भुज से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
11091अहिंसा एक्स्प्रेस08.5517.1908.24hr
22829भुज शालीमार एक्सप्रेस14.2022.4908.29hr
12960भुज दादर एक्सप्रेस18.3005.3911.09hr
22956कच्छ एक्सप्रेस20.1504.1407.59hr
19116भुज दादर एक्सप्रेस22.2506.4408.19hr