Loading...
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
23:42
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
23:54
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
00:04
7-दिस
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
00:18
7-दिस
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
00:27
7-दिस
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
00:39
7-दिस
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
00:49
7-दिस
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
00:59
7-दिस
96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
04:49
7-दिस
96601 विद्याविहार तितवाला लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
04:54
7-दिस
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
04:58
7-दिस
96603 विद्याविहार तितवाला लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
05:15
7-दिस
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
05:22
7-दिस
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
05:30
7-दिस
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
05:34
7-दिस
97001 विद्याविहार कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
05:42
7-दिस
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
05:46
7-दिस
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
05:54
7-दिस
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
05:58
7-दिस
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
06:02
7-दिस
97003 विद्याविहार कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
06:06
7-दिस
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
06:14
7-दिस
97005 विद्याविहार कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
06:18
7-दिस
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
06:26
7-दिस
97007 विद्याविहार कल्याण लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
06:30
7-दिस
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
06:36
7-दिस
97009 विद्याविहार कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
06:40
7-दिस
97011 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
06:44
7-दिस
96609 विद्याविहार तितवाला लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
06:50
7-दिस
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
06:54
7-दिस
97013 विद्याविहार कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
07:00
7-दिस
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
07:04
7-दिस
97015 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
07:15
7-दिस
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
07:26
7-दिस
96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
07:34
7-दिस
97017 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
07:42
7-दिस
95501 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव फास्ट
थाकुरली
00.42 घंटे
07:43
7-दिस
97019 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
07:58
7-दिस
97021 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
08:06
7-दिस
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
08:16
7-दिस
97023 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
08:24
7-दिस
97025 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
08:24
7-दिस
97027 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
08:46
7-दिस
95705 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.40 घंटे
08:56
7-दिस
97029 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
09:07
7-दिस
95709 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.41 घंटे
09:22
7-दिस
97031 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
09:24
7-दिस
97033 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
09:39
7-दिस
95603 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
थाकुरली
00.41 घंटे
09:42
7-दिस
95605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला सेमी फास्ट
थाकुरली
00.43 घंटे
09:57
7-दिस
97037 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
10:00
7-दिस
97039 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
10:06
7-दिस
95711 दादर कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.43 घंटे
10:20
7-दिस
95713 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.44 घंटे
10:24
7-दिस
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
10:31
7-दिस
97041 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
10:36
7-दिस
97043 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
10:48
7-दिस
97045 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
11:04
7-दिस
95607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
थाकुरली
00.42 घंटे
11:04
7-दिस
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
11:23
7-दिस
95609 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला फास्ट
थाकुरली
00.43 घंटे
11:23
7-दिस
97049 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.51 घंटे
11:29
7-दिस
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
11:38
7-दिस
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
11:54
7-दिस
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
11:58
7-दिस
95717 परेल कल्याण लोकल फास्ट
थाकुरली
00.43 घंटे
11:59
7-दिस
97053 कुर्ला कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
12:08
7-दिस
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
12:15
7-दिस
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
12:24
7-दिस
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
12:28
7-दिस
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
12:33
7-दिस
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
12:41
7-दिस
97059 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
12:49
7-दिस
97061 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
13:02
7-दिस
97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
13:06
7-दिस
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
13:10
7-दिस
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
13:18
7-दिस
97065 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
13:22
7-दिस
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
13:26
7-दिस
95505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
थाकुरली
00.43 घंटे
13:28
7-दिस
97067 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
13:34
7-दिस
97069 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
13:38
7-दिस
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
13:46
7-दिस
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
13:51
7-दिस
97071 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
13:56
7-दिस
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
14:04
7-दिस
97073 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
14:08
7-दिस
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
14:16
7-दिस
97077 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
14:20
7-दिस
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
14:24
7-दिस
97079 कुर्ला कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
14:37
7-दिस
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
14:42
7-दिस
97081 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
14:46
7-दिस
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
14:51
7-दिस
97083 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
15:00
7-दिस
95507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
थाकुरली
00.43 घंटे
15:06
7-दिस
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
15:08
7-दिस
97085 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
15:12
7-दिस
97087 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
15:16
7-दिस
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
15:20
7-दिस
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
15:30
7-दिस
97089 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
15:34
7-दिस
97091 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
15:43
7-दिस
95415 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
थाकुरली
00.38 घंटे
15:48
7-दिस
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
15:50
7-दिस
97093 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
15:54
7-दिस
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
16:06
7-दिस
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
16:10
7-दिस
97095 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
16:15
7-दिस
95723 भाईखल्ला कल्याण फास्ट लोकल
थाकुरली
00.39 घंटे
16:22
7-दिस
97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
16:24
7-दिस
97099 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
16:33
7-दिस
95509 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
थाकुरली
00.42 घंटे
16:41
7-दिस
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
16:47
7-दिस
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
16:55
7-दिस
97101 कुर्ला कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
17:01
7-दिस
95417 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
थाकुरली
00.42 घंटे
17:17
7-दिस
97105 कुर्ला कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
17:18
7-दिस
97107 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
17:22
7-दिस
97109 कुर्ला कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
17:33
7-दिस
97111 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
17:36
7-दिस
97113 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
17:46
7-दिस
95727 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.42 घंटे
17:48
7-दिस
97115 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
17:54
7-दिस
97117 कुर्ला कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
18:02
7-दिस
97119 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
18:10
7-दिस
95729 दादर सेंट्रल कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.42 घंटे
18:12
7-दिस
97121 कुर्ला कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
18:18
7-दिस
97123 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
18:27
7-दिस
97125 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
18:36
7-दिस
97127 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
18:43
7-दिस
97129 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
18:48
7-दिस
95733 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.41 घंटे
18:57
7-दिस
97131 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
19:00
7-दिस
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
19:08
7-दिस
95735 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.46 घंटे
19:15
7-दिस
95737 दादर सेंट्रल कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.43 घंटे
19:24
7-दिस
97133 दादर सेंट्रल कल्याण लोकल
थाकुरली
00.51 घंटे
19:28
7-दिस
97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
19:35
7-दिस
97137 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
19:48
7-दिस
97139 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
19:52
7-दिस
97141 कुर्ला कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
20:04
7-दिस
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
20:07
7-दिस
97143 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
20:12
7-दिस
95517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव सेमी फास्ट
थाकुरली
00.42 घंटे
20:27
7-दिस
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
20:29
7-दिस
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
20:39
7-दिस
97145 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
20:43
7-दिस
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
20:47
7-दिस
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
21:06
7-दिस
95741 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.43 घंटे
21:08
7-दिस
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
21:14
7-दिस
97147 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
21:19
7-दिस
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
21:30
7-दिस
97149 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.48 घंटे
21:34
7-दिस
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
21:42
7-दिस
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
21:54
7-दिस
97151 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
21:59
7-दिस
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
22:02
7-दिस
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
22:06
7-दिस
95743 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण फास्ट
थाकुरली
00.47 घंटे
22:10
7-दिस
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
22:14
7-दिस
97153 दादर कल्याण लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
22:22
7-दिस
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
22:22
7-दिस
97155 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
22:30
7-दिस
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
22:34
7-दिस
97157 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.49 घंटे
22:38
7-दिस
97159 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
22:51
7-दिस
97161 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
22:59
7-दिस
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
23:03
7-दिस
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
00.45 घंटे
23:09
7-दिस
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
00.46 घंटे
23:17
7-दिस
95425 मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट
थाकुरली
00.42 घंटे
23:18
7-दिस
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
23:25
7-दिस
96227 दादर बदलापुर लोकल
थाकुरली
00.47 घंटे
23:34
7-दिस
Station Name / Code
घाट कोपर
GC
थाकुरली
THK
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

घाट कोपर से थाकुरली ट्रेनें

घाट कोपर से थाकुरलीतक की ट्रेनों के बारे में

 1. घाट कोपर और थाकुरलीके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  घाट कोपर और थाकुरलीके बीच 175 ट्रेंने चलती हैं.
 2. घाट कोपर से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन घाट कोपर और थाकुरलीके बीच है मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल (96119) जिसका चलने का समय है 00.04 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. घाट कोपर से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन घाट कोपर और थाकुरलीके बीच है मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल (96653) जिसका चलने का समय है 23.54 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. घाट कोपर और थाकुरली के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  घाट कोपर और थाकुरलीके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है मुंबई छ. शिवाजी कसारा फास्ट (95415) जिसका चलने का समय है 15.48 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 31 किलोमीटर की दूरी 00.38 घंटे में तय करती है .