जपला से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12877 राँची गरीब रथ एक्सप्रेस
भबुआ रोड
23:07
18611 राँची वाराणसी एक्स्प्रेस
भबुआ रोड
04:27
22-अक्टू
53525 बरका काना वाराणसी पैसिंजर
भबुआ रोड
11:23
22-अक्टू
18311 संबलपुर वाराणसी एक्स्प्रेस
भबुआ रोड
04:27
24-अक्टू
18631 अजमेर गरीब नवाज़ एक्सप्रेस
भबुआ रोड
04:34
25-अक्टू
New IRCTC Agent Registration