ट्रेन / तकप्रस्थान
53041 हावड़ा जयनगर पैसेंजर
कारनपुर आटो
00.52 घंटे
16:04
53402 मालदा टाउन साहिबगंज पैसिंजर
कारनपुर आटो
00.49 घंटे
17:55
53029 अजीमगंज भागलपुर पैसिंजर
कारनपुर आटो
00.49 घंटे
19:40
53073 रामपुर हट साहिबगंज पैसिंजर
कारनपुर आटो
00.48 घंटे
22:47
53021 अजीमगंज भागलपुर पैसिंजर
कारनपुर आटो
00.49 घंटे
06:17
23-नव
53403 रामपुर हट गया पैसिंजर
कारनपुर आटो
00.48 घंटे
08:17
23-नव
53405 रामपुर हट साहिबगंज पैसिंजर
कारनपुर आटो
00.39 घंटे
09:34
23-नव
53411 बरहरवा साहिबगंज पैसिंजर
कारनपुर आटो
00.48 घंटे
12:30
23-नव
Station Name / Code
बरहरवा जंक्शन
BHW
कारनपुर आटो
KPTO
New IRCTC Agent Registration