बीरा से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
33896 सियाल्दा थाकुर्नगर लोकल
ठाकुर नगर → सियाल्दा (01.04 घंटे)
18.46
17-अग
19.50
17-अग
33848 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.11 घंटे)
19.14
17-अग
20.25
17-अग
33850 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.11 घंटे)
19.42
17-अग
20.53
17-अग
33664 हाब्रा सियाल्दा लोकल
हाब्रा → सियाल्दा (01.10 घंटे)
20.17
17-अग
21.27
17-अग
33852 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.11 घंटे)
20.26
17-अग
21.37
17-अग
33854 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.15 घंटे)
21.25
17-अग
22.40
17-अग
33686 गोबर्दंगा सियाल्दा लोकल
गोबर्दंगा → सियाल्दा (01.07 घंटे)
21.47
17-अग
22.54
17-अग
33856 बनगांव सियाल्दा लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.11 घंटे)
21.59
17-अग
23.10
17-अग
33858 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.11 घंटे)
22.19
17-अग
23.30
17-अग
33860 बनगांव सियाल्दा लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.05 घंटे)
23.25
17-अग
00.30
18-अग
33812 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.16 घंटे)
03.49
18-अग
05.05
18-अग
33814 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.07 घंटे)
05.10
18-अग
06.17
18-अग
33816 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.04 घंटे)
06.01
18-अग
07.05
18-अग
33818 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.10 घंटे)
06.26
18-अग
07.36
18-अग
33652 हाब्रा सियाल्दा लोकल
हाब्रा → सियाल्दा (01.06 घंटे)
06.49
18-अग
07.55
18-अग
33820 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.04 घंटे)
07.01
18-अग
08.05
18-अग
30342 बनगांव मजेर्हत लोकल
बनगांव जंक्शन → दमदम जंक्शन (00.49 घंटे)
07.20
18-अग
08.09
18-अग
33822 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.12 घंटे)
07.36
18-अग
08.48
18-अग
30344 बनगांव मजेर्हत लोकल
बनगांव जंक्शन → दमदम जंक्शन (00.51 घंटे)
08.16
18-अग
09.07
18-अग
33824 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.11 घंटे)
08.54
18-अग
10.05
18-अग
33654 हाब्रा सियाल्दा लोकल
हाब्रा → सियाल्दा (01.08 घंटे)
09.07
18-अग
10.15
18-अग
33826 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.12 घंटे)
09.18
18-अग
10.30
18-अग
33828 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.14 घंटे)
09.51
18-अग
11.05
18-अग
30346 बनगांव मजेर्हत लोकल
बनगांव जंक्शन → दमदम जंक्शन (01.00 घंटे)
10.36
18-अग
11.36
18-अग
33830 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.16 घंटे)
11.14
18-अग
12.30
18-अग
34062 बनगांव कैनिंग लोकल
बनगांव जंक्शन → दमदम जंक्शन (00.55 घंटे)
11.33
18-अग
12.28
18-अग
33682 गोबर्दंगा सियाल्दा लोकल
गोबर्दंगा → सियाल्दा (01.06 घंटे)
12.04
18-अग
13.10
18-अग
33832 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.28 घंटे)
12.30
18-अग
13.58
18-अग
33656 हाब्रा सियाल्दा लोकल
हाब्रा → सियाल्दा (01.04 घंटे)
12.59
18-अग
14.03
18-अग
33834 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.17 घंटे)
13.33
18-अग
14.50
18-अग
33658 हाब्रा सियाल्दा लोकल
हाब्रा → सियाल्दा (01.08 घंटे)
13.52
18-अग
15.00
18-अग
30332 हाब्रा मजेर्हत लोकल
हाब्रा → दमदम जंक्शन (00.47 घंटे)
14.28
18-अग
15.15
18-अग
33836 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.08 घंटे)
14.57
18-अग
16.05
18-अग
33660 हाब्रा सियाल्दा लोकल
हाब्रा → सियाल्दा (01.05 घंटे)
15.10
18-अग
16.15
18-अग
33840 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.12 घंटे)
16.08
18-अग
17.20
18-अग
33842 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.11 घंटे)
17.01
18-अग
18.12
18-अग
33844 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.11 घंटे)
17.39
18-अग
18.50
18-अग
33846 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.15 घंटे)
18.15
18-अग
19.30
18-अग
33802 बनगांव सियाल्दा महिला स्पेशल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.14 घंटे)
08.01
19-अग
09.15
19-अग
33838 बनगांव रानाघाट लोकल
बनगांव जंक्शन → सियाल्दा (01.07 घंटे)
15.41
19-अग
16.48
19-अग
33684 गोबर्दंगा सियाल्दा लोकल
गोबर्दंगा → सियाल्दा (01.13 घंटे)
16.22
19-अग
17.35
19-अग
New IRCTC Agent Registration