भिलाई से
ट्रेन / तकप्रस्थान
18030 शालीमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
13.22 घंटे
07:18
23-नव
भिलाई पॉवर हाउस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12834 हावड़ा अहमदाबाद एक्स्प्रेस
भुसावल जंक्शन
11.29 घंटे
15:39
12843 पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
10.27 घंटे
10:18
23-नव
18405 पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस
भुसावल जंक्शन
10.27 घंटे
10:18
28-नव
Station Name / Code
भिलाई
BIA
भिलाई पॉवर हाउस
BPHB
भुसावल जंक्शन
BSL
New IRCTC Agent Registration