बरहरवा जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
53044 राजगीर हावड़ा पैसिंजर
हावड़ा जंक्शन
01:59
13134 वाराणसी सियाल्दा एक्सप्रेस
सियाल्दा
03:36
53042 जयनगर हावड़ा पैसिंजर
हावड़ा जंक्शन
12:26
13024 गया हावड़ा एक्सप्रेस
हावड़ा जंक्शन
21:22
13072 हावड़ा एक्स्प्रेस
हावड़ा जंक्शन
23:49
13120 आनंद विहार टर्मिनल सियाल्दा एक्सप्रेस
सियाल्दा
03:35
21-अक्टू
New IRCTC Agent Registration