कजरी से
ट्रेन / तकप्रस्थान
53358 डेहरी आन सोन बरका काना पैसेंजर
मंगरा
18:40
53352 चुनर बरवाडीह पैसिंजर
मंगरा
22:14
53612 डेहरी आन सोन बरवाडीह पैसिंजर
मंगरा
22:52
53350 डेहरी आन सोन बरवाडीह पैसिंजर
मंगरा
09:50
16-अक्टू
53344 चोपन गोमोह पैसिंजर
मंगरा
12:02
16-अक्टू
53526 वाराणसी बरका काना पैसिंजर
मंगरा
15:40
16-अक्टू
New IRCTC Agent Registration