ट्रेन / तकप्रस्थान
13483 फरक्का एक्स्प्रेस
पुरानी दिल्ली जंक्शन
27.58 घंटे
00:52
11-दिस
15955 ब्रह्मपुत्र मेल
पुरानी दिल्ली जंक्शन
21.00 घंटे
09:05
11-दिस
12367 विक्रमशिला एक्स्प्रेस
आनंद विहार टर्मिनल
19.35 घंटे
12:35
11-दिस
22405 भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ
आनंद विहार टर्मिनल
17.40 घंटे
14:40
12-दिस
13413 फरक्का एक्स्प्रेस
पुरानी दिल्ली जंक्शन
27.59 घंटे
00:51
13-दिस
13119 सियाल्दा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस
आनंद विहार टर्मिनल
26.35 घंटे
08:30
13-दिस
13429 मालदा टाउन आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस
आनंद विहार टर्मिनल
24.23 घंटे
14:07
13-दिस
14003 मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस
नई दिल्ली
24.30 घंटे
14:05
14-दिस
12349 भागलपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस
नई दिल्ली
20.27 घंटे
16:33
16-दिस
Station Name / Code
जमालपुर जंक्शन
JMP
आनंद विहार टर्मिनल
ANVT
नई दिल्ली
NDLS
पुरानी दिल्ली जंक्शन
DLI
New IRCTC Agent Registration