भुज से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
11091अहिंसा एक्स्प्रेस08.5510.5301.58hr
19152गांधीधाम पालनपुर एक्सप्रेस11.2013.5302.33hr
14312अल हज़रत एक्सप्रेस12.4514.4301.58hr
22829भुज शालीमार एक्सप्रेस14.2016.1501.55hr
14322भुज बरेली एक्सप्रेस17.0519.0301.58hr
12960भुज दादर एक्सप्रेस18.3020.1801.48hr
22956कच्छ एक्सप्रेस20.1522.1301.58hr
19116भुज दादर एक्सप्रेस22.2500.2301.58hr