Loading...
90004 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
04:00
90006 विरार चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
04:09
90008 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
04:13
90014 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
04:21
90016 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
04:27
90018 भयंदर चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
04:31
90020 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
04:35
90022 विरार चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
04:39
90024 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
04:44
90028 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
04:50
90030 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
04:54
90038 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
05:04
90040 भयंदर चर्चगेट सेमी फ़ास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
05:04
90042 विरार चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
05:07
90044 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
05:13
90046 भयंदर चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
05:16
90048 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
05:21
90050 नल्ला सोपारा चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
05:24
90052 भयंदर चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
05:27
90054 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
05:31
90058 भयंदर चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
05:36
90060 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
05:41
90062 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
05:44
90064 नल्ला सोपारा बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
05:47
90066 भयंदर चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
05:51
90068 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
05:57
90072 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
06:02
90074 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
06:03
90076 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
06:06
90078 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
06:10
90080 नल्ला सोपारा बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.26 घंटे
06:14
90082 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
06:17
90086 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
06:23
90090 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
06:27
90096 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
06:34
90102 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
06:37
90100 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
06:37
90104 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
06:40
90106 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
06:41
90118 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
06:48
90120 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
06:51
90122 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
06:55
90126 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
06:58
90128 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
07:01
90132 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
07:04
90136 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
07:10
90142 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
07:11
90144 नल्ला सोपारा चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
07:14
90146 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
07:17
90150 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
07:22
90154 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
07:24
90156 विरार चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
07:27
90158 विरार चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
07:30
90160 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
07:33
90162 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
07:37
90170 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
07:41
90174 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
07:44
90178 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
07:50
90182 बोरिवली चर्चगेट महिला स्पेशल
बांद्रा
00.23 घंटे
07:52
90186 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
07:55
90194 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
07:58
94002 बोरिवली चर्चगेट A/C सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
08:05
90208 विरार बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
08:10
90214 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
08:14
90220 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
08:17
90218 गोरेगांव चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
08:17
90222 विरार चर्चगेट महिला स्पेशल
बांद्रा
00.22 घंटे
08:21
90228 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
08:26
90232 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
08:30
90240 विरार बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.27 घंटे
08:33
90242 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.16 घंटे
08:37
90250 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.27 घंटे
08:41
90256 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
08:48
90260 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
08:52
90264 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
08:55
90270 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
08:58
90272 गोरेगांव चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
09:00
90280 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.26 घंटे
09:05
90282 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.26 घंटे
09:09
90286 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
09:12
90296 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
09:18
90308 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
09:29
90306 गोरेगांव चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.16 घंटे
09:31
90310 भयंदर चर्चगेट महिला स्पेशल
बांद्रा
00.25 घंटे
09:32
90316 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
09:38
90318 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
09:39
98726 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
09:42
90326 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
09:46
90332 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
09:50
90340 गोरेगांव चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.17 घंटे
09:54
90344 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
09:58
90350 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.26 घंटे
10:02
98728 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
10:06
90356 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
10:07
90364 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
10:12
90368 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
10:15
90376 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
10:20
90382 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
10:24
90384 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
10:27
90388 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
10:32
90394 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
10:34
98730 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
10:37
90400 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
10:39
90406 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
10:42
90410 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
10:47
90414 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
10:53
90420 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
10:57
90422 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
11:02
98732 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
11:04
90426 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
11:05
90428 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
11:09
90432 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
11:13
90436 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
11:18
90438 विरार बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
11:20
90440 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
11:24
98734 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.26 घंटे
11:25
90448 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
11:31
91392 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
11:33
90452 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
11:34
90458 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
11:43
90466 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
11:51
90470 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
11:55
98736 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
11:56
90472 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
11:58
90478 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
12:04
90480 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
12:08
90484 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
12:13
90488 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
12:19
90492 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
12:23
90498 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
12:26
98738 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
12:28
90502 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
12:32
90512 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
12:42
90518 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
12:48
98740 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
12:54
90526 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
12:58
90532 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
13:03
90536 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
13:06
90538 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
13:11
90540 विरार चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
13:14
91394 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
13:16
90546 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
13:22
90550 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
13:26
90554 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
13:30
90560 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
13:33
98742 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
13:39
90562 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
13:40
90566 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
13:43
90568 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
13:47
90576 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
13:52
90582 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
13:57
90586 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
14:04
90588 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
14:08
98744 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
14:09
90592 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
14:12
90594 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
14:15
90598 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
14:19
90604 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
14:22
90606 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
14:27
90612 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
14:31
98746 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
14:37
90620 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
14:39
90622 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
14:43
90626 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
14:47
90630 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
14:51
90634 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
14:55
90636 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
15:00
90642 विरार बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.27 घंटे
15:04
98748 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
15:05
90644 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
15:08
90648 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
15:12
90652 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
15:19
90656 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
15:25
90658 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
15:31
98750 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
15:35
90664 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
15:36
90674 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
15:46
90676 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
15:49
90678 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
15:52
90682 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
15:58
98752 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
16:01
90686 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
16:01
90692 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
16:04
90700 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
16:11
90704 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.26 घंटे
16:15
90708 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
16:20
90712 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
16:24
90716 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
16:27
98754 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
16:29
90720 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
16:31
90722 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.17 घंटे
16:34
90728 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
16:40
90730 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
16:43
90736 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
16:46
90738 नल्ला सोपारा बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
16:49
90740 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
16:53
98756 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
16:58
90750 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
17:01
90754 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
17:05
90760 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
17:09
90764 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
17:12
90768 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
17:16
90770 वसई रोड चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
17:19
90776 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
17:24
98758 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
17:25
90784 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
17:28
90792 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
17:35
90800 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.26 घंटे
17:40
90802 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.26 घंटे
17:43
98760 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
17:53
90812 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
17:53
90816 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
17:56
90828 बोरिवली दादर वेस्टर्न फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
18:01
90832 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
18:08
90836 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.16 घंटे
18:12
90842 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
18:15
98762 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
18:17
90848 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
18:22
90850 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
18:26
90858 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
18:29
90862 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
18:34
90868 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
18:41
90872 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
18:44
98764 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
18:46
90874 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
18:48
90880 बोरिवली दादर वेस्टर्न फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
18:50
90882 विरार चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
18:53
90884 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
18:56
90888 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
18:59
90896 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
19:03
90904 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
19:09
90906 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
19:12
90912 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
19:17
98766 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
19:18
90916 विरार बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.26 घंटे
19:20
90922 बोरिवली चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.17 घंटे
19:26
90924 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
19:29
90928 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
19:32
90932 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
19:37
90938 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
19:41
91396 गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
19:45
90942 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
19:47
90946 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
19:51
90952 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
19:53
90958 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
20:01
90962 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
20:05
90964 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
20:09
90970 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.28 घंटे
20:13
90976 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
20:20
90982 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
20:23
90986 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
20:26
90992 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
20:31
90996 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
20:35
91002 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
20:41
91008 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
20:47
91024 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
21:01
91026 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
21:04
91028 बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.20 घंटे
21:07
91036 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
21:15
91050 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
21:32
91052 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
21:35
91056 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
21:43
91060 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
21:47
91064 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
21:51
91068 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
21:55
91076 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
22:03
91086 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
22:14
91090 विरार चर्चगेट सेमी फास्ट
बांद्रा
00.21 घंटे
22:18
91094 विरार चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
22:24
91096 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
22:25
91100 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
22:33
91108 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
22:42
91112 विरार चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
22:49
91114 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
22:50
91116 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.24 घंटे
22:55
91118 विरार चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
22:59
91120 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
23:05
91124 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
23:12
91130 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
23:17
91144 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
23:33
91146 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
23:36
91152 विरार चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.19 घंटे
23:44
91154 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
23:46
91160 विरार चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
00:00
26-मई
91162 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
00:03
26-मई
91166 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
00:16
26-मई
91168 विरार चर्चगेट फास्ट
बांद्रा
00.18 घंटे
00:20
26-मई
91170 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.22 घंटे
00:28
26-मई
91172 विरार बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.25 घंटे
00:32
26-मई
91174 बोरिवली चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.21 घंटे
00:41
26-मई
91182 विरार चर्चगेट लोकल
बांद्रा
00.23 घंटे
00:49
26-मई
Station Name / Code
गोरेगांव
GMN
बांद्रा
BA
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

गोरेगांव से बांद्रा ट्रेनें

गोरेगांव से बांद्रातक की ट्रेनों के बारे में

 1. गोरेगांव और बांद्राके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  गोरेगांव और बांद्राके बीच 291 ट्रेंने चलती हैं.
 2. गोरेगांव से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन गोरेगांव और बांद्राके बीच है विरार चर्चगेट फास्ट (91160) जिसका चलने का समय है 00.00 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. गोरेगांव से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन गोरेगांव और बांद्राके बीच है बोरिवली चर्चगेट लोकल (91154) जिसका चलने का समय है 23.46 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. गोरेगांव और बांद्रा के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  गोरेगांव और बांद्राके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है बोरिवली चर्चगेट फास्ट (90242) जिसका चलने का समय है 08.37 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 12 किलोमीटर की दूरी 00.16 घंटे में तय करती है .