ट्रेन / तकप्रस्थान
18409 श्री जगन्नाथ एक्स्प्रेस
पुरी
04.38 घंटे
00:17
14-नव
12802 पुरुषोत्तम एक्स्प्रेस
पुरी
04.10 घंटे
01:20
14-नव
22835 शालीमार पुरी एक्सप्रेस
पुरी
04.13 घंटे
01:37
14-नव
18478 कलिंगा उत्कल एक्स्प्रेस
पुरी
04.13 घंटे
02:07
14-नव
12837 हावड़ा पुरी एक्सप्रेस
पुरी
04.28 घंटे
02:52
14-नव
58001 हावड़ा पुरी पैसेंजर
पुरी
07.57 घंटे
07:33
14-नव
12816 पुरी एक्सप्रेस
पुरी
03.53 घंटे
08:12
14-नव
12821 धौली एक्स्प्रेस
पुरी
03.53 घंटे
10:37
14-नव
12277 पुरी शताब्दी एक्सप्रेस
पुरी
03.28 घंटे
18:37
14-नव
12881 हावड़ा पूरी ग़रीब रथ
पुरी
04.13 घंटे
01:37
15-नव
08091 भानजपर पुरी स्पेशल
पुरी
04.25 घंटे
02:35
15-नव
12895 हावड़ा पुरी एक्सप्रेस
पुरी
04.13 घंटे
01:37
16-नव
15644 कामाख्या पूरी एक्स्प्रेस
पुरी
04.08 घंटे
03:42
16-नव
08037 शालीमार पुरी स्पेशल
पुरी
05.13 घंटे
05:02
16-नव
12876 नीलाचल एक्सप्रेस
पुरी
04.00 घंटे
12:50
16-नव
18420 दरभंगा पुरी एक्सप्रेस
पुरी
04.28 घंटे
22:52
16-नव
08404 सन्त्रागाची पुरी स्पेशल
पुरी
04.53 घंटे
23:07
16-नव
22889 दीघा पुरी एक्सप्रेस
पुरी
04.28 घंटे
22:52
17-नव
15640 गुवाहाटी पूरी एक्स्प्रेस
पुरी
04.28 घंटे
22:52
18-नव
12887 हावड़ा पुरी एक्सप्रेस
पुरी
04.13 घंटे
01:37
19-नव
18450 बैध्यनाथ धाम एक्सप्रेस
पुरी
04.28 घंटे
22:52
20-नव
Station Name / Code
भद्रख
BHC
पुरी
PURI
New IRCTC Agent Registration