जालंधर सिटी जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
22126अमृतसर नागपुर AC सुपरफ़ास्ट05.23भोपाल जंक्शन21.2015.57hr
12716अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस06.43भोपाल जंक्शन00.1517.32hr
11058अमृतसर मुंबई छ. शिवाजी एक्सप्रेस10.10भोपाल जंक्शन11.1525.05hr
12422अमृतसर नांदेड़ सुपरफ़ास्ट15.42भोपाल जंक्शन10.5519.13hr
18238छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस17.35भोपाल जंक्शन18.5025.15hr
जालंधर कैन्ट जंक्शन से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
11078झेलम एक्सप्रेस01.50भोपाल जंक्शन22.2020.30hr
16032अंडमान एक्स्प्रेस03.50भोपाल जंक्शन03.0023.10hr
16318हिमसागर एक्सप्रेस03.50भोपाल जंक्शन01.4521.55hr
16688नवयुग एक्स्प्रेस03.50भोपाल जंक्शन03.0023.10hr
22706जम्मू तवी तिरुपति हमसफर09.45हबीबगंज05.1519.30hr
12752जम्मू तवी हज़ूर साहिब नांदेड़ हमसफ़र11.10हबीबगंज05.1518.05hr
12920मालवा एक्स्प्रेस12.43भोपाल जंक्शन07.2518.42hr