जमुई से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
12303पूर्वा एक्स्प्रेस13.3506.0516.30hr
13007उद्यान आभा तूफान एक्स्प्रेस17.0919.4026.31hr