भांडुप से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
96653मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल00.04कल्याण जंक्शन00.4600.42hr
96119मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल00.14कल्याण जंक्शन00.5600.42hr
96020खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल00.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 01.0200.46hr
97441मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल00.23ठाणे00.3400.11hr
96655मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल00.28कल्याण जंक्शन01.1100.43hr
96234बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल00.33छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 01.1900.46hr
96343मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल00.37कल्याण जंक्शन01.1800.41hr
97443मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल00.44ठाणे00.5500.11hr
96301मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल00.49कल्याण जंक्शन01.3100.42hr
96401मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल00.59कल्याण जंक्शन01.4100.42hr
96101मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल01.09कल्याण जंक्शन01.5100.42hr
97301मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल01.12ठाणे01.2400.12hr
97302ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.10छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 04.5600.46hr
96102कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.0000.46hr
97304ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.30छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.1600.46hr
96302अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.39छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.2500.46hr
97306ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.50छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.3600.46hr
96602तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल04.58छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.4400.46hr
96403मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल04.59कल्याण जंक्शन05.4100.42hr
96601विद्याविहार तितवाला लोकल05.04कल्याण जंक्शन05.4600.42hr
96304अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 05.5200.46hr
96003मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल05.08कल्याण जंक्शन05.5100.43hr
96104कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.0200.46hr
97002कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.22छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.0800.46hr
96603विद्याविहार तितवाला लोकल05.25कल्याण जंक्शन06.0700.42hr
96604तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.29छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.1500.46hr
96107मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल05.32कल्याण जंक्शन06.1500.43hr
97308ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.2000.46hr
96201विद्याविहार बदलापुर लोकल05.40कल्याण जंक्शन06.2200.42hr
96405मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल05.44कल्याण जंक्शन06.2600.42hr
97310ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.3200.46hr
96306अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.51छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.3700.46hr
97001विद्याविहार कल्याण लोकल05.52कल्याण जंक्शन06.3500.43hr
96505मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल05.56कल्याण जंक्शन06.3900.43hr
95702कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट लोकल05.56छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.3600.40hr
97312ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल05.58छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.4500.47hr
96606तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.4800.46hr
96109मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल06.04कल्याण जंक्शन06.4700.43hr
96106कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.5200.46hr
96303मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल06.08कल्याण जंक्शन06.5100.43hr
97314ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.10छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 06.5600.46hr
96605मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल06.12कल्याण जंक्शन06.5400.42hr
96308अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.0000.46hr
97003विद्याविहार कल्याण लोकल06.16कल्याण जंक्शन07.0000.44hr
96402कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.18छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.0400.46hr
96305मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल06.24कल्याण जंक्शन07.0700.43hr
97316ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.26छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.1200.46hr
97005विद्याविहार कल्याण लोकल06.28कल्याण जंक्शन07.1300.45hr
97202डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.30छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.1600.46hr
96608तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.2000.46hr
96607मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल06.36कल्याण जंक्शन07.2200.46hr
97318ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.2400.46hr
97007विद्याविहार कल्याण लोकल06.40कल्याण जंक्शन07.2500.45hr
96202बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.2800.46hr
96507मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल06.46कल्याण जंक्शन07.3100.45hr
97004कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.3200.46hr
97009विद्याविहार कल्याण लोकल06.50कल्याण जंक्शन07.3400.44hr
96404कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.52छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.3800.46hr
97011मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल06.54कल्याण जंक्शन07.3900.45hr
97006कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल06.56छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.4200.46hr
96609विद्याविहार तितवाला लोकल07.00कल्याण जंक्शन07.4300.43hr
97320ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.4600.46hr
96307मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल07.04कल्याण जंक्शन07.4600.42hr
96310अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.5200.46hr
97201मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली लोकल07.07ठाणे07.1600.09hr
97013विद्याविहार कल्याण लोकल07.10कल्याण जंक्शन07.5500.45hr
96610तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.10छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 07.5600.46hr
96611मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल07.14कल्याण जंक्शन07.5900.45hr
97322ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.0000.46hr
97203मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल07.17ठाणे07.2700.10hr
96204बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.18छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.0400.46hr
97303मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल07.21ठाणे07.3200.11hr
97015मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल07.25कल्याण जंक्शन08.0800.43hr
97008कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.26छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.1200.46hr
97305मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल07.32ठाणे07.4400.12hr
97010कल्याण दादर लोकल07.32दादर सेंट्रल08.0000.28hr
96502असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.35छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.2200.47hr
96309मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल07.36कल्याण जंक्शन08.1900.43hr
95203मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट07.38कल्याण जंक्शन08.0600.28hr
97324ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.39छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.2600.47hr
96612तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.43छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.3000.47hr
96613मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल07.44कल्याण जंक्शन08.2800.44hr
96206बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.47छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.3300.46hr
95402कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट07.49छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.2300.34hr
97012कल्याण दादर लोकल07.51दादर सेंट्रल08.1800.27hr
97017मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल07.52कल्याण जंक्शन08.3600.44hr
97326ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.55छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.4100.46hr
97307मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल07.56ठाणे08.0700.11hr
95703मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट07.57कल्याण जंक्शन08.2500.28hr
97014कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल07.59छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.4500.46hr
97205मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल08.00ठाणे08.1000.10hr
97204डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.03छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.4900.46hr
97328ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.07छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.5300.46hr
95706कल्याण दादर फास्ट08.07दादर सेंट्रल08.2700.20hr
97019मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल08.08कल्याण जंक्शन08.5200.44hr
97330ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.11छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.5700.46hr
97309मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल08.12ठाणे08.2400.12hr
95304अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 08.5000.35hr
97021मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल08.16कल्याण जंक्शन09.0000.44hr
97016कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.17छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.0500.48hr
97207मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल08.20ठाणे08.3000.10hr
97206डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.0800.47hr
97332ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.25छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.1200.47hr
96511मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल08.26कल्याण जंक्शन09.0900.43hr
95404कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.26छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.0100.35hr
97311मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल08.29ठाणे08.4100.12hr
96504असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.29छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.1600.47hr
95205मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट08.30कल्याण जंक्शन08.5900.29hr
95306अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.30छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.0400.34hr
97018कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.1900.47hr
97023दादर कल्याण लोकल08.34कल्याण जंक्शन09.1600.42hr
97334ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.36छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.2200.46hr
95110कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.36छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.1200.36hr
97025मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल08.40कल्याण जंक्शन09.2200.42hr
97020कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.2600.46hr
97313मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल08.44ठाणे08.5600.12hr
97022कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3000.46hr
95802डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट08.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.2100.35hr
97336ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.47छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3300.46hr
96614तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.51छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.3700.46hr
97315मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल08.52ठाणे09.0400.12hr
95710कल्याण मुंबई छ. शिवाजी फास्ट08.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.2900.35hr
97027मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल08.56कल्याण जंक्शन09.3900.43hr
97338ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल08.59छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.4500.46hr
97317मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल09.00ठाणे09.1200.12hr
97024कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.03छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.4900.46hr
95705मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट09.04कल्याण जंक्शन09.4300.39hr
97209मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल09.04ठाणे09.1400.10hr
95310अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट09.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.4200.36hr
97319दादर ठाणे लोकल09.08ठाणे09.1900.11hr
96616तितवाला दादर सेंट्रल लोकल09.08दादर सेंट्रल09.3700.29hr
97321मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल09.11ठाणे09.2300.12hr
97340ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.12छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 09.5900.47hr
97208डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.0200.46hr
97029मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल09.17कल्याण जंक्शन10.0000.43hr
95303मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट09.20कल्याण जंक्शन09.4800.28hr
97342ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.20छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.0600.46hr
95312अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट09.26छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.0300.37hr
97344ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.28छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.1400.46hr
95709मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट09.30कल्याण जंक्शन10.1000.40hr
97323मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल09.30ठाणे09.4200.12hr
96618तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.1800.46hr
95107मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट09.33कल्याण जंक्शन10.0000.27hr
97031मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल09.34कल्याण जंक्शन10.1700.43hr
95504असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट09.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.1200.34hr
97210डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.2600.48hr
97325मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल09.41ठाणे09.5300.12hr
97346ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.3000.48hr
97327मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल09.45ठाणे10.0000.15hr
95209मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट09.47कल्याण जंक्शन10.1500.28hr
97033मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल09.49कल्याण जंक्शन10.3600.47hr
97028कल्याण दादर लोकल09.49दादर सेंट्रल10.1700.28hr
97348ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.53छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.4000.47hr
95305मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट09.54कल्याण जंक्शन10.2100.27hr
96210बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.4400.47hr
97211मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल10.00ठाणे10.1000.10hr
95604तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट10.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.3400.34hr
95211मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट10.01कल्याण जंक्शन10.2800.27hr
97350ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.4800.46hr
97329मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.03ठाणे10.1500.12hr
97026कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.5200.46hr
97352ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.09छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.5600.47hr
95109मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट10.10कल्याण जंक्शन10.3700.27hr
97037दादर कल्याण लोकल10.10कल्याण जंक्शन10.5300.43hr
97331मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.13ठाणे10.2500.12hr
97039मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल10.16कल्याण जंक्शन11.0000.44hr
97354ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.18छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.0400.46hr
95206बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट10.19छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 10.5400.35hr
97213मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल10.20ठाणे10.3100.11hr
97212डोम्बिवली दादर लोकल10.22दादर सेंट्रल10.5000.28hr
97333मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.23ठाणे10.3500.12hr
97335मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.26ठाणे10.3800.12hr
97356ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.30छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.1600.46hr
95713मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट10.32कल्याण जंक्शन11.1500.43hr
97337मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.33ठाणे10.4600.13hr
97030कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.2000.46hr
96508असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.2400.46hr
96617मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल10.41कल्याण जंक्शन11.2400.43hr
97358ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.2800.46hr
95309मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट10.44कल्याण जंक्शन11.1000.26hr
97041मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल10.46कल्याण जंक्शन11.2900.43hr
97032कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.3400.46hr
97339मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.50ठाणे11.0100.11hr
97341मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल10.54ठाणे11.0500.11hr
97360ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.4000.46hr
97043मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल10.58कल्याण जंक्शन11.4200.44hr
97034कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.59छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.4500.46hr
95311मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट11.01कल्याण जंक्शन11.3100.30hr
97362ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.5000.46hr
97215मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल11.06ठाणे11.1500.09hr
97036कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.08छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.5400.46hr
95111मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट11.09कल्याण जंक्शन11.3900.30hr
97343मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.10ठाणे11.2500.15hr
97214डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.13छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 11.5900.46hr
97045दादर कल्याण लोकल11.14कल्याण जंक्शन11.5900.45hr
96510असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.17छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.0300.46hr
97217मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल11.20ठाणे11.3000.10hr
97345मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.26ठाणे11.3700.11hr
97040कल्याण दादर लोकल11.27दादर सेंट्रल11.5400.27hr
96212बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.30छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.1600.46hr
97047मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल11.33कल्याण जंक्शन12.1700.44hr
97364ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.2000.46hr
97347मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.36ठाणे11.4800.12hr
97216डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.2400.46hr
97049दादर कल्याण लोकल11.39कल्याण जंक्शन12.2800.49hr
97042कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.2800.46hr
97349मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.45ठाणे11.5700.12hr
96619मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल11.48कल्याण जंक्शन12.3300.45hr
97366ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.49छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.3500.46hr
96622तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.53छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.4000.47hr
95315मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट11.54कल्याण जंक्शन12.2400.30hr
97351मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल11.56ठाणे12.0600.10hr
96312अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.4400.47hr
97353मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल12.00ठाणे12.1100.11hr
97046कल्याण दादर लोकल12.01दादर सेंट्रल12.2800.27hr
97051मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल12.04कल्याण जंक्शन12.4800.44hr
96621मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल12.08कल्याण जंक्शन12.5200.44hr
96214बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.08छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.5400.46hr
97368ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.12छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 12.5800.46hr
95717मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट12.14कल्याण जंक्शन12.5600.42hr
97219मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल12.14ठाणे12.2600.12hr
96314अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.0200.46hr
97053कुर्ला कल्याण लोकल12.18कल्याण जंक्शन13.0400.46hr
96624तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.20छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.0600.46hr
97355मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल12.21ठाणे12.3300.12hr
97218डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.1000.46hr
96311मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल12.25कल्याण जंक्शन13.1100.46hr
97050कल्याण दादर लोकल12.28दादर सेंट्रल12.5500.27hr
97357मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल12.30ठाणे12.4000.10hr
96216बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.1800.46hr
97055मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल12.34कल्याण जंक्शन13.1800.44hr
97052कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.36छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.2200.46hr
96623मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल12.38कल्याण जंक्शन13.2000.42hr
96512असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.2600.46hr
96313मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल12.43कल्याण जंक्शन13.2600.43hr
97220डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.3000.46hr
97221दादर डोम्बिवली लोकल12.47ठाणे12.5700.10hr
96218बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.3400.46hr
97057मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल12.51कल्याण जंक्शन13.3500.44hr
97054कल्याण दादर लोकल12.52दादर सेंट्रल13.1900.27hr
96626तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.56छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.4200.46hr
97059मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल12.59कल्याण जंक्शन13.4300.44hr
96316अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.4600.46hr
96220बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.5000.46hr
97223दादर डोम्बिवली लोकल13.04ठाणे13.1400.10hr
97359मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल13.08ठाणे13.2000.12hr
97370ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.08छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.5400.46hr
97061मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल13.12कल्याण जंक्शन13.5500.43hr
96318अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.13छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 13.5900.46hr
97063मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल13.16कल्याण जंक्शन13.5900.43hr
96628तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.17छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.0300.46hr
96315मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल13.20कल्याण जंक्शन14.0200.42hr
97058कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.0700.46hr
97225मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल13.24ठाणे13.3400.10hr
96222बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.25छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.1100.46hr
96625मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल13.28कल्याण जंक्शन14.1000.42hr
97222डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.31छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.1700.46hr
97065दादर कल्याण लोकल13.32कल्याण जंक्शन14.1400.42hr
97060कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.35छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.2100.46hr
97361मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल13.37ठाणे13.5000.13hr
97372ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.2600.46hr
96317मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल13.41कल्याण जंक्शन14.2400.43hr
96630तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.43छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.2900.46hr
97067मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल13.45कल्याण जंक्शन14.2900.44hr
96320अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.47छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.3300.46hr
97069मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल13.49कल्याण जंक्शन14.3300.44hr
97062कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.51छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.3700.46hr
97363मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल13.53ठाणे14.0600.13hr
96627मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल13.57कल्याण जंक्शन14.4100.44hr
96632तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.4300.46hr
96319मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल14.01कल्याण जंक्शन14.4400.43hr
97224डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.5100.46hr
97071मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल14.06कल्याण जंक्शन14.4900.43hr
97066कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.09छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 14.5600.47hr
97227दादर डोम्बिवली लोकल14.10ठाणे14.2100.11hr
96515मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल14.14कल्याण जंक्शन14.5900.45hr
97374ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.0000.46hr
97073मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल14.18कल्याण जंक्शन15.0200.44hr
96634तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.18छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.0400.46hr
97226डोम्बिवली दादर लोकल14.22दादर सेंट्रल14.4900.27hr
97365मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल14.22ठाणे14.3400.12hr
96629मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल14.26कल्याण जंक्शन15.0800.42hr
97068कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.26छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.1200.46hr
97077मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल14.30कल्याण जंक्शन15.1300.43hr
96322अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.30छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.1600.46hr
96321मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल14.34कल्याण जंक्शन15.1600.42hr
97376ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.2000.46hr
97229मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल14.38ठाणे14.4800.10hr
97070कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.2400.46hr
97367मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल14.42ठाणे14.5400.12hr
97228डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.2900.47hr
97072कल्याण दादर लोकल14.46दादर सेंट्रल15.1300.27hr
97079कुर्ला कल्याण लोकल14.47कल्याण जंक्शन15.3000.43hr
96636तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.50छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.3700.47hr
96631मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल14.52कल्याण जंक्शन15.3400.42hr
97074कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.4100.47hr
97081मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल14.56कल्याण जंक्शन15.3900.43hr
96324अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.58छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.4500.47hr
96205मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल15.01कल्याण जंक्शन15.4200.41hr
97369मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल15.04ठाणे15.1500.11hr
97378ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.5000.46hr
97076कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.08छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 15.5400.46hr
97083मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल15.10कल्याण जंक्शन15.5300.43hr
97371मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल15.14ठाणे15.2600.12hr
97078कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.0100.46hr
96323मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल15.18कल्याण जंक्शन16.0000.42hr
96326अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.19छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.0500.46hr
97085मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल15.22कल्याण जंक्शन16.0500.43hr
97080कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.23छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.0900.46hr
97087दादर कल्याण लोकल15.26कल्याण जंक्शन16.0900.43hr
97380ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.27छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.1300.46hr
96633मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल15.30कल्याण जंक्शन16.1200.42hr
97230डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.31छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.1700.46hr
97382ठाणे दादर लोकल15.34दादर सेंट्रल16.0100.27hr
96325मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल15.36कल्याण जंक्शन16.1800.42hr
97082कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.2500.47hr
97089मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल15.40कल्याण जंक्शन16.2300.43hr
96638तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.2900.47hr
96517मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल15.44कल्याण जंक्शन16.2700.43hr
95322अम्बरनाथ दादर फास्ट15.45दादर सेंट्रल16.0500.20hr
97084कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.3400.46hr
97091दादर कल्याण लोकल15.53कल्याण जंक्शन16.3600.43hr
97384ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.53छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.3900.46hr
97231मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल15.56ठाणे16.0600.10hr
97093मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल16.00कल्याण जंक्शन16.4300.43hr
96640तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.4800.46hr
96635मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल16.04कल्याण जंक्शन16.4600.42hr
97386ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.06छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.5200.46hr
97232डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.10छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.5600.46hr
97233मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल16.11ठाणे16.2300.12hr
96637मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल16.15कल्याण जंक्शन17.0000.45hr
97088कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.0300.48hr
95326अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट16.19छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 16.5400.35hr
97373मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल16.20ठाणे16.3300.13hr
97090कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.1200.51hr
97095मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल16.25कल्याण जंक्शन17.1100.46hr
95418कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट16.25छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.0000.35hr
97235मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल16.30ठाणे16.4100.11hr
97092कल्याण दादर लोकल16.30दादर सेंट्रल16.5700.27hr
97097मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल16.34कल्याण जंक्शन17.1800.44hr
96642तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.34छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.2000.46hr
97388ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.38छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.2400.46hr
97375दादर ठाणे लोकल16.39ठाणे16.5100.12hr
97390ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.2800.46hr
97099मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल16.43कल्याण जंक्शन17.2600.43hr
97392ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.3200.46hr
97237मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल16.49ठाणे17.0100.12hr
97096कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.50छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.3600.46hr
97377मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल16.53ठाणे17.0500.12hr
97394ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.4000.46hr
95608तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट16.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.2900.35hr
96329मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल16.57कल्याण जंक्शन17.3900.42hr
97098कल्याण दादर लोकल16.58दादर सेंट्रल17.2500.27hr
97379मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.01ठाणे17.1500.14hr
95328अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट17.03छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.3700.34hr
96639मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल17.05कल्याण जंक्शन17.4900.44hr
97396ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.07छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.5200.45hr
97101कुर्ला कल्याण लोकल17.11कल्याण जंक्शन17.5400.43hr
97398ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.11छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.5700.46hr
97381मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.14ठाणे17.2600.12hr
97100कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.0000.46hr
97239मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल17.18ठाणे17.2800.10hr
97234डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.18छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.0400.46hr
97383मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.22ठाणे17.3500.13hr
97400ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.22छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.0800.46hr
95330अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट17.24छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 17.5900.35hr
97402ठाणे दादर लोकल17.26दादर सेंट्रल17.5200.26hr
97105कुर्ला कल्याण लोकल17.28कल्याण जंक्शन18.1400.46hr
97236डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.29छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.1400.45hr
97107मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल17.32कल्याण जंक्शन18.1800.46hr
97404ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.33छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.1900.46hr
97385मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.36ठाणे17.4800.12hr
97406ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.37छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.2200.45hr
97241दादर डोम्बिवली लोकल17.40ठाणे17.5100.11hr
97109कुर्ला कल्याण लोकल17.43कल्याण जंक्शन18.2900.46hr
97408ठाणे दादर लोकल17.43दादर सेंट्रल18.1100.28hr
97111मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल17.46कल्याण जंक्शन18.3400.48hr
95510असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट17.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.1900.33hr
97238डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.3400.46hr
97387मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.49ठाणे18.0000.11hr
97389मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल17.53ठाणे18.0400.11hr
97410ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.54छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.4100.47hr
97113मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल17.56कल्याण जंक्शन18.4200.46hr
97102कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.58छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.4500.47hr
97391मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल18.00ठाणे18.1200.12hr
95422कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट18.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.3600.34hr
97115दादर कल्याण लोकल18.04कल्याण जंक्शन18.4800.44hr
97412ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.5000.46hr
97240डोम्बिवली दादर लोकल18.07दादर सेंट्रल18.3400.27hr
97393मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल18.08ठाणे18.2000.12hr
95801मुंबई छ. शिवाजी डोम्बिवली फास्ट18.10ठाणे18.1800.08hr
97117कुर्ला कल्याण लोकल18.12कल्याण जंक्शन18.5600.44hr
97104कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.13छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.0000.47hr
97395मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल18.16ठाणे18.2800.12hr
97414ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.17छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.0400.47hr
97119मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल18.20कल्याण जंक्शन19.0400.44hr
97416ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.22छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.0800.46hr
97243दादर डोम्बिवली लोकल18.24ठाणे18.3400.10hr
95614तितवाला मुंबई छ. शिवाजी सेमी फास्ट18.25छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 18.5700.32hr
97121कुर्ला कल्याण लोकल18.28कल्याण जंक्शन19.1200.44hr
97418ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.28छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.1400.46hr
97397मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल18.32ठाणे18.4400.12hr
97242डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.1800.46hr
97420ठाणे दादर लोकल18.36दादर सेंट्रल19.0300.27hr
97123मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल18.37कल्याण जंक्शन19.2100.44hr
95909मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट18.40ठाणे18.5200.12hr
97245मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल18.42ठाणे18.5400.12hr
97106कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.3000.46hr
95512असंगांव मुंबई छ. शिवाजी फास्ट18.45छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.1800.33hr
97125दादर कल्याण लोकल18.46कल्याण जंक्शन19.3200.46hr
97422ठाणे दादर लोकल18.48दादर सेंट्रल19.1500.27hr
97399मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल18.50ठाणे19.0200.12hr
97127मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल18.54कल्याण जंक्शन19.3700.43hr
97244डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.56छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.4200.46hr
97129मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल18.58कल्याण जंक्शन19.4200.44hr
97424ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.4600.46hr
95230बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी फास्ट19.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.3600.34hr
97110कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 19.5000.46hr
95733मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट19.05कल्याण जंक्शन19.4500.40hr
97247मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल19.06ठाणे19.1600.10hr
97426ठाणे दादर लोकल19.09दादर सेंट्रल19.3600.27hr
97131दादर कल्याण लोकल19.10कल्याण जंक्शन19.5400.44hr
97401मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल19.13ठाणे19.2600.13hr
95615मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट19.15कल्याण जंक्शन19.4700.32hr
97112कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.16छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.0200.46hr
96641मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल19.18कल्याण जंक्शन20.0200.44hr
97403मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल19.22ठाणे19.3400.12hr
97428ठाणे दादर लोकल19.22दादर सेंट्रल19.4900.27hr
95735मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट19.23कल्याण जंक्शन20.0800.45hr
97246डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.25छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.1100.46hr
97249मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल19.26ठाणे19.3700.11hr
97405मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल19.30ठाणे19.4200.12hr
97116कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.1800.46hr
95911मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट19.35ठाणे19.4600.11hr
96516असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.36छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.2200.46hr
97133दादर सेंट्रल कल्याण लोकल19.38कल्याण जंक्शन20.2700.49hr
97407मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल19.41ठाणे19.5400.13hr
97430ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.42छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.3000.48hr
97135मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल19.45कल्याण जंक्शन20.3100.46hr
97120कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.46छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.3400.48hr
95010खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट19.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.2200.34hr
97251मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल19.49ठाणे19.5900.10hr
97432ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.50छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.3700.47hr
97122कल्याण दादर लोकल19.53दादर सेंट्रल20.2000.27hr
97409दादर ठाणे लोकल19.54ठाणे20.0600.12hr
97124कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.4400.47hr
95329दादर अम्बरनाथ फास्ट19.58कल्याण जंक्शन20.2700.29hr
97137मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल19.58कल्याण जंक्शन20.4300.45hr
95426कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट19.58छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.3500.37hr
97434ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.01छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.4800.47hr
97139मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल20.02कल्याण जंक्शन20.4700.45hr
97248डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.5200.47hr
97411मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल20.06ठाणे20.1700.11hr
97253दादर डोम्बिवली लोकल20.09ठाणे20.2000.11hr
97126कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.09छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 20.5600.47hr
97141कुर्ला कल्याण लोकल20.14कल्याण जंक्शन20.5800.44hr
97436ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.15छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.0100.46hr
95331मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट20.16कल्याण जंक्शन20.4400.28hr
96213मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल20.17कल्याण जंक्शन21.0100.44hr
97128कल्याण दादर लोकल20.19दादर सेंट्रल20.4600.27hr
97413मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल20.20ठाणे20.3200.12hr
97130कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.23छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.0900.46hr
97415दादर ठाणे लोकल20.24ठाणे20.3500.11hr
97143मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल20.29कल्याण जंक्शन21.1300.44hr
97417मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल20.35ठाणे20.4600.11hr
96328अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.37छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.2400.47hr
96215मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल20.39कल्याण जंक्शन21.2200.43hr
97134कल्याण दादर लोकल20.40दादर सेंट्रल21.0700.27hr
97255मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल20.44ठाणे20.5400.10hr
96643मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल20.49कल्याण जंक्शन21.3200.43hr
95336अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी फास्ट20.49छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.2500.36hr
96646तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.49छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.3600.47hr
97145दादर कल्याण लोकल20.53कल्याण जंक्शन21.3700.44hr
97438ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.53छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.3900.46hr
96333मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल20.57कल्याण जंक्शन21.4000.43hr
97250डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल20.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.4400.47hr
97136कल्याण दादर लोकल21.01दादर सेंट्रल21.2800.27hr
97419मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल21.02ठाणे21.1400.12hr
96518असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.05छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.5200.47hr
97257मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल21.07ठाणे21.1600.09hr
97252डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.09छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 21.5600.47hr
95913मुंबई छ. शिवाजी ठाणे फास्ट21.11ठाणे21.2100.10hr
97138कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.14छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.0000.46hr
96645मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल21.16कल्याण जंक्शन22.0100.45hr
96648तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.18छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.0400.46hr
97421मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल21.20ठाणे21.3200.12hr
96335मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल21.24कल्याण जंक्शन22.0900.45hr
97140कल्याण दादर लोकल21.24दादर सेंट्रल21.5100.27hr
97147दादर कल्याण लोकल21.29कल्याण जंक्शन22.1400.45hr
97259मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल21.33ठाणे21.4300.10hr
97440ठाणे मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.33छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.2000.47hr
97423मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल21.36ठाणे21.4800.12hr
96519मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल21.40कल्याण जंक्शन22.2400.44hr
96650तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.40छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.2800.48hr
97149दादर कल्याण लोकल21.44कल्याण जंक्शन22.2900.45hr
97254डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.44छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.3200.48hr
97144कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.3500.47hr
97425मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल21.48ठाणे22.0000.12hr
96219मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल21.52कल्याण जंक्शन22.3400.42hr
97442ठाणे दादर लोकल21.53दादर सेंट्रल22.2000.27hr
97261मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस डोम्बिवली लोकल21.56ठाणे22.0600.10hr
96652तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल21.57छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.4300.46hr
97146कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.02छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.4800.46hr
96647मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल22.04कल्याण जंक्शन22.4800.44hr
97256डोम्बिवली दादर लोकल22.07दादर सेंट्रल22.3400.27hr
97151दादर कल्याण लोकल22.09कल्याण जंक्शन22.5300.44hr
96221मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल22.12कल्याण जंक्शन22.5500.43hr
96330अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.12छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 22.5800.46hr
96409मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल22.16कल्याण जंक्शन22.5900.43hr
95743मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट22.20कल्याण जंक्शन23.0400.44hr
96654तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.21छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.0800.47hr
96337मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल22.24कल्याण जंक्शन23.0700.43hr
97153दादर कल्याण लोकल22.28कल्याण जंक्शन23.1200.44hr
96332अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.28छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.1600.48hr
95011मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट22.31कल्याण जंक्शन23.0100.30hr
96223मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल22.32कल्याण जंक्शन23.1500.43hr
97258डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.1900.47hr
97148कल्याण दादर लोकल22.35दादर सेंट्रल23.0200.27hr
97427मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल22.36ठाणे22.4700.11hr
96226बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.39छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.2600.47hr
97155मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल22.40कल्याण जंक्शन23.2600.46hr
96649मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल22.44कल्याण जंक्शन23.2900.45hr
97157मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल22.48कल्याण जंक्शन23.3400.46hr
97150कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.48छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.3500.47hr
97260डोम्बिवली मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.52छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.3900.47hr
97429दादर ठाणे लोकल22.56ठाणे23.0800.12hr
96334अम्बरनाथ मुंबई छ. शिवाजी लोकल22.56छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.4300.47hr
96228बदलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.00छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.4800.48hr
97159मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल23.01कल्याण जंक्शन23.4400.43hr
96656तितवाला मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.04छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.5200.48hr
97431मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल23.05ठाणे23.1500.10hr
97161मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल23.09कल्याण जंक्शन23.5100.42hr
97152कल्याण मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.09छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 23.5700.48hr
96019मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल23.13कल्याण जंक्शन23.5600.43hr
96112कर्जत मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.17छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 00.0400.47hr
96339दादर अम्बरनाथ लोकल23.19कल्याण जंक्शन00.0000.41hr
97262डोम्बिवली दादर लोकल23.21दादर सेंट्रल23.4800.27hr
97433मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल23.22ठाणे23.3300.11hr
96225मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल23.27कल्याण जंक्शन00.1100.44hr
97435मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल23.31ठाणे23.4200.11hr
96520असंगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.32छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 00.1900.47hr
96651मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल23.35कल्याण जंक्शन00.1800.43hr
96227दादर बदलापुर लोकल23.44कल्याण जंक्शन00.2700.43hr
97437मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल23.48ठाणे23.5900.11hr
96341मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल23.52कल्याण जंक्शन00.3400.42hr
95013मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट23.52कल्याण जंक्शन00.1800.26hr
97154कल्याण दादर लोकल23.53दादर सेंट्रल00.2100.28hr
97439मुंबई छ. शिवाजी ठाणे लोकल23.56ठाणे00.0700.11hr
96406कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल23.59छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस 00.4500.46hr