जोगेश्वरी से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
91211चर्चगेट विरार फास्ट00.02बोरिवली00.1900.17hr
91160विरार चर्चगेट फास्ट00.05दादर वेस्टर्न00.2400.19hr
91162बोरिवली चर्चगेट लोकल00.08दादर वेस्टर्न00.3500.27hr
91209चर्चगेट बोरिवली लोकल00.08बोरिवली00.2600.18hr
91215चर्चगेट विरार फास्ट00.11बोरिवली00.2700.16hr
91213चर्चगेट बोरिवली लोकल00.16बोरिवली00.3300.17hr
91166बोरिवली चर्चगेट लोकल00.21दादर वेस्टर्न00.4800.27hr
91168विरार चर्चगेट फास्ट00.25दादर वेस्टर्न00.4400.19hr
91217चर्चगेट अँधेरी लोकल00.27बोरिवली00.4400.17hr
91219चर्चगेट नल्ला सोपारा लोकल00.31बोरिवली00.4800.17hr
91170बोरिवली चर्चगेट लोकल00.33दादर वेस्टर्न01.0000.27hr
91221चर्चगेट बोरिवली लोकल00.39बोरिवली00.5800.19hr
91223चर्चगेट विरार लोकल00.45बोरिवली01.0200.17hr
91174बोरिवली चर्चगेट लोकल00.46दादर वेस्टर्न01.1200.26hr
91227अँधेरी भयंदर लोकल00.49बोरिवली01.0600.17hr
91182विरार चर्चगेट लोकल00.54दादर वेस्टर्न01.2200.28hr
91229चर्चगेट अँधेरी लोकल00.55बोरिवली01.1200.17hr
91233चर्चगेट विरार लोकल01.03बोरिवली01.2200.19hr
91235चर्चगेट बोरिवली लोकल01.07बोरिवली01.2300.16hr
91237चर्चगेट बोरिवली लोकल01.15बोरिवली01.3200.17hr
91241चर्चगेट बोरिवली लोकल01.25बोरिवली01.4300.18hr
91243चर्चगेट बोरिवली लोकल01.30बोरिवली01.4700.17hr
91245चर्चगेट विरार लोकल01.37बोरिवली01.5300.16hr
91247चर्चगेट बोरिवली लोकल01.47बोरिवली02.0500.18hr
90004बोरिवली चर्चगेट लोकल04.05दादर वेस्टर्न04.3300.28hr
90001अँधेरी बोरिवली लोकल04.13बोरिवली04.3100.18hr
90006विरार चर्चगेट लोकल04.14दादर वेस्टर्न04.4200.28hr
90008बोरिवली चर्चगेट लोकल04.18दादर वेस्टर्न04.4600.28hr
90003बांद्रा बोरिवली लोकल04.20बोरिवली04.3900.19hr
90014बोरिवली चर्चगेट लोकल04.26दादर वेस्टर्न04.5300.27hr
90007बांद्रा विरार लोकल04.31बोरिवली04.4800.17hr
90016बोरिवली चर्चगेट लोकल04.32दादर वेस्टर्न04.5900.27hr
90018भयंदर चर्चगेट लोकल04.36दादर वेस्टर्न05.0300.27hr
90020बोरिवली चर्चगेट लोकल04.40दादर वेस्टर्न05.0700.27hr
90022विरार चर्चगेट लोकल04.44दादर वेस्टर्न05.1400.30hr
90024बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट04.49दादर वेस्टर्न05.0800.19hr
90015बांद्रा विरार लोकल04.52बोरिवली05.1000.18hr
90028बोरिवली चर्चगेट लोकल04.55दादर वेस्टर्न05.2300.28hr
90030बोरिवली चर्चगेट लोकल04.59दादर वेस्टर्न05.2700.28hr
90017चर्चगेट विरार लोकल05.01बोरिवली05.1700.16hr
90021चर्चगेट बोरिवली लोकल05.04बोरिवली05.2200.18hr
90038बोरिवली चर्चगेट लोकल05.09दादर वेस्टर्न05.3700.28hr
90040भयंदर चर्चगेट सेमी फ़ास्ट05.09दादर वेस्टर्न05.2800.19hr
90042विरार चर्चगेट लोकल05.12दादर वेस्टर्न05.4000.28hr
90023बांद्रा बोरिवली लोकल05.17बोरिवली05.3700.20hr
90044बोरिवली चर्चगेट लोकल05.18दादर वेस्टर्न05.4600.28hr
90046भयंदर चर्चगेट लोकल05.21दादर वेस्टर्न05.4900.28hr
90048बोरिवली चर्चगेट लोकल05.26दादर वेस्टर्न05.5500.29hr
90027चर्चगेट बोरिवली लोकल05.28बोरिवली05.4700.19hr
90050नल्ला सोपारा चर्चगेट फास्ट05.29दादर वेस्टर्न05.5000.21hr
90052भयंदर चर्चगेट लोकल05.32दादर वेस्टर्न06.0000.28hr
90031चर्चगेट बोरिवली लोकल05.32बोरिवली05.5000.18hr
90033बांद्रा बोरिवली लोकल05.35बोरिवली05.5400.19hr
90054बोरिवली चर्चगेट लोकल05.36दादर वेस्टर्न06.0400.28hr
90058भयंदर चर्चगेट लोकल05.41दादर वेस्टर्न06.0900.28hr
90035महालक्ष्मी बोरिवली लोकल05.43बोरिवली06.0200.19hr
90060बोरिवली चर्चगेट लोकल05.46दादर वेस्टर्न06.1300.27hr
90037चर्चगेट बोरिवली लोकल05.47बोरिवली06.0600.19hr
90062बोरिवली चर्चगेट लोकल05.49दादर वेस्टर्न06.1600.27hr
90047बांद्रा बोरिवली लोकल05.55बोरिवली06.1400.19hr
90066भयंदर चर्चगेट लोकल05.56दादर वेस्टर्न06.2300.27hr
90049महालक्ष्मी बोरिवली लोकल05.58बोरिवली06.1700.19hr
90068बोरिवली चर्चगेट लोकल06.02दादर वेस्टर्न06.2900.27hr
90057चर्चगेट बोरिवली लोकल06.04बोरिवली06.2200.18hr
90072बोरिवली चर्चगेट लोकल06.07दादर वेस्टर्न06.3600.29hr
90059बांद्रा विरार लोकल06.07बोरिवली06.2400.17hr
90074विरार चर्चगेट सेमी फास्ट06.08दादर वेस्टर्न06.2800.20hr
90061महालक्ष्मी बोरिवली लोकल06.10बोरिवली06.2800.18hr
90076बोरिवली चर्चगेट लोकल06.11दादर वेस्टर्न06.4000.29hr
90065चर्चगेट बोरिवली लोकल06.14बोरिवली06.3200.18hr
90078बोरिवली चर्चगेट लोकल06.15दादर वेस्टर्न06.4300.28hr
90069चर्चगेट बोरिवली लोकल06.18बोरिवली06.3600.18hr
90075महालक्ष्मी बोरिवली लोकल06.21बोरिवली06.4000.19hr
90082बोरिवली चर्चगेट लोकल06.22दादर वेस्टर्न06.5100.29hr
90077बांद्रा बोरिवली लोकल06.26बोरिवली06.4400.18hr
90081चर्चगेट विरार फास्ट06.26बोरिवली06.4300.17hr
90086बोरिवली चर्चगेट लोकल06.28दादर वेस्टर्न06.5600.28hr
90079चर्चगेट बोरिवली लोकल06.30बोरिवली06.4900.19hr
90090बोरिवली चर्चगेट लोकल06.32दादर वेस्टर्न06.5900.27hr
90085बांद्रा बोरिवली लोकल06.37बोरिवली06.5500.18hr
90096बोरिवली चर्चगेट लोकल06.39दादर वेस्टर्न07.0500.26hr
90102विरार चर्चगेट सेमी फास्ट06.42दादर वेस्टर्न07.0100.19hr
90100बोरिवली चर्चगेट लोकल06.42दादर वेस्टर्न07.0800.26hr
90087चर्चगेट बोरिवली लोकल06.42बोरिवली07.0100.19hr
90104बोरिवली चर्चगेट लोकल06.45दादर वेस्टर्न07.1200.27hr
90106बोरिवली चर्चगेट लोकल06.46दादर वेस्टर्न07.1500.29hr
90101चर्चगेट बोरिवली फास्ट06.46बोरिवली07.0500.19hr
90093चर्चगेट बोरिवली लोकल06.49बोरिवली07.0800.19hr
90118बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट06.53दादर वेस्टर्न07.1300.20hr
90097चर्चगेट विरार लोकल06.54बोरिवली07.1200.18hr
90120बोरिवली चर्चगेट लोकल06.56दादर वेस्टर्न07.2300.27hr
90099चर्चगेट बोरिवली लोकल06.57बोरिवली07.1600.19hr
90122बोरिवली चर्चगेट लोकल07.00दादर वेस्टर्न07.2600.26hr
90103चर्चगेट बोरिवली लोकल07.00बोरिवली07.1900.19hr
90126बोरिवली चर्चगेट लोकल07.03दादर वेस्टर्न07.2900.26hr
90113चर्चगेट बोरिवली फास्ट07.04बोरिवली07.2300.19hr
90128बोरिवली चर्चगेट लोकल07.06दादर वेस्टर्न07.3200.26hr
90132बोरिवली चर्चगेट लोकल07.09दादर वेस्टर्न07.3500.26hr
90111महालक्ष्मी बोरिवली लोकल07.09बोरिवली07.2800.19hr
90115बांद्रा विरार लोकल07.12बोरिवली07.2900.17hr
90136बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.15दादर वेस्टर्न07.3400.19hr
90117चर्चगेट बोरिवली लोकल07.15बोरिवली07.3300.18hr
90142बोरिवली चर्चगेट लोकल07.16दादर वेस्टर्न07.4500.29hr
90121चर्चगेट बोरिवली लोकल07.18बोरिवली07.3600.18hr
90144नल्ला सोपारा चर्चगेट लोकल07.19दादर वेस्टर्न07.4800.29hr
90123चर्चगेट बोरिवली लोकल07.21बोरिवली07.3900.18hr
90146बोरिवली चर्चगेट लोकल07.22दादर वेस्टर्न07.5100.29hr
90133चर्चगेट बोरिवली फास्ट07.26बोरिवली07.4400.18hr
90150बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.27दादर वेस्टर्न07.4700.20hr
90154बोरिवली चर्चगेट लोकल07.29दादर वेस्टर्न07.5600.27hr
94001महालक्ष्मी बोरिवली A/C लोकल07.31बोरिवली07.5000.19hr
90156विरार चर्चगेट लोकल07.32दादर वेस्टर्न07.5900.27hr
90158विरार चर्चगेट लोकल07.35दादर वेस्टर्न08.0200.27hr
90160बोरिवली चर्चगेट लोकल07.38दादर वेस्टर्न08.0500.27hr
90137चर्चगेट बोरिवली लोकल07.38बोरिवली07.5700.19hr
90162बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.42दादर वेस्टर्न08.0200.20hr
90143चर्चगेट बोरिवली लोकल07.42बोरिवली08.0000.18hr
90170बोरिवली चर्चगेट लोकल07.46दादर वेस्टर्न08.1300.27hr
90149बांद्रा विरार लोकल07.47बोरिवली08.0400.17hr
90174बोरिवली चर्चगेट लोकल07.49दादर वेस्टर्न08.1800.29hr
90151चर्चगेट बोरिवली लोकल07.50बोरिवली08.0900.19hr
90178बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.55दादर वेस्टर्न08.1400.19hr
90182बोरिवली चर्चगेट महिला स्पेशल07.57दादर वेस्टर्न08.2500.28hr
90157चर्चगेट बोरिवली लोकल07.57बोरिवली08.1600.19hr
90186बोरिवली चर्चगेट लोकल08.00दादर वेस्टर्न08.2800.28hr
90165चर्चगेट बोरिवली लोकल08.02बोरिवली08.2000.18hr
90194बोरिवली चर्चगेट फास्ट08.03दादर वेस्टर्न08.2300.20hr
90167महालक्ष्मी बोरिवली लोकल08.05बोरिवली08.2300.18hr
90169चर्चगेट बोरिवली लोकल08.08बोरिवली08.2700.19hr
94002बोरिवली चर्चगेट A/C सेमी फास्ट08.10दादर वेस्टर्न08.3000.20hr
90173चर्चगेट बोरिवली लोकल08.11बोरिवली08.3000.19hr
90210मलाड चर्चगेट फास्ट08.14दादर वेस्टर्न08.3300.19hr
90214बोरिवली चर्चगेट लोकल08.19दादर वेस्टर्न08.4700.28hr
90179अँधेरी वसई रोड लोकल08.19वसई रोड09.0000.41hr
90220बोरिवली चर्चगेट लोकल08.22दादर वेस्टर्न08.5000.28hr
90185चर्चगेट बोरिवली लोकल08.22बोरिवली08.4000.18hr
90218गोरेगांव चर्चगेट फास्ट08.23दादर वेस्टर्न08.4200.19hr
90193बांद्रा विरार लोकल08.25बोरिवली08.4100.16hr
90222विरार चर्चगेट महिला स्पेशल08.26दादर वेस्टर्न08.5300.27hr
90195चर्चगेट बोरिवली लोकल08.30बोरिवली08.4800.18hr
90228बोरिवली चर्चगेट लोकल08.31दादर वेस्टर्न08.5900.28hr
90201चर्चगेट बोरिवली लोकल08.34बोरिवली08.5200.18hr
90232बोरिवली चर्चगेट लोकल08.35दादर वेस्टर्न09.0200.27hr
90242बोरिवली चर्चगेट फास्ट08.41दादर वेस्टर्न08.5900.18hr
90211चर्चगेट बोरिवली लोकल08.43बोरिवली09.0100.18hr
90244मलाड चर्चगेट फास्ट08.44दादर वेस्टर्न09.0300.19hr
90250बोरिवली चर्चगेट लोकल08.46दादर वेस्टर्न09.1800.32hr
90219चर्चगेट बोरिवली लोकल08.51बोरिवली09.0900.18hr
90256बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट08.53दादर वेस्टर्न09.1200.19hr
90260बोरिवली चर्चगेट लोकल08.57दादर वेस्टर्न09.2400.27hr
90264बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.00दादर वेस्टर्न09.2100.21hr
90233बांद्रा वसई रोड लोकल09.00वसई रोड09.4600.46hr
90270बोरिवली चर्चगेट लोकल09.03दादर वेस्टर्न09.3300.30hr
90235चर्चगेट बोरिवली लोकल09.03बोरिवली09.2200.19hr
90272गोरेगांव चर्चगेट फास्ट09.05दादर वेस्टर्न09.2400.19hr
90241चर्चगेट बोरिवली लोकल09.09बोरिवली09.2800.19hr
90280बोरिवली चर्चगेट लोकल09.10दादर वेस्टर्न09.4100.31hr
90282बोरिवली चर्चगेट लोकल09.14दादर वेस्टर्न09.4500.31hr
90286बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.17दादर वेस्टर्न09.3800.21hr
90251अँधेरी नल्ला सोपारा लोकल09.20बोरिवली09.3700.17hr
90253चर्चगेट बोरिवली लोकल09.22बोरिवली09.4000.18hr
90296बोरिवली चर्चगेट लोकल09.23दादर वेस्टर्न09.5200.29hr
90265चर्चगेट बोरिवली लोकल09.32बोरिवली09.5100.19hr
90308बोरिवली चर्चगेट लोकल09.34दादर वेस्टर्न10.0400.30hr
90306गोरेगांव चर्चगेट फास्ट09.35दादर वेस्टर्न09.5400.19hr
90310भयंदर चर्चगेट महिला स्पेशल09.37दादर वेस्टर्न10.0700.30hr
90273चर्चगेट बोरिवली लोकल09.37बोरिवली09.5600.19hr
90316बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.42दादर वेस्टर्न10.0300.21hr
90318बोरिवली चर्चगेट लोकल09.44दादर वेस्टर्न10.1300.29hr
90285चर्चगेट बोरिवली लोकल09.46बोरिवली10.0400.18hr
90289चर्चगेट बोरिवली लोकल09.49बोरिवली10.0800.19hr
98726गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल09.49मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस10.3800.49hr
90326बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.51दादर वेस्टर्न10.1100.20hr
90332बोरिवली चर्चगेट लोकल09.55दादर वेस्टर्न10.2300.28hr
90340गोरेगांव चर्चगेट फास्ट09.59दादर वेस्टर्न10.1700.18hr
90303चर्चगेट बोरिवली लोकल09.59बोरिवली10.1800.19hr
90344बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.03दादर वेस्टर्न10.2400.21hr
90309अँधेरी विरार लोकल10.04बोरिवली10.2200.18hr
90350बोरिवली चर्चगेट लोकल10.07दादर वेस्टर्न10.3800.31hr
90313चर्चगेट बोरिवली लोकल10.10बोरिवली10.2800.18hr
90356बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.12दादर वेस्टर्न10.3100.19hr
98728गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.13मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस11.0400.51hr
90321चर्चगेट बोरिवली लोकल10.14बोरिवली10.3300.19hr
90364बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.17दादर वेस्टर्न10.3700.20hr
90368बोरिवली चर्चगेट लोकल10.20दादर वेस्टर्न10.4900.29hr
90331चर्चगेट बोरिवली लोकल10.20बोरिवली10.3900.19hr
90376बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.25दादर वेस्टर्न10.4400.19hr
90382बोरिवली चर्चगेट लोकल10.29दादर वेस्टर्न10.5900.30hr
90339चर्चगेट बोरिवली लोकल10.31बोरिवली10.4900.18hr
90384बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.32दादर वेस्टर्न10.5400.22hr
90388बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.36दादर वेस्टर्न10.5700.21hr
90343चर्चगेट बोरिवली लोकल10.36बोरिवली10.5500.19hr
90394बोरिवली चर्चगेट लोकल10.39दादर वेस्टर्न11.0500.26hr
90357चर्चगेट बोरिवली लोकल10.43बोरिवली11.0100.18hr
90400बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.44दादर वेस्टर्न11.0300.19hr
98730गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल10.44मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस11.3200.48hr
90406बोरिवली चर्चगेट लोकल10.47दादर वेस्टर्न11.1400.27hr
90367चर्चगेट बोरिवली लोकल10.47बोरिवली11.0500.18hr
90410बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.52दादर वेस्टर्न11.1100.19hr
90371चर्चगेट बोरिवली लोकल10.52बोरिवली11.1000.18hr
90381चर्चगेट बोरिवली लोकल10.57बोरिवली11.1500.18hr
90414बोरिवली चर्चगेट लोकल10.58दादर वेस्टर्न11.2400.26hr
90420बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट11.02दादर वेस्टर्न11.2100.19hr
90387चर्चगेट बोरिवली लोकल11.03बोरिवली11.2200.19hr
90422बोरिवली चर्चगेट लोकल11.07दादर वेस्टर्न11.3300.26hr
90395अँधेरी वसई रोड लोकल11.08बोरिवली11.2500.17hr
90426बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट11.10दादर वेस्टर्न11.3100.21hr
98732गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.11मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस12.0000.49hr
90428बोरिवली चर्चगेट लोकल11.14दादर वेस्टर्न11.4100.27hr
90397चर्चगेट बोरिवली लोकल11.14बोरिवली11.3200.18hr
90432बोरिवली चर्चगेट लोकल11.18दादर वेस्टर्न11.4600.28hr
90411चर्चगेट बोरिवली लोकल11.22बोरिवली11.4100.19hr
90436बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट11.23दादर वेस्टर्न11.4200.19hr
90413विरार चर्चगेट लोकल11.25बोरिवली11.4200.17hr
90417चर्चगेट बोरिवली लोकल11.28बोरिवली11.4700.19hr
90440बोरिवली चर्चगेट लोकल11.29दादर वेस्टर्न11.5700.28hr
98734गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.33मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस12.2200.49hr
90448बोरिवली चर्चगेट लोकल11.36दादर वेस्टर्न12.0400.28hr
90429चर्चगेट बोरिवली लोकल11.37बोरिवली11.5500.18hr
90452बोरिवली चर्चगेट लोकल11.39दादर वेस्टर्न12.0900.30hr
91392गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल11.39मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस12.2900.50hr
90431चर्चगेट भयंदर लोकल11.40बोरिवली11.5700.17hr
90433चर्चगेट बोरिवली लोकल11.43बोरिवली12.0200.19hr
90437चर्चगेट बोरिवली लोकल11.47बोरिवली12.0500.18hr
90458बोरिवली चर्चगेट लोकल11.48दादर वेस्टर्न12.1500.27hr
90466बोरिवली चर्चगेट लोकल11.56दादर वेस्टर्न12.2300.27hr
90449चर्चगेट बोरिवली लोकल11.56बोरिवली12.1500.19hr
90470बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट12.00दादर वेस्टर्न12.2000.20hr
90472बोरिवली चर्चगेट लोकल12.03दादर वेस्टर्न12.3100.28hr
90457चर्चगेट बोरिवली लोकल12.03बोरिवली12.2100.18hr
98736गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.03मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस12.5400.51hr
90478बोरिवली चर्चगेट लोकल12.09दादर वेस्टर्न12.3900.30hr
90473चर्चगेट बोरिवली लोकल12.10बोरिवली12.2900.19hr
90480विरार चर्चगेट सेमी फास्ट12.13दादर वेस्टर्न12.3300.20hr
90475बांद्रा वसई रोड लोकल12.14वसई रोड12.5700.43hr
90484बोरिवली चर्चगेट लोकल12.18दादर वेस्टर्न12.4500.27hr
90481चर्चगेट बोरिवली लोकल12.18बोरिवली12.3600.18hr
90487अँधेरी विरार लोकल12.22बोरिवली12.3800.16hr
90488बोरिवली चर्चगेट लोकल12.24दादर वेस्टर्न12.5100.27hr
90489विरार चर्चगेट लोकल12.25बोरिवली12.4200.17hr
90492बोरिवली चर्चगेट लोकल12.28दादर वेस्टर्न12.5600.28hr
90491चर्चगेट बोरिवली लोकल12.28बोरिवली12.4600.18hr
90498बोरिवली चर्चगेट लोकल12.31दादर वेस्टर्न12.5900.28hr
98738गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल12.35मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस13.2300.48hr
90502बोरिवली चर्चगेट लोकल12.37दादर वेस्टर्न13.0600.29hr
90507चर्चगेट बोरिवली लोकल12.44बोरिवली13.0200.18hr
90512बोरिवली चर्चगेट लोकल12.47दादर वेस्टर्न13.1300.26hr
90518बोरिवली चर्चगेट लोकल12.53दादर वेस्टर्न13.1900.26hr
90511चर्चगेट बोरिवली लोकल12.53बोरिवली13.1100.18hr
90519अँधेरी विरार लोकल12.56बोरिवली13.1300.17hr
90521चर्चगेट बोरिवली लोकल12.59बोरिवली13.1700.18hr
98740गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.01मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस13.4900.48hr
90526बोरिवली चर्चगेट लोकल13.03दादर वेस्टर्न13.3100.28hr
90527चर्चगेट बोरिवली लोकल13.05बोरिवली13.2400.19hr
90532बोरिवली चर्चगेट लोकल13.08दादर वेस्टर्न13.3400.26hr
90536बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट13.11दादर वेस्टर्न13.3100.20hr
90538बोरिवली चर्चगेट लोकल13.16दादर वेस्टर्न13.4200.26hr
90540विरार चर्चगेट लोकल13.19दादर वेस्टर्न13.4700.28hr
91394गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.22मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस14.0900.47hr
90543अँधेरी विरार लोकल13.23बोरिवली13.3900.16hr
90546बोरिवली चर्चगेट लोकल13.27दादर वेस्टर्न13.5500.28hr
90547चर्चगेट बोरिवली लोकल13.27बोरिवली13.4500.18hr
90550बोरिवली चर्चगेट लोकल13.31दादर वेस्टर्न13.5900.28hr
90551चर्चगेट बोरिवली लोकल13.31बोरिवली13.4900.18hr
90554बोरिवली चर्चगेट लोकल13.35दादर वेस्टर्न14.0300.28hr
90559चर्चगेट बोरिवली फास्ट13.35बोरिवली13.5300.18hr
90560बोरिवली चर्चगेट लोकल13.38दादर वेस्टर्न14.0700.29hr
90553चर्चगेट बोरिवली लोकल13.38बोरिवली13.5600.18hr
90562बोरिवली चर्चगेट लोकल13.45दादर वेस्टर्न14.1300.28hr
90561चर्चगेट बोरिवली लोकल13.45बोरिवली14.0400.19hr
98742गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल13.46मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस14.3400.48hr
90566बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट13.48दादर वेस्टर्न14.0800.20hr
90563चर्चगेट बोरिवली लोकल13.48बोरिवली14.0900.21hr
90568बोरिवली चर्चगेट लोकल13.52दादर वेस्टर्न14.1800.26hr
90571चर्चगेट विरार लोकल13.55बोरिवली14.1100.16hr
90576बोरिवली चर्चगेट लोकल13.57दादर वेस्टर्न14.2500.28hr
90582बोरिवली चर्चगेट लोकल14.02दादर वेस्टर्न14.2900.27hr
90577चर्चगेट बोरिवली लोकल14.03बोरिवली14.2100.18hr
90586बोरिवली चर्चगेट लोकल14.09दादर वेस्टर्न14.3600.27hr
90585चर्चगेट बोरिवली लोकल14.09बोरिवली14.2700.18hr
90588बोरिवली चर्चगेट लोकल14.13दादर वेस्टर्न14.3900.26hr
90591चर्चगेट बोरिवली लोकल14.13बोरिवली14.3200.19hr
98744गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.16मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस15.0400.48hr
90592बोरिवली चर्चगेट लोकल14.17दादर वेस्टर्न14.4400.27hr
90594बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट14.20दादर वेस्टर्न14.4000.20hr
90595चर्चगेट बोरिवली लोकल14.20बोरिवली14.3800.18hr
90597चर्चगेट बोरिवली लोकल14.23बोरिवली14.4100.18hr
90598बोरिवली चर्चगेट लोकल14.24दादर वेस्टर्न14.5000.26hr
90604बोरिवली चर्चगेट लोकल14.27दादर वेस्टर्न14.5300.26hr
90605चर्चगेट बोरिवली लोकल14.30बोरिवली14.4900.19hr
90606बोरिवली चर्चगेट लोकल14.32दादर वेस्टर्न14.5800.26hr
90612बोरिवली चर्चगेट लोकल14.36दादर वेस्टर्न15.0300.27hr
90609चर्चगेट विरार लोकल14.39बोरिवली14.5600.17hr
90623चर्चगेट बोरिवली फास्ट14.43बोरिवली15.0100.18hr
90620बोरिवली चर्चगेट लोकल14.44दादर वेस्टर्न15.1100.27hr
98746गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल14.44मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस15.3200.48hr
90622बोरिवली चर्चगेट लोकल14.48दादर वेस्टर्न15.1400.26hr
90626बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट14.52दादर वेस्टर्न15.1100.19hr
90630बोरिवली चर्चगेट लोकल14.56दादर वेस्टर्न15.2300.27hr
90625अँधेरी भयंदर लोकल14.58बोरिवली15.1400.16hr
90634बोरिवली चर्चगेट लोकल15.00दादर वेस्टर्न15.2600.26hr
90627चर्चगेट बोरिवली लोकल15.01बोरिवली15.1800.17hr
90636बोरिवली चर्चगेट लोकल15.05दादर वेस्टर्न15.3200.27hr
90639चर्चगेट बोरिवली लोकल15.09बोरिवली15.2700.18hr
90643चर्चगेट बोरिवली लोकल15.12बोरिवली15.3000.18hr
98748गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.12मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस16.0000.48hr
90644बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट15.13दादर वेस्टर्न15.3400.21hr
90648बोरिवली चर्चगेट लोकल15.17दादर वेस्टर्न15.4300.26hr
90652बोरिवली चर्चगेट फास्ट15.24दादर वेस्टर्न15.4300.19hr
90653चर्चगेट बोरिवली लोकल15.27बोरिवली15.4600.19hr
90656बोरिवली चर्चगेट लोकल15.30दादर वेस्टर्न15.5600.26hr
90667चर्चगेट बोरिवली फास्ट15.33बोरिवली15.5100.18hr
90658बोरिवली चर्चगेट लोकल15.36दादर वेस्टर्न16.0200.26hr
90657चर्चगेट बोरिवली लोकल15.37बोरिवली15.5500.18hr
90661चर्चगेट बोरिवली लोकल15.40बोरिवली15.5900.19hr
90664बोरिवली चर्चगेट लोकल15.41दादर वेस्टर्न16.0900.28hr
98750गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल15.42मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस16.3100.49hr
90685चर्चगेट बोरिवली फास्ट15.45बोरिवली16.0300.18hr
90669चर्चगेट बोरिवली लोकल15.48बोरिवली16.0600.18hr
90674बोरिवली चर्चगेट लोकल15.51दादर वेस्टर्न16.1900.28hr
90677चर्चगेट बोरिवली लोकल15.51बोरिवली16.1000.19hr
90676बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट15.54दादर वेस्टर्न16.1400.20hr
90683बांद्रा विरार लोकल15.54बोरिवली16.1000.16hr
90678बोरिवली चर्चगेट लोकल15.57दादर वेस्टर्न16.2400.27hr
90689चर्चगेट बोरिवली लोकल15.57बोरिवली16.1500.18hr
90682बोरिवली चर्चगेट लोकल16.03दादर वेस्टर्न16.3000.27hr
90686बोरिवली चर्चगेट लोकल16.06दादर वेस्टर्न16.3300.27hr
98752गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.08मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस16.5600.48hr
90692बोरिवली चर्चगेट लोकल16.09दादर वेस्टर्न16.3700.28hr
90697चर्चगेट बोरिवली लोकल16.09बोरिवली16.2700.18hr
9070116.15बोरिवली16.3100.16hr
90700बोरिवली चर्चगेट लोकल16.16दादर वेस्टर्न16.4500.29hr
90705चर्चगेट बोरिवली लोकल16.19बोरिवली16.3700.18hr
90704बोरिवली चर्चगेट लोकल16.20दादर वेस्टर्न16.5100.31hr
90709विरार चर्चगेट लोकल16.22बोरिवली16.3800.16hr
90708बोरिवली चर्चगेट लोकल16.25दादर वेस्टर्न16.5400.29hr
90715अँधेरी विरार लोकल16.25बोरिवली16.4200.17hr
90712बोरिवली चर्चगेट लोकल16.29दादर वेस्टर्न16.5800.29hr
90716बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट16.32दादर वेस्टर्न16.5200.20hr
90721चर्चगेट बोरिवली लोकल16.35बोरिवली16.5400.19hr
90720बोरिवली चर्चगेट लोकल16.36दादर वेस्टर्न17.0400.28hr
98754गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल16.36मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस17.2400.48hr
90727चर्चगेट बोरिवली लोकल16.38बोरिवली16.5700.19hr
90722बोरिवली चर्चगेट लोकल16.39दादर वेस्टर्न16.5800.19hr
90729चर्चगेट बोरिवली लोकल16.41बोरिवली16.5900.18hr
90728बोरिवली चर्चगेट लोकल16.45दादर वेस्टर्न17.1100.26hr
90735चर्चगेट बोरिवली लोकल16.47बोरिवली17.0500.18hr
90730बोरिवली चर्चगेट लोकल16.48दादर वेस्टर्न17.1600.28hr
90737चर्चगेट बोरिवली लोकल16.50बोरिवली17.0800.18hr
90736बोरिवली चर्चगेट लोकल16.51दादर वेस्टर्न17.1900.28hr
90740बोरिवली चर्चगेट लोकल16.58दादर वेस्टर्न17.2300.25hr
90745चर्चगेट बोरिवली लोकल16.58बोरिवली17.1700.19hr
90747अँधेरी विरार लोकल17.02बोरिवली17.1800.16hr
98756गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.05मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस17.5300.48hr
90750बोरिवली चर्चगेट लोकल17.06दादर वेस्टर्न17.3200.26hr
90755चर्चगेट बोरिवली लोकल17.08बोरिवली17.2600.18hr
90761दादर वेस्टर्न विरार फास्ट17.09बोरिवली17.2400.15hr
90754बोरिवली चर्चगेट लोकल17.10दादर वेस्टर्न17.3700.27hr
90760बोरिवली चर्चगेट लोकल17.14दादर वेस्टर्न17.4100.27hr
90759चर्चगेट बोरिवली लोकल17.14बोरिवली17.3200.18hr
90764बोरिवली चर्चगेट फास्ट17.17दादर वेस्टर्न17.3800.21hr
90763चर्चगेट बोरिवली लोकल17.20बोरिवली17.3800.18hr
90768बोरिवली चर्चगेट लोकल17.21दादर वेस्टर्न17.4700.26hr
90770वसई रोड चर्चगेट लोकल17.24दादर वेस्टर्न17.5100.27hr
90776बोरिवली चर्चगेट लोकल17.29दादर वेस्टर्न17.5700.28hr
90781चर्चगेट बोरिवली लोकल17.31बोरिवली17.4900.18hr
98758गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल17.32मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस18.2000.48hr
90784बोरिवली चर्चगेट लोकल17.33दादर वेस्टर्न18.0300.30hr
90785बांद्रा विरार लोकल17.34बोरिवली17.5100.17hr
90793चर्चगेट बोरिवली फास्ट17.38बोरिवली17.5700.19hr
90792बोरिवली चर्चगेट लोकल17.40दादर वेस्टर्न18.0600.26hr
90787चर्चगेट बोरिवली लोकल17.41बोरिवली18.0000.19hr
90800बोरिवली चर्चगेट लोकल17.45दादर वेस्टर्न18.1600.31hr
90805चर्चगेट बोरिवली फास्ट17.45बोरिवली18.0500.20hr
90802बोरिवली चर्चगेट लोकल17.48दादर वेस्टर्न18.1900.31hr
90821चर्चगेट बोरिवली फास्ट17.55बोरिवली18.1300.18hr
90807चर्चगेट बोरिवली लोकल17.57बोरिवली18.1600.19hr
90812बोरिवली चर्चगेट फास्ट17.58दादर वेस्टर्न18.1700.19hr
98760गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.00मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस18.4900.49hr
90816बोरिवली चर्चगेट लोकल18.01दादर वेस्टर्न18.2900.28hr
90825चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.03बोरिवली18.2300.20hr
90828बोरिवली दादर वेस्टर्न फास्ट18.06दादर वेस्टर्न18.2700.21hr
90813चर्चगेट बोरिवली लोकल18.08बोरिवली18.2700.19hr
90823महालक्ष्मी बोरिवली लोकल18.11बोरिवली18.3000.19hr
90832बोरिवली चर्चगेट लोकल18.13दादर वेस्टर्न18.4200.29hr
90833चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.16बोरिवली18.3400.18hr
90836बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.17दादर वेस्टर्न18.3400.17hr
90827बांद्रा बोरिवली लोकल18.19बोरिवली18.3800.19hr
90842बोरिवली चर्चगेट लोकल18.20दादर वेस्टर्न18.4900.29hr
90831चर्चगेट बोरिवली लोकल18.22बोरिवली18.4100.19hr
98762गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.24मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस19.1300.49hr
90848बोरिवली चर्चगेट लोकल18.27दादर वेस्टर्न18.5400.27hr
90835चर्चगेट बोरिवली महिला स्पेशल18.29बोरिवली18.4800.19hr
90850बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.32दादर वेस्टर्न18.5200.20hr
90857चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.32बोरिवली18.5200.20hr
90858बोरिवली चर्चगेट लोकल18.34दादर वेस्टर्न19.0300.29hr
90851चर्चगेट बोरिवली लोकल18.36बोरिवली18.5500.19hr
90862बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.40दादर वेस्टर्न19.0100.21hr
90867चर्चगेट बोरिवली लोकल18.45बोरिवली19.0400.19hr
90868बोरिवली चर्चगेट लोकल18.46दादर वेस्टर्न19.1400.28hr
90869चर्चगेट बोरिवली लोकल18.48बोरिवली19.0700.19hr
90872बोरिवली चर्चगेट लोकल18.49दादर वेस्टर्न19.1900.30hr
90885चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.50बोरिवली19.0800.18hr
90873चर्चगेट विरार लोकल18.51बोरिवली19.0900.18hr
90874बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.52दादर वेस्टर्न19.1300.21hr
98764गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल18.53मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस19.4100.48hr
90880बोरिवली दादर वेस्टर्न फास्ट18.55दादर वेस्टर्न19.1700.22hr
90882विरार चर्चगेट लोकल18.58दादर वेस्टर्न19.2600.28hr
90899चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.59बोरिवली19.1700.18hr
90883चर्चगेट विरार महिला स्पेशल19.00बोरिवली19.1700.17hr
90884बोरिवली चर्चगेट लोकल19.01दादर वेस्टर्न19.2900.28hr
90887चर्चगेट बोरिवली लोकल19.02बोरिवली19.2000.18hr
90888बोरिवली चर्चगेट फास्ट19.04दादर वेस्टर्न19.2400.20hr
90905चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.06बोरिवली19.2400.18hr
90896बोरिवली चर्चगेट लोकल19.08दादर वेस्टर्न19.3500.27hr
90904बोरिवली चर्चगेट लोकल19.15दादर वेस्टर्न19.4200.27hr
90906बोरिवली चर्चगेट लोकल19.18दादर वेस्टर्न19.4500.27hr
90907चर्चगेट बोरिवली लोकल19.19बोरिवली19.3800.19hr
90912बोरिवली चर्चगेट लोकल19.22दादर वेस्टर्न19.5100.29hr
98766गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.25मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस20.1300.48hr
90929चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.26बोरिवली19.4400.18hr
90922बोरिवली चर्चगेट फास्ट19.30दादर वेस्टर्न19.4900.19hr
90924बोरिवली चर्चगेट लोकल19.34दादर वेस्टर्न20.0100.27hr
90925बांद्रा बोरिवली लोकल19.34बोरिवली19.5200.18hr
90928बोरिवली चर्चगेट लोकल19.37दादर वेस्टर्न20.0400.27hr
90931चर्चगेट भयंदर महिला स्पेशल19.40बोरिवली19.5700.17hr
90932बोरिवली चर्चगेट लोकल19.42दादर वेस्टर्न20.0800.26hr
90949दादर वेस्टर्न विरार फास्ट19.43बोरिवली19.5900.16hr
90938बोरिवली चर्चगेट लोकल19.46दादर वेस्टर्न20.1600.30hr
90953चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.46बोरिवली20.0400.18hr
90941चर्चगेट बोरिवली लोकल19.47बोरिवली20.0600.19hr
90955चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.49बोरिवली20.0900.20hr
91396गोरेगांव मुंबई छ. शिवाजी लोकल19.51मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस20.3900.48hr
90942बोरिवली चर्चगेट लोकल19.52दादर वेस्टर्न20.1900.27hr
90946बोरिवली चर्चगेट लोकल19.56दादर वेस्टर्न20.2400.28hr
90951चर्चगेट बोरिवली लोकल19.56बोरिवली20.1500.19hr
90952बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट19.58दादर वेस्टर्न20.1700.19hr
90971चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.01बोरिवली20.1900.18hr
90977चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.03बोरिवली20.2200.19hr
90958बोरिवली चर्चगेट लोकल20.06दादर वेस्टर्न20.3600.30hr
90969चर्चगेट बोरिवली लोकल20.07बोरिवली20.2800.21hr
90962बोरिवली चर्चगेट लोकल20.10दादर वेस्टर्न20.3900.29hr
90973बांद्रा विरार लोकल20.10बोरिवली20.2900.19hr
90975चर्चगेट बोरिवली लोकल20.13बोरिवली20.3300.20hr
90964बोरिवली चर्चगेट लोकल20.14दादर वेस्टर्न20.4200.28hr
90985अँधेरी विरार लोकल20.17बोरिवली20.3400.17hr
90970बोरिवली चर्चगेट लोकल20.18दादर वेस्टर्न20.5100.33hr
90989चर्चगेट बोरिवली लोकल20.23बोरिवली20.4200.19hr
90976बोरिवली चर्चगेट लोकल20.25दादर वेस्टर्न20.5300.28hr
91009चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.27बोरिवली20.4500.18hr
90982बोरिवली चर्चगेट लोकल20.28दादर वेस्टर्न20.5800.30hr
90986बोरिवली चर्चगेट लोकल20.31दादर वेस्टर्न21.0000.29hr
90999चर्चगेट बोरिवली लोकल20.33बोरिवली20.5200.19hr
90992बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट20.36दादर वेस्टर्न20.5700.21hr
91005अँधेरी विरार लोकल20.36बोरिवली20.5400.18hr
91021चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.37बोरिवली20.5700.20hr
90996बोरिवली चर्चगेट लोकल20.40दादर वेस्टर्न21.0800.28hr
91007चर्चगेट बोरिवली लोकल20.40बोरिवली20.5900.19hr
91013चर्चगेट बोरिवली लोकल20.43बोरिवली21.0200.19hr
91002बोरिवली चर्चगेट लोकल20.46दादर वेस्टर्न21.1400.28hr
91023चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.46बोरिवली21.0400.18hr
91019चर्चगेट बोरिवली लोकल20.49बोरिवली21.0800.19hr
91008बोरिवली चर्चगेट लोकल20.52दादर वेस्टर्न21.2000.28hr
91043चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.56बोरिवली21.1400.18hr
91029चर्चगेट बोरिवली लोकल20.59बोरिवली21.1800.19hr
91039बांद्रा भयंदर लोकल21.03बोरिवली21.1900.16hr
91024बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट21.06दादर वेस्टर्न21.2700.21hr
91026बोरिवली चर्चगेट लोकल21.09दादर वेस्टर्न21.3900.30hr
91051चर्चगेट बोरिवली लोकल21.10बोरिवली21.2800.18hr
91028बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट21.12दादर वेस्टर्न21.3300.21hr
91057चर्चगेट बोरिवली लोकल21.18बोरिवली21.3600.18hr
91036बोरिवली चर्चगेट लोकल21.20दादर वेस्टर्न21.4800.28hr
91059चर्चगेट बोरिवली लोकल21.21बोरिवली21.3900.18hr
91061चर्चगेट बोरिवली लोकल21.24बोरिवली21.4200.18hr
91071चर्चगेट विरार लोकल21.28बोरिवली21.4400.16hr
91081दादर बोरिवली फास्ट21.30बोरिवली21.5100.21hr
91075अँधेरी विरार लोकल21.35बोरिवली21.5200.17hr
91087चर्चगेट बोरिवली फास्ट21.35बोरिवली21.5500.20hr
91050बोरिवली चर्चगेट लोकल21.37दादर वेस्टर्न22.0600.29hr
91052बोरिवली चर्चगेट लोकल21.40दादर वेस्टर्न22.1000.30hr
91079चर्चगेट बोरिवली लोकल21.40बोरिवली21.5900.19hr
91083चर्चगेट बोरिवली लोकल21.45बोरिवली22.0400.19hr
91056बोरिवली चर्चगेट लोकल21.48दादर वेस्टर्न22.1500.27hr
91101चर्चगेट बोरिवली फास्ट21.49बोरिवली22.0700.18hr
91060बोरिवली चर्चगेट लोकल21.52दादर वेस्टर्न22.1900.27hr
91064बोरिवली चर्चगेट लोकल21.56दादर वेस्टर्न22.2200.26hr
91091चर्चगेट बोरिवली लोकल21.57बोरिवली22.1400.17hr
91068बोरिवली चर्चगेट लोकल22.00दादर वेस्टर्न22.2900.29hr
91105अँधेरी वसई रोड लोकल22.00वसई रोड22.4600.46hr
91107चर्चगेट बोरिवली लोकल22.04बोरिवली22.2200.18hr
91076बोरिवली चर्चगेट लोकल22.08दादर वेस्टर्न22.3800.30hr
91109चर्चगेट बोरिवली लोकल22.08बोरिवली22.2700.19hr
91113चर्चगेट भयंदर लोकल22.10बोरिवली22.2800.18hr
91115चर्चगेट बोरिवली लोकल22.13बोरिवली22.3400.21hr
91086बोरिवली चर्चगेट लोकल22.19दादर वेस्टर्न22.4900.30hr
91121अँधेरी भयंदर लोकल22.20बोरिवली22.3600.16hr
91090विरार चर्चगेट सेमी फास्ट22.23दादर वेस्टर्न22.4500.22hr
91125चर्चगेट बोरिवली लोकल22.24बोरिवली22.4200.18hr
91143चर्चगेट बोरिवली फास्ट22.26बोरिवली22.4400.18hr
91131चर्चगेट बोरिवली लोकल22.27बोरिवली22.4600.19hr
91094विरार चर्चगेट फास्ट22.29दादर वेस्टर्न22.4800.19hr
91096बोरिवली चर्चगेट लोकल22.30दादर वेस्टर्न22.5700.27hr
91133चर्चगेट बोरिवली लोकल22.30बोरिवली22.4900.19hr
91137चर्चगेट बोरिवली लोकल22.33बोरिवली22.5200.19hr
91141चर्चगेट बोरिवली लोकल22.36बोरिवली22.5500.19hr
91100बोरिवली चर्चगेट लोकल22.38दादर वेस्टर्न23.0500.27hr
91145चर्चगेट बोरिवली लोकल22.40बोरिवली22.5900.19hr
91149अँधेरी नल्ला सोपारा लोकल22.44बोरिवली23.0100.17hr
91163चर्चगेट बोरिवली फास्ट22.46बोरिवली23.0500.19hr
91108बोरिवली चर्चगेट लोकल22.47दादर वेस्टर्न23.1400.27hr
91157बांद्रा विरार लोकल22.49बोरिवली23.0700.18hr
91159चर्चगेट बोरिवली लोकल22.52बोरिवली23.1100.19hr
91112विरार चर्चगेट फास्ट22.54दादर वेस्टर्न23.1400.20hr
91114बोरिवली चर्चगेट लोकल22.55दादर वेस्टर्न23.2200.27hr
91161चर्चगेट बोरिवली लोकल22.56बोरिवली23.1400.18hr
91173चर्चगेट बोरिवली फास्ट22.59बोरिवली23.1700.18hr
91116बोरिवली चर्चगेट लोकल23.00दादर वेस्टर्न23.2900.29hr
91177चर्चगेट विरार फास्ट23.03बोरिवली23.1900.16hr
91118विरार चर्चगेट फास्ट23.04दादर वेस्टर्न23.2400.20hr
91171चर्चगेट बोरिवली लोकल23.09बोरिवली23.2700.18hr
91120बोरिवली चर्चगेट लोकल23.10दादर वेस्टर्न23.3600.26hr
91175चर्चगेट बोरिवली लोकल23.12बोरिवली23.2900.17hr
91179अँधेरी नल्ला सोपारा लोकल23.16बोरिवली23.3300.17hr
91124बोरिवली चर्चगेट लोकल23.17दादर वेस्टर्न23.4700.30hr
91130बोरिवली चर्चगेट लोकल23.22दादर वेस्टर्न23.5000.28hr
91181चर्चगेट बोरिवली लोकल23.22बोरिवली23.3900.17hr
91189चर्चगेट बोरिवली फास्ट23.23बोरिवली23.4200.19hr
91183चर्चगेट बोरिवली लोकल23.25बोरिवली23.4400.19hr
91195चर्चगेट विरार फास्ट23.30बोरिवली23.4700.17hr
91191चर्चगेट बोरिवली लोकल23.36बोरिवली23.5500.19hr
91144बोरिवली चर्चगेट लोकल23.38दादर वेस्टर्न00.0500.27hr
91146बोरिवली चर्चगेट लोकल23.41दादर वेस्टर्न00.0900.28hr
91197अँधेरी विरार लोकल23.43बोरिवली00.0000.17hr
91203चर्चगेट भयंदर फास्ट23.47बोरिवली00.0400.17hr
91152विरार चर्चगेट फास्ट23.49दादर वेस्टर्न00.0900.20hr
91154बोरिवली चर्चगेट लोकल23.51दादर वेस्टर्न00.1800.27hr
91201चर्चगेट बोरिवली लोकल23.51बोरिवली00.1000.19hr
91205चर्चगेट बोरिवली लोकल23.59बोरिवली00.1700.18hr