ब्यास जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12204 सहरसा गरीब रथ
समस्तीपुर जंक्शन
04:40
15708 अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस
समस्तीपुर जंक्शन
07:45
14650 सरयू यमुना एक्स्प्रेस
समस्तीपुर जंक्शन
12:25
14604 अमृतसर सहरसा जन एक्सप्रेस
समस्तीपुर जंक्शन
13:40
15212 जननायक एक्सप्रेस
समस्तीपुर जंक्शन
19:35
14674 शहीद एक्स्प्रेस
समस्तीपुर जंक्शन
12:25
17-अक्टू
12408 कर्मभूमि एक्सप्रेस
समस्तीपुर जंक्शन
10:00
18-अक्टू
15532 अमृतसर सहरसा जनसाधारण
समस्तीपुर जंक्शन
18:20
21-अक्टू
New IRCTC Agent Registration