बेलूर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
37371हावड़ा गोघाट लोकल04.3306.4202.09hr
37361हावड़ा आरामबाग लोकल05.2107.4002.19hr
37373हावड़ा गोघाट लोकल07.3609.4402.08hr
37363हावड़ा आरामबाग लोकल10.0612.0001.54hr
37375हावड़ा गोघाट लोकल10.4612.4401.58hr
37365हावड़ा आरामबाग लोकल12.2614.4002.14hr
37369हावड़ा आरामबाग लोकल13.1615.1301.57hr
37377हावड़ा गोघाट लोकल16.4118.3401.53hr
37367हावड़ा आरामबाग लोकल17.2119.1501.54hr
37379हावड़ा गोघाट लोकल18.5120.5602.05hr