ट्रेन / तकप्रस्थान
53172 लालगोला सियाल्दा पैसेंजर
कल्याणी जंक्शन
03.15 घंटे
23:35
63108 लालगोला सियाल्दा पैसिंजर
कल्याणी जंक्शन
02.40 घंटे
06:02
19-नव
53176 लालगोला सियाल्दा पैसिंजर
कल्याणी जंक्शन
02.44 घंटे
08:44
19-नव
53186 लालगोला सियाल्दा पैसेंजर
कल्याणी जंक्शन
02.30 घंटे
09:17
19-नव
53178 लालगोला सियाल्दा पैसेंजर
कल्याणी जंक्शन
03.01 घंटे
10:40
19-नव
63104 लालगोला सियाल्दा पैसेंजर
कल्याणी जंक्शन
02.28 घंटे
12:20
19-नव
53180 लालगोला कोलकता पैसेंजर
कल्याणी जंक्शन
03.07 घंटे
15:43
19-नव
Station Name / Code
बेल्दंगा
BEB
कल्याणी जंक्शन
KYI
New IRCTC Agent Registration