ट्रेन / तकप्रस्थान
34711 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.44 घंटे
03:18
19-नव
34713 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.44 घंटे
03:49
19-नव
34715 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.41 घंटे
04:28
19-नव
34717 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.37 घंटे
04:57
19-नव
34791 नामखाना सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.40 घंटे
05:26
19-नव
34719 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.40 घंटे
05:57
19-नव
34721 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.37 घंटे
06:41
19-नव
34723 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.40 घंटे
07:23
19-नव
34725 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.41 घंटे
08:08
19-नव
34331 लक्ष्मिकंतापुर बरुइपुर लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.39 घंटे
08:33
19-नव
34727 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.40 घंटे
08:48
19-नव
34729 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.38 घंटे
09:39
19-नव
34731 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.39 घंटे
10:43
19-नव
34733 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.48 घंटे
11:42
19-नव
34333 लक्ष्मिकंतापुर सोनारपुर लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.35 घंटे
12:34
19-नव
34735 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.39 घंटे
13:23
19-नव
34737 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.39 घंटे
14:11
19-नव
30711 लक्ष्मिकंतापुर मजेर्हत लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.38 घंटे
14:47
19-नव
34739 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.38 घंटे
15:21
19-नव
34741 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.40 घंटे
16:37
19-नव
34743 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.42 घंटे
17:24
19-नव
34793 नामखाना सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.40 घंटे
17:50
19-नव
34745 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.40 घंटे
18:18
19-नव
34747 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.39 घंटे
18:51
19-नव
34749 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.38 घंटे
19:48
19-नव
34751 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.41 घंटे
20:25
19-नव
34753 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.39 घंटे
21:01
19-नव
34755 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.43 घंटे
21:58
19-नव
34757 लक्ष्मिकंतापुर सियाल्दा लोकल
बरुइपुर जंक्शन
00.36 घंटे
22:39
19-नव
Station Name / Code
जयनगर मजिलपुर हॉल्ट
JNM
बरुइपुर जंक्शन
BRP
New IRCTC Agent Registration