कचना से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
55707 राधिकापुर कटिहार पैसेंजर
राधिकापुर → बारसोई जंक्शन (00.16 घंटे)
05.59
22-अग
06.15
22-अग
75707 राधिकापुर न्यू जलपाईगुड़ी पैसेंजर
राधिकापुर → बारसोई जंक्शन (00.28 घंटे)
08.12
22-अग
08.40
22-अग
55728 राधिकापुर कटिहार पैसेंजर
राधिकापुर → बारसोई जंक्शन (00.14 घंटे)
11.16
22-अग
11.30
22-अग
55730 राधिकापुर कटिहार पैसेंजर
राधिकापुर → बारसोई जंक्शन (00.15 घंटे)
20.15
22-अग
20.30
22-अग
New IRCTC Agent Registration