ट्रेन / तकप्रस्थान
15211 जननायक एक्सप्रेस
सिरहिन्द जंक्शन
07.36 घंटे
14:18
13151 जम्मू तवी एक्सप्रेस
सिरहिन्द जंक्शन
08.43 घंटे
17:25
13307 गंगा सत्लज एक्सप्रेस
सिरहिन्द जंक्शन
09.19 घंटे
19:52
14649 सरयू यमुना एक्स्प्रेस
सिरहिन्द जंक्शन
12.20 घंटे
04:25
23-नव
14617 जनसेवा एक्सप्रेस
सिरहिन्द जंक्शन
07.30 घंटे
05:23
23-नव
14603 सहरसा अमृतसर जन एक्सप्रेस
सिरहिन्द जंक्शन
08.30 घंटे
14:27
23-नव
14673 शहीद एक्स्प्रेस
सिरहिन्द जंक्शन
12.20 घंटे
04:25
24-नव
12317 अकाल तख़्त एक्सप्रेस
सिरहिन्द जंक्शन
07.17 घंटे
06:14
25-नव
12325 कोलकाता नंगल बाँध एक्सप्रेस
सिरहिन्द जंक्शन
07.16 घंटे
06:15
29-नव
Station Name / Code
बरेली जंक्शन
BE
सिरहिन्द जंक्शन
SIR
New IRCTC Agent Registration