ट्रेन / तकप्रस्थान
13414 फरक्का एक्स्प्रेस
भागलपुर
09.51 घंटे
16:23
12368 विक्रमशिला एक्स्प्रेस
भागलपुर
09.17 घंटे
03:08
20-नव
03428 हरिद्वार मालदा टाउन स्पेशल
भागलपुर
09.05 घंटे
08:25
20-नव
12336 भागलपुर एक्सप्रेस
भागलपुर
09.22 घंटे
09:08
20-नव
22947 सूरत भागलपुर एक्सप्रेस
भागलपुर
09.17 घंटे
09:43
20-नव
13120 आनंद विहार टर्मिनल सियाल्दा एक्सप्रेस
भागलपुर
13.57 घंटे
09:48
20-नव
14056 ब्रह्मपुत्र मेल
भागलपुर
07.57 घंटे
11:48
20-नव
12350 नई दिल्ली भागलपुर एक्सप्रेस
भागलपुर
09.42 घंटे
11:58
20-नव
13484 फरक्का एक्स्प्रेस
भागलपुर
09.45 घंटे
16:23
20-नव
22406 आनंद विहार भागलपुर गरीब रथ
भागलपुर
08.30 घंटे
02:30
21-नव
13134 वाराणसी सियाल्दा एक्सप्रेस
भागलपुर
13.57 घंटे
09:48
21-नव
14004 नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस
भागलपुर
09.42 घंटे
09:28
22-नव
15647 गुवाहाटी एक्सप्रेस
भागलपुर
09.32 घंटे
09:08
23-नव
13424 अजमेर भागलपुर एक्सप्रेस
भागलपुर
09.22 घंटे
08:23
24-नव
13430 आनंद विहार टर्मिनल मालदा टाउन एक्सप्रेस
भागलपुर
08.17 घंटे
10:08
24-नव
Station Name / Code
दीनदयाल उपाध्याय Jn
DDU
भागलपुर
BGP
New IRCTC Agent Registration