ट्रेन / तकप्रस्थान
33822 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.12 घंटे
07:39
30344 बनगांव मजेर्हत लोकल
दमदम जंक्शन
00.51 घंटे
08:16
33824 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.11 घंटे
08:54
33654 हाब्रा सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.08 घंटे
09:07
33826 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.12 घंटे
09:18
33828 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.14 घंटे
09:51
30346 बनगांव मजेर्हत लोकल
दमदम जंक्शन
01.00 घंटे
10:36
33830 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.16 घंटे
11:14
34062 बनगांव कैनिंग लोकल
दमदम जंक्शन
00.55 घंटे
11:33
33682 गोबर्दंगा सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.06 घंटे
12:04
33832 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.28 घंटे
12:30
33656 हाब्रा सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.04 घंटे
12:59
33834 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.17 घंटे
13:33
33658 हाब्रा सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.08 घंटे
13:52
30332 हाब्रा मजेर्हत लोकल
दमदम जंक्शन
00.47 घंटे
14:28
33836 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.08 घंटे
14:57
33660 हाब्रा सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.05 घंटे
15:10
33840 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.12 घंटे
16:08
33842 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.11 घंटे
17:01
33844 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.11 घंटे
17:39
33846 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.15 घंटे
18:15
33896 सियाल्दा थाकुर्नगर लोकल
सियाल्दा
01.04 घंटे
18:46
33848 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.11 घंटे
19:14
33850 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.11 घंटे
19:42
33664 हाब्रा सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.10 घंटे
20:17
33852 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.11 घंटे
20:26
33854 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.15 घंटे
21:25
33686 गोबर्दंगा सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.07 घंटे
21:47
33858 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.11 घंटे
22:19
33860 बनगांव सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.05 घंटे
23:25
33812 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.16 घंटे
03:49
20-जन
33814 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.07 घंटे
05:10
20-जन
33816 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.04 घंटे
06:01
20-जन
33818 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.10 घंटे
06:26
20-जन
33652 हाब्रा सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.06 घंटे
06:49
20-जन
33820 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.04 घंटे
07:01
20-जन
30342 बनगांव मजेर्हत लोकल
दमदम जंक्शन
00.49 घंटे
07:20
20-जन
33822 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.12 घंटे
07:36
20-जन
33802 बनगांव सियाल्दा महिला स्पेशल
सियाल्दा
01.14 घंटे
08:01
20-जन
33838 बनगांव रानाघाट लोकल
सियाल्दा
01.07 घंटे
15:41
20-जन
33684 गोबर्दंगा सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.13 घंटे
16:22
20-जन
33856 बनगांव सियाल्दा लोकल
सियाल्दा
01.11 घंटे
21:59
20-जन
Station Name / Code
बीरा
BIRA
सियाल्दा
SDAH
दमदम जंक्शन
DDJ
New IRCTC Agent Registration