बिरुर जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
11006 पांडिचेरी दादर एक्सप्रेस
धारवाड़
10:05
12725 इंटरसिटी एक्सप्रेस
धारवाड़
16:22
17316 वास्को डा गामा एक्सप्रेस
धारवाड़
17:45
16589 रानी चेन्नम्मा एक्सप्रेस
धारवाड़
00:56
19-सित
16508 जोधपुर एक्सप्रेस
धारवाड़
01:30
19-सित
17301 मैसूर धारवाड़ एक्सप्रेस
धारवाड़
02:17
19-सित
16210 अजमेर एक्सप्रेस
धारवाड़
01:30
20-सित
11022 चालुक्य एक्सप्रेस
धारवाड़
10:05
20-सित
22498 sgnr हमसफ़र एक्सप्रेस
धारवाड़
15:35
20-सित
12781 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस
धारवाड़
23:50
20-सित
17311 चेन्नई वास्को एक्सप्रेस
धारवाड़
01:30
21-सित
16506 गांधीधाम एक्सप्रेस
धारवाड़
01:30
22-सित
11036 शरावती एक्स्प्रेस
धारवाड़
10:05
22-सित
17309 यशवंतपुर वास्को एक्सप्रेस
धारवाड़
17:45
22-सित
New IRCTC Agent Registration