घंटे
22:30
91167 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
22:40
91177 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.47 घंटे
22:52
91195 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.49 घंटे
23:18
91211 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.50 घंटे
23:48
91215 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.48 घंटे
23:59
91219 चर्चगेट नल्ला सोपारा लोकल
नैगांव
00.54 घंटे
00:14
19-जुला
91223 चर्चगेट विरार लोकल
नैगांव
00.54 घंटे
00:28
19-जुला
91235 चर्चगेट बोरिवली लोकल
नैगांव
00.52 घंटे
00:50
19-जुला
91245 चर्चगेट विरार लोकल
नैगांव
00.52 घंटे
01:21
19-जुला
90007 बांद्रा विरार लोकल
नैगांव
00.53 घंटे
04:15
19-जुला
90015 बांद्रा विरार लोकल
नैगांव
00.55 घंटे
04:35
19-जुला
90017 चर्चगेट विरार लोकल
नैगांव
00.52 घंटे
04:45
19-जुला
90029 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
05:03
19-जुला
90045 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.44 घंटे
05:30
19-जुला
90051 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
05:37
19-जुला
90063 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.42 घंटे
05:50
19-जुला
90059 बांद्रा विरार लोकल
नैगांव
00.53 घंटे
05:51
19-जुला
90067 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.41 घंटे
05:55
19-जुला
90081 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.49 घंटे
06:14
19-जुला
90095 चर्चगेट विरार फास्ट
नैगांव
00.43 घंटे
06:30
19-जुला
90097 चर्चगेट विरार लोकल
नैगांव
00.55 घंटे
06:38
19-जुला
Station Name / Code
बांद्रा
BA
नैगांव
NIG
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

बांद्रा से नैगांव ट्रेनें

बांद्रा से नैगांवतक की ट्रेनों के बारे में

 1. बांद्रा और नैगांवके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  बांद्रा और नैगांवके बीच 119 ट्रेंने चलती हैं.
 2. बांद्रा से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन बांद्रा और नैगांवके बीच है चर्चगेट नल्ला सोपारा लोकल (91219) जिसका चलने का समय है 00.14 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. बांद्रा से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन बांद्रा और नैगांवके बीच है चर्चगेट विरार फास्ट (91215) जिसका चलने का समय है 23.59 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. बांद्रा और नैगांव के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  बांद्रा और नैगांवके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है चर्चगेट विरार फास्ट (90731) जिसका चलने का समय है 16.19 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 33 किलोमीटर की दूरी 00.39 घंटे में तय करती है .