Loading...
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
04:58
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
05:22
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
05:30
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
05:54
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
05:58
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
06:14
95101 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.44 घंटे
06:35
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
06:54
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
07:14
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
07:26
95203 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
07:30
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.42 घंटे
07:54
95205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
08:22
95105 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.40 घंटे
08:43
95301 दादर सेंट्रल अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.39 घंटे
08:53
95303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
09:12
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
09:19
95107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
09:25
95209 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.42 घंटे
09:39
95305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
09:46
95211 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
09:53
95109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
10:02
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.42 घंटे
10:08
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
10:29
95309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.42 घंटे
10:34
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.44 घंटे
10:49
95311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.45 घंटे
10:53
95111 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.44 घंटे
11:01
95313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.40 घंटे
11:17
95113 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
11:39
95315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.44 घंटे
11:46
95221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.42 घंटे
12:14
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.03 घंटे
12:15
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
12:33
95003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.44 घंटे
12:44
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
13:10
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.01 घंटे
13:26
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
13:37
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
13:51
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
14:04
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
14:18
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
14:24
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
14:32
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.58 घंटे
14:51
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
15:08
95119 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
15:12
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
15:30
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.40 घंटे
15:37
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
16:08
95227 दादर बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.40 घंटे
16:26
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
16:47
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.42 घंटे
16:54
95229 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
17:10
95007 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.44 घंटे
17:58
95321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
18:09
95233 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
18:24
95323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
18:31
95125 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.40 घंटे
18:47
95325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
18:54
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
19:04
95127 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.46 घंटे
19:17
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.39 घंटे
19:39
95239 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.43 घंटे
19:47
95329 दादर अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.42 घंटे
19:51
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
01.01 घंटे
20:07
95331 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
उल्हासनगर
00.42 घंटे
20:08
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.44 घंटे
20:14
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
20:29
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
20:47
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.41 घंटे
21:12
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.02 घंटे
21:14
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
21:42
95133 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
उल्हासनगर
00.44 घंटे
21:51
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
01.01 घंटे
22:02
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.01 घंटे
22:14
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
01.01 घंटे
22:22
95011 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.44 घंटे
22:23
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
उल्हासनगर
00.46 घंटे
22:53
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
23:03
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
23:09
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
01.01 घंटे
23:17
96227 दादर बदलापुर लोकल
उल्हासनगर
01.01 घंटे
23:34
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
01.00 घंटे
23:42
95013 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
उल्हासनगर
00.40 घंटे
23:44
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
00:04
4-अक्टू
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.58 घंटे
00:27
4-अक्टू
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
उल्हासनगर
00.59 घंटे
00:39
4-अक्टू
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
उल्हासनगर
00.58 घंटे
00:59
4-अक्टू
Station Name / Code
घाट कोपर
GC
उल्हासनगर
ULNR
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

घाट कोपर से उल्हासनगर ट्रेनें

घाट कोपर से उल्हासनगरतक की ट्रेनों के बारे में

 1. घाट कोपर और उल्हासनगरके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  घाट कोपर और उल्हासनगरके बीच 88 ट्रेंने चलती हैं.
 2. घाट कोपर से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन घाट कोपर और उल्हासनगरके बीच है मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल (96119) जिसका चलने का समय है 00.04 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. घाट कोपर से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन घाट कोपर और उल्हासनगरके बीच है मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट (95013) जिसका चलने का समय है 23.44 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. घाट कोपर और उल्हासनगर के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  घाट कोपर और उल्हासनगरके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है दादर सेंट्रल अम्बरनाथ फास्ट (95301) जिसका चलने का समय है 08.53 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 39 किलोमीटर की दूरी 00.39 घंटे में तय करती है .