ट्रेन / तकप्रस्थान
63134 लालगोला रानाघाट पैसेंजर
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.13 घंटे
04:56
63108 लालगोला सियाल्दा पैसिंजर
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.22 घंटे
06:02
13104 भागीरथी एक्स्प्रेस
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.22 घंटे
06:49
13118 बहरामपुर कोर्ट कोलकाता एक्सप्रेस
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.18 घंटे
08:02
53176 लालगोला सियाल्दा पैसिंजर
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.34 घंटे
08:44
53186 लालगोला सियाल्दा पैसेंजर
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.27 घंटे
09:17
31768 लालगोला रानाघाट लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.27 घंटे
09:45
53178 लालगोला सियाल्दा पैसेंजर
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.42 घंटे
10:40
31862 लालगोला कृष्णानगर सिटी लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.28 घंटे
12:19
63104 लालगोला सियाल्दा पैसेंजर
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.26 घंटे
12:20
31770 लालगोला रानाघाट पैसिंजर
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.32 घंटे
13:24
31774 लालगोला रानाघाट लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.30 घंटे
15:08
53180 लालगोला कोलकता पैसेंजर
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.43 घंटे
15:43
13114 हज़रदुआरी एक्स्प्रेस
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.21 घंटे
17:35
31864 लालगोला कृष्णानगर सिटी लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.36 घंटे
18:19
31866 लालगोला कृष्णानगर सिटी लोकल
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.33 घंटे
19:07
31772 लालगोला रानाघाट पैसिंजर
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.34 घंटे
20:51
53172 लालगोला सियाल्दा पैसेंजर
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
01.48 घंटे
23:35
Station Name / Code
बेल्दंगा
BEB
कृष्णानगर सिटी जंक्शन
KNJ
New IRCTC Agent Registration