कांदिवली से
ट्रेननामप्रस्थानतकआगमनयात्रा
91201चर्चगेट बोरिवली लोकल00.03बोरिवली00.1000.07hr
91166बोरिवली चर्चगेट लोकल00.10मुंबई सेंट्रल00.5900.49hr
91205चर्चगेट बोरिवली लोकल00.11बोरिवली00.1700.06hr
91211चर्चगेट विरार फास्ट00.14वसई रोड00.4300.29hr
91168विरार चर्चगेट फास्ट00.14मुंबई सेंट्रल00.5100.37hr
91209चर्चगेट बोरिवली लोकल00.20बोरिवली00.2600.06hr
91170बोरिवली चर्चगेट लोकल00.22मुंबई सेंट्रल01.1100.49hr
91215चर्चगेट विरार फास्ट00.23वसई रोड00.5200.29hr
91213चर्चगेट बोरिवली लोकल00.28बोरिवली00.3300.05hr
91174बोरिवली चर्चगेट लोकल00.35मुंबई सेंट्रल01.2300.48hr
91217चर्चगेट अँधेरी लोकल00.39बोरिवली00.4400.05hr
91219चर्चगेट नल्ला सोपारा लोकल00.43वसई रोड01.1300.30hr
91182विरार चर्चगेट लोकल00.43मुंबई सेंट्रल01.3300.50hr
91221चर्चगेट बोरिवली लोकल00.51बोरिवली00.5800.07hr
91223चर्चगेट विरार लोकल00.57वसई रोड01.2700.30hr
91227अँधेरी भयंदर लोकल01.01बोरिवली01.0600.05hr
91229चर्चगेट अँधेरी लोकल01.07बोरिवली01.1200.05hr
91233चर्चगेट विरार लोकल01.15बोरिवली01.2200.07hr
91235चर्चगेट बोरिवली लोकल01.19वसई रोड01.4700.28hr
91237चर्चगेट बोरिवली लोकल01.27बोरिवली01.3200.05hr
91241चर्चगेट बोरिवली लोकल01.37बोरिवली01.4300.06hr
91243चर्चगेट बोरिवली लोकल01.42बोरिवली01.4700.05hr
91245चर्चगेट विरार लोकल01.49वसई रोड02.1800.29hr
91247चर्चगेट बोरिवली लोकल01.59बोरिवली02.0500.06hr
90004बोरिवली चर्चगेट लोकल03.54मुंबई सेंट्रल04.4400.50hr
90006विरार चर्चगेट लोकल04.03मुंबई सेंट्रल04.5300.50hr
90008बोरिवली चर्चगेट लोकल04.07मुंबई सेंट्रल04.5700.50hr
90014बोरिवली चर्चगेट लोकल04.15मुंबई सेंट्रल05.0400.49hr
90016बोरिवली चर्चगेट लोकल04.21मुंबई सेंट्रल05.1000.49hr
90001अँधेरी बोरिवली लोकल04.25बोरिवली04.3100.06hr
90018भयंदर चर्चगेट लोकल04.25मुंबई सेंट्रल05.1400.49hr
90020बोरिवली चर्चगेट लोकल04.29मुंबई सेंट्रल05.1800.49hr
90003बांद्रा बोरिवली लोकल04.32बोरिवली04.3900.07hr
90022विरार चर्चगेट लोकल04.33मुंबई सेंट्रल05.2500.52hr
90024बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट04.38मुंबई सेंट्रल05.1500.37hr
90007बांद्रा विरार लोकल04.43वसई रोड05.1300.30hr
90028बोरिवली चर्चगेट लोकल04.44मुंबई सेंट्रल05.3400.50hr
90030बोरिवली चर्चगेट लोकल04.48मुंबई सेंट्रल05.3800.50hr
90038बोरिवली चर्चगेट लोकल04.58मुंबई सेंट्रल05.4800.50hr
90040भयंदर चर्चगेट सेमी फ़ास्ट04.58मुंबई सेंट्रल05.3500.37hr
90042विरार चर्चगेट लोकल05.01मुंबई सेंट्रल05.5100.50hr
90015बांद्रा विरार लोकल05.04वसई रोड05.3500.31hr
90044बोरिवली चर्चगेट लोकल05.07मुंबई सेंट्रल05.5700.50hr
90046भयंदर चर्चगेट लोकल05.10मुंबई सेंट्रल06.0000.50hr
90017चर्चगेट विरार लोकल05.13वसई रोड05.4200.29hr
90048बोरिवली चर्चगेट लोकल05.15मुंबई सेंट्रल06.0600.51hr
90021चर्चगेट बोरिवली लोकल05.16बोरिवली05.2200.06hr
90050नल्ला सोपारा चर्चगेट फास्ट05.18मुंबई सेंट्रल05.5700.39hr
90052भयंदर चर्चगेट लोकल05.21मुंबई सेंट्रल06.1100.50hr
90054बोरिवली चर्चगेट लोकल05.25मुंबई सेंट्रल06.1500.50hr
90023बांद्रा बोरिवली लोकल05.29बोरिवली05.3700.08hr
90058भयंदर चर्चगेट लोकल05.30मुंबई सेंट्रल06.2000.50hr
90060बोरिवली चर्चगेट लोकल05.35मुंबई सेंट्रल06.2400.49hr
90062बोरिवली चर्चगेट लोकल05.38मुंबई सेंट्रल06.2700.49hr
90027चर्चगेट बोरिवली लोकल05.40बोरिवली05.4700.07hr
90031चर्चगेट बोरिवली लोकल05.44बोरिवली05.5000.06hr
90066भयंदर चर्चगेट लोकल05.45मुंबई सेंट्रल06.3400.49hr
90033बांद्रा बोरिवली लोकल05.47बोरिवली05.5400.07hr
90068बोरिवली चर्चगेट लोकल05.51मुंबई सेंट्रल06.4000.49hr
90035महालक्ष्मी बोरिवली लोकल05.55बोरिवली06.0200.07hr
90072बोरिवली चर्चगेट लोकल05.56मुंबई सेंट्रल06.4700.51hr
90074विरार चर्चगेट सेमी फास्ट05.57मुंबई सेंट्रल06.3500.38hr
90037चर्चगेट बोरिवली लोकल05.59बोरिवली06.0600.07hr
90076बोरिवली चर्चगेट लोकल06.00मुंबई सेंट्रल06.5100.51hr
90078बोरिवली चर्चगेट लोकल06.04मुंबई सेंट्रल06.5400.50hr
90047बांद्रा बोरिवली लोकल06.07बोरिवली06.1400.07hr
90049महालक्ष्मी बोरिवली लोकल06.10बोरिवली06.1700.07hr
90082बोरिवली चर्चगेट लोकल06.11मुंबई सेंट्रल07.0200.51hr
90057चर्चगेट बोरिवली लोकल06.16बोरिवली06.2200.06hr
90086बोरिवली चर्चगेट लोकल06.17मुंबई सेंट्रल07.0700.50hr
90059बांद्रा विरार लोकल06.19वसई रोड06.4900.30hr
90090बोरिवली चर्चगेट लोकल06.21मुंबई सेंट्रल07.1000.49hr
90061महालक्ष्मी बोरिवली लोकल06.22बोरिवली06.2800.06hr
90065चर्चगेट बोरिवली लोकल06.26बोरिवली06.3200.06hr
90096बोरिवली चर्चगेट लोकल06.28मुंबई सेंट्रल07.1600.48hr
90069चर्चगेट बोरिवली लोकल06.30बोरिवली06.3600.06hr
90102विरार चर्चगेट सेमी फास्ट06.31मुंबई सेंट्रल07.0800.37hr
90100बोरिवली चर्चगेट लोकल06.31मुंबई सेंट्रल07.1900.48hr
90075महालक्ष्मी बोरिवली लोकल06.33बोरिवली06.4000.07hr
90104बोरिवली चर्चगेट लोकल06.34मुंबई सेंट्रल07.2300.49hr
90106बोरिवली चर्चगेट लोकल06.35मुंबई सेंट्रल07.2600.51hr
90081चर्चगेट विरार फास्ट06.38वसई रोड07.0800.30hr
90077बांद्रा बोरिवली लोकल06.38बोरिवली06.4400.06hr
90079चर्चगेट बोरिवली लोकल06.42बोरिवली06.4900.07hr
90118बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट06.42मुंबई सेंट्रल07.2000.38hr
90120बोरिवली चर्चगेट लोकल06.45मुंबई सेंट्रल07.3400.49hr
90085बांद्रा बोरिवली लोकल06.49बोरिवली06.5500.06hr
90122बोरिवली चर्चगेट लोकल06.49मुंबई सेंट्रल07.3700.48hr
90126बोरिवली चर्चगेट लोकल06.52मुंबई सेंट्रल07.4000.48hr
90087चर्चगेट बोरिवली लोकल06.54बोरिवली07.0100.07hr
90128बोरिवली चर्चगेट लोकल06.55मुंबई सेंट्रल07.4300.48hr
90101चर्चगेट बोरिवली फास्ट06.58बोरिवली07.0500.07hr
90132बोरिवली चर्चगेट लोकल06.58मुंबई सेंट्रल07.4600.48hr
90093चर्चगेट बोरिवली लोकल07.01बोरिवली07.0800.07hr
90136बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.02मुंबई सेंट्रल07.4100.39hr
90142बोरिवली चर्चगेट लोकल07.05मुंबई सेंट्रल07.5600.51hr
90097चर्चगेट विरार लोकल07.06वसई रोड07.3800.32hr
90144नल्ला सोपारा चर्चगेट लोकल07.08मुंबई सेंट्रल07.5900.51hr
90099चर्चगेट बोरिवली लोकल07.09बोरिवली07.1600.07hr
90146बोरिवली चर्चगेट लोकल07.11मुंबई सेंट्रल08.0200.51hr
90103चर्चगेट बोरिवली लोकल07.12बोरिवली07.1900.07hr
90150बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.14मुंबई सेंट्रल07.5400.40hr
90113चर्चगेट बोरिवली फास्ट07.16बोरिवली07.2300.07hr
90154बोरिवली चर्चगेट लोकल07.18मुंबई सेंट्रल08.0700.49hr
90111महालक्ष्मी बोरिवली लोकल07.21बोरिवली07.2800.07hr
90156विरार चर्चगेट लोकल07.21मुंबई सेंट्रल08.1000.49hr
90115बांद्रा विरार लोकल07.24वसई रोड07.5400.30hr
90158विरार चर्चगेट लोकल07.24मुंबई सेंट्रल08.1300.49hr
90117चर्चगेट बोरिवली लोकल07.27बोरिवली07.3300.06hr
90160बोरिवली चर्चगेट लोकल07.27मुंबई सेंट्रल08.1700.50hr
90121चर्चगेट बोरिवली लोकल07.30बोरिवली07.3600.06hr
90162बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.31मुंबई सेंट्रल08.0900.38hr
90123चर्चगेट बोरिवली लोकल07.33बोरिवली07.3900.06hr
90170बोरिवली चर्चगेट लोकल07.35मुंबई सेंट्रल08.2500.50hr
90133चर्चगेट बोरिवली फास्ट07.38बोरिवली07.4400.06hr
90174बोरिवली चर्चगेट लोकल07.38मुंबई सेंट्रल08.2900.51hr
90178बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट07.41मुंबई सेंट्रल08.2100.40hr
94001महालक्ष्मी बोरिवली A/C लोकल07.43बोरिवली07.5000.07hr
90182बोरिवली चर्चगेट महिला स्पेशल07.46मुंबई सेंट्रल08.3600.50hr
90186बोरिवली चर्चगेट लोकल07.49मुंबई सेंट्रल08.3900.50hr
90137चर्चगेट बोरिवली लोकल07.50बोरिवली07.5700.07hr
90194बोरिवली चर्चगेट फास्ट07.52मुंबई सेंट्रल08.3000.38hr
90143चर्चगेट बोरिवली लोकल07.54बोरिवली08.0000.06hr
90149बांद्रा विरार लोकल07.59वसई रोड08.2900.30hr
94002बोरिवली चर्चगेट A/C सेमी फास्ट07.59मुंबई सेंट्रल08.3700.38hr
90151चर्चगेट बोरिवली लोकल08.02बोरिवली08.0900.07hr
90214बोरिवली चर्चगेट लोकल08.08मुंबई सेंट्रल08.5800.50hr
90157चर्चगेट बोरिवली लोकल08.09बोरिवली08.1600.07hr
90220बोरिवली चर्चगेट लोकल08.11मुंबई सेंट्रल09.0100.50hr
90165चर्चगेट बोरिवली लोकल08.14बोरिवली08.2000.06hr
90222विरार चर्चगेट महिला स्पेशल08.15मुंबई सेंट्रल09.0400.49hr
90167महालक्ष्मी बोरिवली लोकल08.17बोरिवली08.2300.06hr
90169चर्चगेट बोरिवली लोकल08.20बोरिवली08.2700.07hr
90228बोरिवली चर्चगेट लोकल08.20मुंबई सेंट्रल09.1000.50hr
90173चर्चगेट बोरिवली लोकल08.23बोरिवली08.3000.07hr
90232बोरिवली चर्चगेट लोकल08.24मुंबई सेंट्रल09.1300.49hr
90242बोरिवली चर्चगेट फास्ट08.30मुंबई सेंट्रल09.0600.36hr
90179अँधेरी वसई रोड लोकल08.31वसई रोड09.0000.29hr
90185चर्चगेट बोरिवली लोकल08.34बोरिवली08.4000.06hr
90250बोरिवली चर्चगेट लोकल08.35मुंबई सेंट्रल09.2900.54hr
90193बांद्रा विरार लोकल08.37वसई रोड09.0500.28hr
90256बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट08.40मुंबई सेंट्रल09.1900.39hr
90195चर्चगेट बोरिवली लोकल08.42बोरिवली08.4800.06hr
90201चर्चगेट बोरिवली लोकल08.46बोरिवली08.5200.06hr
90260बोरिवली चर्चगेट लोकल08.46मुंबई सेंट्रल09.3500.49hr
90264बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट08.49मुंबई सेंट्रल09.2800.39hr
90270बोरिवली चर्चगेट लोकल08.52मुंबई सेंट्रल09.4400.52hr
90211चर्चगेट बोरिवली लोकल08.55बोरिवली09.0100.06hr
90280बोरिवली चर्चगेट लोकल08.59मुंबई सेंट्रल09.5200.53hr
90219चर्चगेट बोरिवली लोकल09.03बोरिवली09.0900.06hr
90282बोरिवली चर्चगेट लोकल09.03मुंबई सेंट्रल09.5600.53hr
90286बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.06मुंबई सेंट्रल09.4500.39hr
90233बांद्रा वसई रोड लोकल09.12वसई रोड09.4600.34hr
90296बोरिवली चर्चगेट लोकल09.12मुंबई सेंट्रल10.0300.51hr
90235चर्चगेट बोरिवली लोकल09.15बोरिवली09.2200.07hr
90241चर्चगेट बोरिवली लोकल09.21बोरिवली09.2800.07hr
90308बोरिवली चर्चगेट लोकल09.23मुंबई सेंट्रल10.1500.52hr
90310भयंदर चर्चगेट महिला स्पेशल09.26मुंबई सेंट्रल10.1800.52hr
90316बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.29मुंबई सेंट्रल10.1000.41hr
90251अँधेरी नल्ला सोपारा लोकल09.32वसई रोड10.0200.30hr
90318बोरिवली चर्चगेट लोकल09.32मुंबई सेंट्रल10.2400.52hr
90253चर्चगेट बोरिवली लोकल09.34बोरिवली09.4000.06hr
90326बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.40मुंबई सेंट्रल10.1800.38hr
90265चर्चगेट बोरिवली लोकल09.44बोरिवली09.5100.07hr
90332बोरिवली चर्चगेट लोकल09.44मुंबई सेंट्रल10.3400.50hr
90273चर्चगेट बोरिवली लोकल09.49बोरिवली09.5600.07hr
90344बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट09.52मुंबई सेंट्रल10.3100.39hr
90350बोरिवली चर्चगेट लोकल09.56मुंबई सेंट्रल10.4900.53hr
90285चर्चगेट बोरिवली लोकल09.58बोरिवली10.0400.06hr
90289चर्चगेट बोरिवली लोकल10.01बोरिवली10.0800.07hr
90356बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.01मुंबई सेंट्रल10.3800.37hr
90364बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.06मुंबई सेंट्रल10.4400.38hr
90368बोरिवली चर्चगेट लोकल10.09मुंबई सेंट्रल11.0000.51hr
90303चर्चगेट बोरिवली लोकल10.11बोरिवली10.1800.07hr
90376बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.14मुंबई सेंट्रल10.5100.37hr
90309अँधेरी विरार लोकल10.16वसई रोड10.4700.31hr
90382बोरिवली चर्चगेट लोकल10.18मुंबई सेंट्रल11.1000.52hr
90384बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.21मुंबई सेंट्रल11.0100.40hr
90313चर्चगेट बोरिवली लोकल10.22बोरिवली10.2800.06hr
90388बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.24मुंबई सेंट्रल11.0400.40hr
90321चर्चगेट बोरिवली लोकल10.26बोरिवली10.3300.07hr
90394बोरिवली चर्चगेट लोकल10.27मुंबई सेंट्रल11.1600.49hr
90331चर्चगेट बोरिवली लोकल10.32बोरिवली10.3900.07hr
90400बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.32मुंबई सेंट्रल11.1000.38hr
90406बोरिवली चर्चगेट लोकल10.35मुंबई सेंट्रल11.2500.50hr
90410बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.40मुंबई सेंट्रल11.1800.38hr
90339चर्चगेट बोरिवली लोकल10.43बोरिवली10.4900.06hr
90414बोरिवली चर्चगेट लोकल10.46मुंबई सेंट्रल11.3500.49hr
90343चर्चगेट बोरिवली लोकल10.48बोरिवली10.5500.07hr
90420बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.51मुंबई सेंट्रल11.2800.37hr
90357चर्चगेट बोरिवली लोकल10.55बोरिवली11.0100.06hr
90422बोरिवली चर्चगेट लोकल10.55मुंबई सेंट्रल11.4400.49hr
90426बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट10.58मुंबई सेंट्रल11.3800.40hr
90367चर्चगेट बोरिवली लोकल10.59बोरिवली11.0500.06hr
90428बोरिवली चर्चगेट लोकल11.02मुंबई सेंट्रल11.5200.50hr
90371चर्चगेट बोरिवली लोकल11.04बोरिवली11.1000.06hr
90432बोरिवली चर्चगेट लोकल11.07मुंबई सेंट्रल11.5700.50hr
90381चर्चगेट बोरिवली लोकल11.09बोरिवली11.1500.06hr
90436बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट11.10मुंबई सेंट्रल11.4900.39hr
90387चर्चगेट बोरिवली लोकल11.15बोरिवली11.2200.07hr
90440बोरिवली चर्चगेट लोकल11.18मुंबई सेंट्रल12.0800.50hr
90395अँधेरी वसई रोड लोकल11.20वसई रोड11.4900.29hr
90448बोरिवली चर्चगेट लोकल11.25मुंबई सेंट्रल12.1500.50hr
90397चर्चगेट बोरिवली लोकल11.26बोरिवली11.3200.06hr
90452बोरिवली चर्चगेट लोकल11.28मुंबई सेंट्रल12.2000.52hr
90411चर्चगेट बोरिवली लोकल11.34बोरिवली11.4100.07hr
90413विरार चर्चगेट लोकल11.37वसई रोड12.0700.30hr
90458बोरिवली चर्चगेट लोकल11.37मुंबई सेंट्रल12.2600.49hr
90417चर्चगेट बोरिवली लोकल11.40बोरिवली11.4700.07hr
90466बोरिवली चर्चगेट लोकल11.45मुंबई सेंट्रल12.3400.49hr
90429चर्चगेट बोरिवली लोकल11.49बोरिवली11.5500.06hr
90470बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट11.49मुंबई सेंट्रल12.2800.39hr
90431चर्चगेट भयंदर लोकल11.52बोरिवली11.5700.05hr
90472बोरिवली चर्चगेट लोकल11.52मुंबई सेंट्रल12.4200.50hr
90433चर्चगेट बोरिवली लोकल11.55बोरिवली12.0200.07hr
90478बोरिवली चर्चगेट लोकल11.58मुंबई सेंट्रल12.5000.52hr
90437चर्चगेट बोरिवली लोकल11.59बोरिवली12.0500.06hr
90480विरार चर्चगेट सेमी फास्ट12.02मुंबई सेंट्रल12.4000.38hr
90484बोरिवली चर्चगेट लोकल12.07मुंबई सेंट्रल12.5600.49hr
90449चर्चगेट बोरिवली लोकल12.08बोरिवली12.1500.07hr
90488बोरिवली चर्चगेट लोकल12.13मुंबई सेंट्रल13.0200.49hr
90457चर्चगेट बोरिवली लोकल12.15बोरिवली12.2100.06hr
90492बोरिवली चर्चगेट लोकल12.17मुंबई सेंट्रल13.0700.50hr
90498बोरिवली चर्चगेट लोकल12.20मुंबई सेंट्रल13.1000.50hr
90473चर्चगेट बोरिवली लोकल12.22बोरिवली12.2900.07hr
90475बांद्रा वसई रोड लोकल12.26वसई रोड12.5700.31hr
90502बोरिवली चर्चगेट लोकल12.26मुंबई सेंट्रल13.1700.51hr
90481चर्चगेट बोरिवली लोकल12.30बोरिवली12.3600.06hr
90487अँधेरी विरार लोकल12.34वसई रोड13.0300.29hr
90512बोरिवली चर्चगेट लोकल12.36मुंबई सेंट्रल13.2400.48hr
90489विरार चर्चगेट लोकल12.37वसई रोड13.0700.30hr
90491चर्चगेट बोरिवली लोकल12.40बोरिवली12.4600.06hr
90518बोरिवली चर्चगेट लोकल12.42मुंबई सेंट्रल13.3000.48hr
90526बोरिवली चर्चगेट लोकल12.52मुंबई सेंट्रल13.4200.50hr
90507चर्चगेट बोरिवली लोकल12.56बोरिवली13.0200.06hr
90532बोरिवली चर्चगेट लोकल12.57मुंबई सेंट्रल13.4500.48hr
90536बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट13.00मुंबई सेंट्रल13.3800.38hr
90511चर्चगेट बोरिवली लोकल13.05बोरिवली13.1100.06hr
90538बोरिवली चर्चगेट लोकल13.05मुंबई सेंट्रल13.5300.48hr
90519अँधेरी विरार लोकल13.08वसई रोड13.3800.30hr
90540विरार चर्चगेट लोकल13.08मुंबई सेंट्रल13.5800.50hr
90521चर्चगेट बोरिवली लोकल13.11बोरिवली13.1700.06hr
90546बोरिवली चर्चगेट लोकल13.16मुंबई सेंट्रल14.0600.50hr
90527चर्चगेट बोरिवली लोकल13.17बोरिवली13.2400.07hr
90550बोरिवली चर्चगेट लोकल13.20मुंबई सेंट्रल14.1000.50hr
90554बोरिवली चर्चगेट लोकल13.24मुंबई सेंट्रल14.1400.50hr
90560बोरिवली चर्चगेट लोकल13.27मुंबई सेंट्रल14.1800.51hr
90562बोरिवली चर्चगेट लोकल13.34मुंबई सेंट्रल14.2400.50hr
90543अँधेरी विरार लोकल13.35वसई रोड14.0400.29hr
90566बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट13.37मुंबई सेंट्रल14.1500.38hr
90547चर्चगेट बोरिवली लोकल13.39बोरिवली13.4500.06hr
90568बोरिवली चर्चगेट लोकल13.40मुंबई सेंट्रल14.2900.49hr
90551चर्चगेट बोरिवली लोकल13.43बोरिवली13.4900.06hr
90576बोरिवली चर्चगेट लोकल13.46मुंबई सेंट्रल14.3600.50hr
90559चर्चगेट बोरिवली फास्ट13.47बोरिवली13.5300.06hr
90553चर्चगेट बोरिवली लोकल13.50बोरिवली13.5600.06hr
90582बोरिवली चर्चगेट लोकल13.51मुंबई सेंट्रल14.4000.49hr
90561चर्चगेट बोरिवली लोकल13.57बोरिवली14.0400.07hr
90586बोरिवली चर्चगेट लोकल13.58मुंबई सेंट्रल14.4700.49hr
90563चर्चगेट बोरिवली लोकल14.00बोरिवली14.0900.09hr
90588बोरिवली चर्चगेट लोकल14.02मुंबई सेंट्रल14.5000.48hr
90592बोरिवली चर्चगेट लोकल14.06मुंबई सेंट्रल14.5500.49hr
90571चर्चगेट विरार लोकल14.07वसई रोड14.3600.29hr
90594बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट14.09मुंबई सेंट्रल14.4700.38hr
90598बोरिवली चर्चगेट लोकल14.13मुंबई सेंट्रल15.0100.48hr
90577चर्चगेट बोरिवली लोकल14.15बोरिवली14.2100.06hr
90604बोरिवली चर्चगेट लोकल14.16मुंबई सेंट्रल15.0400.48hr
90585चर्चगेट बोरिवली लोकल14.21बोरिवली14.2700.06hr
90606बोरिवली चर्चगेट लोकल14.21मुंबई सेंट्रल15.0900.48hr
90591चर्चगेट बोरिवली लोकल14.25बोरिवली14.3200.07hr
90612बोरिवली चर्चगेट लोकल14.25मुंबई सेंट्रल15.1400.49hr
90595चर्चगेट बोरिवली लोकल14.32बोरिवली14.3800.06hr
90620बोरिवली चर्चगेट लोकल14.33मुंबई सेंट्रल15.2200.49hr
90597चर्चगेट बोरिवली लोकल14.35बोरिवली14.4100.06hr
90622बोरिवली चर्चगेट लोकल14.37मुंबई सेंट्रल15.2500.48hr
90626बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट14.40मुंबई सेंट्रल15.1800.38hr
90605चर्चगेट बोरिवली लोकल14.42बोरिवली14.4900.07hr
90630बोरिवली चर्चगेट लोकल14.45मुंबई सेंट्रल15.3400.49hr
90634बोरिवली चर्चगेट लोकल14.49मुंबई सेंट्रल15.3700.48hr
90609चर्चगेट विरार लोकल14.51वसई रोड15.2100.30hr
90636बोरिवली चर्चगेट लोकल14.54मुंबई सेंट्रल15.4300.49hr
90623चर्चगेट बोरिवली फास्ट14.55बोरिवली15.0100.06hr
90644बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट15.02मुंबई सेंट्रल15.4100.39hr
90648बोरिवली चर्चगेट लोकल15.06मुंबई सेंट्रल15.5400.48hr
90625अँधेरी भयंदर लोकल15.10बोरिवली15.1400.04hr
90627चर्चगेट बोरिवली लोकल15.13बोरिवली15.1800.05hr
90652बोरिवली चर्चगेट फास्ट15.13मुंबई सेंट्रल15.5000.37hr
90656बोरिवली चर्चगेट लोकल15.19मुंबई सेंट्रल16.0700.48hr
90639चर्चगेट बोरिवली लोकल15.21बोरिवली15.2700.06hr
90643चर्चगेट बोरिवली लोकल15.24बोरिवली15.3000.06hr
90658बोरिवली चर्चगेट लोकल15.25मुंबई सेंट्रल16.1300.48hr
90664बोरिवली चर्चगेट लोकल15.30मुंबई सेंट्रल16.2100.51hr
90653चर्चगेट बोरिवली लोकल15.39बोरिवली15.4600.07hr
90674बोरिवली चर्चगेट लोकल15.40मुंबई सेंट्रल16.3000.50hr
90676बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट15.43मुंबई सेंट्रल16.2100.38hr
90667चर्चगेट बोरिवली फास्ट15.45बोरिवली15.5100.06hr
90678बोरिवली चर्चगेट लोकल15.46मुंबई सेंट्रल16.3500.49hr
90657चर्चगेट बोरिवली लोकल15.49बोरिवली15.5500.06hr
90661चर्चगेट बोरिवली लोकल15.52बोरिवली15.5900.07hr
90682बोरिवली चर्चगेट लोकल15.52मुंबई सेंट्रल16.4100.49hr
90686बोरिवली चर्चगेट लोकल15.55मुंबई सेंट्रल16.4400.49hr
90685चर्चगेट बोरिवली फास्ट15.57बोरिवली16.0300.06hr
90692बोरिवली चर्चगेट लोकल15.58मुंबई सेंट्रल16.4800.50hr
90669चर्चगेट बोरिवली लोकल16.00बोरिवली16.0600.06hr
90677चर्चगेट बोरिवली लोकल16.03बोरिवली16.1000.07hr
90700बोरिवली चर्चगेट लोकल16.03मुंबई सेंट्रल16.5600.53hr
90683बांद्रा विरार लोकल16.06वसई रोड16.3500.29hr
90689चर्चगेट बोरिवली लोकल16.09बोरिवली16.1500.06hr
90704बोरिवली चर्चगेट लोकल16.09मुंबई सेंट्रल17.0200.53hr
90699चर्चगेट भयंदर फास्ट16.12बोरिवली16.1400.02hr
90708बोरिवली चर्चगेट लोकल16.14मुंबई सेंट्रल17.0500.51hr
90712बोरिवली चर्चगेट लोकल16.18मुंबई सेंट्रल17.0900.51hr
90697चर्चगेट बोरिवली लोकल16.21बोरिवली16.2700.06hr
90716बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट16.21मुंबई सेंट्रल16.5900.38hr
90720बोरिवली चर्चगेट लोकल16.25मुंबई सेंट्रल17.1500.50hr
9070116.27वसई रोड16.5600.29hr
90722बोरिवली चर्चगेट लोकल16.28मुंबई सेंट्रल17.0600.38hr
90705चर्चगेट बोरिवली लोकल16.31बोरिवली16.3700.06hr
90709विरार चर्चगेट लोकल16.34वसई रोड17.0300.29hr
90728बोरिवली चर्चगेट लोकल16.34मुंबई सेंट्रल17.2200.48hr
90715अँधेरी विरार लोकल16.37वसई रोड17.0700.30hr
90730बोरिवली चर्चगेट लोकल16.37मुंबई सेंट्रल17.2800.51hr
90736बोरिवली चर्चगेट लोकल16.40मुंबई सेंट्रल17.3100.51hr
90740बोरिवली चर्चगेट लोकल16.47मुंबई सेंट्रल17.3400.47hr
90721चर्चगेट बोरिवली लोकल16.48बोरिवली16.5400.06hr
90727चर्चगेट बोरिवली लोकल16.50बोरिवली16.5700.07hr
90729चर्चगेट बोरिवली लोकल16.53बोरिवली16.5900.06hr
90750बोरिवली चर्चगेट लोकल16.55मुंबई सेंट्रल17.4300.48hr
90735चर्चगेट बोरिवली लोकल16.59बोरिवली17.0500.06hr
90754बोरिवली चर्चगेट लोकल16.59मुंबई सेंट्रल17.4900.50hr
90737चर्चगेट बोरिवली लोकल17.02बोरिवली17.0800.06hr
90760बोरिवली चर्चगेट लोकल17.03मुंबई सेंट्रल17.5200.49hr
90764बोरिवली चर्चगेट फास्ट17.06मुंबई सेंट्रल17.4600.40hr
90745चर्चगेट बोरिवली लोकल17.10बोरिवली17.1700.07hr
90768बोरिवली चर्चगेट लोकल17.10मुंबई सेंट्रल17.5800.48hr
90770वसई रोड चर्चगेट लोकल17.13मुंबई सेंट्रल18.0200.49hr
90747अँधेरी विरार लोकल17.14वसई रोड17.4300.29hr
90776बोरिवली चर्चगेट लोकल17.18मुंबई सेंट्रल18.0800.50hr
90755चर्चगेट बोरिवली लोकल17.20बोरिवली17.2600.06hr
90761दादर वेस्टर्न विरार फास्ट17.21वसई रोड17.5000.29hr
90784बोरिवली चर्चगेट लोकल17.22मुंबई सेंट्रल18.1400.52hr
90759चर्चगेट बोरिवली लोकल17.26बोरिवली17.3200.06hr
90792बोरिवली चर्चगेट लोकल17.29मुंबई सेंट्रल18.1700.48hr
90763चर्चगेट बोरिवली लोकल17.32बोरिवली17.3800.06hr
90800बोरिवली चर्चगेट लोकल17.34मुंबई सेंट्रल18.2700.53hr
90802बोरिवली चर्चगेट लोकल17.37मुंबई सेंट्रल18.3000.53hr
90781चर्चगेट बोरिवली लोकल17.43बोरिवली17.4900.06hr
90785बांद्रा विरार लोकल17.46वसई रोड18.1700.31hr
90812बोरिवली चर्चगेट फास्ट17.47मुंबई सेंट्रल18.2400.37hr
90793चर्चगेट बोरिवली फास्ट17.50बोरिवली17.5700.07hr
90816बोरिवली चर्चगेट लोकल17.50मुंबई सेंट्रल18.4000.50hr
90787चर्चगेट बोरिवली लोकल17.53बोरिवली18.0000.07hr
90828बोरिवली दादर वेस्टर्न फास्ट17.55दादर वेस्टर्न18.2700.32hr
90805चर्चगेट बोरिवली फास्ट17.58बोरिवली18.0500.07hr
90832बोरिवली चर्चगेट लोकल18.02मुंबई सेंट्रल18.5300.51hr
90836बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.06मुंबई सेंट्रल18.4100.35hr
90821चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.07बोरिवली18.1300.06hr
90807चर्चगेट बोरिवली लोकल18.09बोरिवली18.1600.07hr
90842बोरिवली चर्चगेट लोकल18.09मुंबई सेंट्रल19.0000.51hr
90848बोरिवली चर्चगेट लोकल18.16मुंबई सेंट्रल19.0500.49hr
90825चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.17बोरिवली18.2300.06hr
90813चर्चगेट बोरिवली लोकल18.20बोरिवली18.2700.07hr
90850बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.20मुंबई सेंट्रल18.5900.39hr
90823महालक्ष्मी बोरिवली लोकल18.23बोरिवली18.3000.07hr
90858बोरिवली चर्चगेट लोकल18.23मुंबई सेंट्रल19.1400.51hr
90862बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.27मुंबई सेंट्रल19.0800.41hr
90833चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.28बोरिवली18.3400.06hr
90827बांद्रा बोरिवली लोकल18.31बोरिवली18.3800.07hr
90831चर्चगेट बोरिवली लोकल18.34बोरिवली18.4100.07hr
90868बोरिवली चर्चगेट लोकल18.35मुंबई सेंट्रल19.2500.50hr
90872बोरिवली चर्चगेट लोकल18.38मुंबई सेंट्रल19.3000.52hr
90835चर्चगेट बोरिवली महिला स्पेशल18.41बोरिवली18.4800.07hr
90874बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.41मुंबई सेंट्रल19.2000.39hr
90880बोरिवली दादर वेस्टर्न फास्ट18.44दादर वेस्टर्न19.1700.33hr
90857चर्चगेट बोरिवली फास्ट18.45बोरिवली18.5200.07hr
90882विरार चर्चगेट लोकल18.47मुंबई सेंट्रल19.3700.50hr
90851चर्चगेट बोरिवली लोकल18.48बोरिवली18.5500.07hr
90884बोरिवली चर्चगेट लोकल18.50मुंबई सेंट्रल19.4000.50hr
90888बोरिवली चर्चगेट फास्ट18.53मुंबई सेंट्रल19.3100.38hr
90867चर्चगेट बोरिवली लोकल18.57बोरिवली19.0400.07hr
90896बोरिवली चर्चगेट लोकल18.57मुंबई सेंट्रल19.4600.49hr
90869चर्चगेट बोरिवली लोकल19.00बोरिवली19.0700.07hr
90885चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.02बोरिवली19.0800.06hr
90873चर्चगेट विरार लोकल19.03वसई रोड19.3400.31hr
90904बोरिवली चर्चगेट लोकल19.03मुंबई सेंट्रल19.5300.50hr
90906बोरिवली चर्चगेट लोकल19.06मुंबई सेंट्रल19.5600.50hr
90899चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.11बोरिवली19.1700.06hr
90912बोरिवली चर्चगेट लोकल19.11मुंबई सेंट्रल20.0200.51hr
90883चर्चगेट विरार महिला स्पेशल19.12वसई रोड19.4200.30hr
90887चर्चगेट बोरिवली लोकल19.14बोरिवली19.2000.06hr
90905चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.18बोरिवली19.2400.06hr
90922बोरिवली चर्चगेट फास्ट19.19मुंबई सेंट्रल19.5600.37hr
90924बोरिवली चर्चगेट लोकल19.22मुंबई सेंट्रल20.1200.50hr
90928बोरिवली चर्चगेट लोकल19.26मुंबई सेंट्रल20.1500.49hr
90907चर्चगेट बोरिवली लोकल19.31बोरिवली19.3800.07hr
90932बोरिवली चर्चगेट लोकल19.31मुंबई सेंट्रल20.1900.48hr
90938बोरिवली चर्चगेट लोकल19.34मुंबई सेंट्रल20.2700.53hr
90929चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.38बोरिवली19.4400.06hr
90942बोरिवली चर्चगेट लोकल19.41मुंबई सेंट्रल20.3000.49hr
90946बोरिवली चर्चगेट लोकल19.45मुंबई सेंट्रल20.3500.50hr
90925बांद्रा बोरिवली लोकल19.47बोरिवली19.5200.05hr
90952बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट19.47मुंबई सेंट्रल20.2400.37hr
90931चर्चगेट भयंदर महिला स्पेशल19.52बोरिवली19.5700.05hr
90949दादर वेस्टर्न विरार फास्ट19.55वसई रोड20.2500.30hr
90958बोरिवली चर्चगेट लोकल19.55मुंबई सेंट्रल20.4700.52hr
90953चर्चगेट बोरिवली फास्ट19.58बोरिवली20.0400.06hr
90941चर्चगेट बोरिवली लोकल19.59बोरिवली20.0600.07hr
90962बोरिवली चर्चगेट लोकल19.59मुंबई सेंट्रल20.5000.51hr
90955चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.02बोरिवली20.0900.07hr
90964बोरिवली चर्चगेट लोकल20.03मुंबई सेंट्रल20.5300.50hr
90970बोरिवली चर्चगेट लोकल20.07मुंबई सेंट्रल21.0200.55hr
90951चर्चगेट बोरिवली लोकल20.08बोरिवली20.1500.07hr
90971चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.13बोरिवली20.1900.06hr
90976बोरिवली चर्चगेट लोकल20.14मुंबई सेंट्रल21.0400.50hr
90977चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.17बोरिवली20.2200.05hr
90982बोरिवली चर्चगेट लोकल20.17मुंबई सेंट्रल21.0900.52hr
90969चर्चगेट बोरिवली लोकल20.20बोरिवली20.2800.08hr
90986बोरिवली चर्चगेट लोकल20.20मुंबई सेंट्रल21.1100.51hr
90973बांद्रा विरार लोकल20.23वसई रोड20.5500.32hr
90992बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट20.25मुंबई सेंट्रल21.0400.39hr
90975चर्चगेट बोरिवली लोकल20.26बोरिवली20.3300.07hr
90985अँधेरी विरार लोकल20.29वसई रोड20.5800.29hr
90996बोरिवली चर्चगेट लोकल20.29मुंबई सेंट्रल21.1900.50hr
90989चर्चगेट बोरिवली लोकल20.35बोरिवली20.4200.07hr
91002बोरिवली चर्चगेट लोकल20.35मुंबई सेंट्रल21.2500.50hr
91009चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.39बोरिवली20.4500.06hr
91008बोरिवली चर्चगेट लोकल20.41मुंबई सेंट्रल21.3100.50hr
90999चर्चगेट बोरिवली लोकल20.45बोरिवली20.5200.07hr
91005अँधेरी विरार लोकल20.48वसई रोड21.1900.31hr
91021चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.49बोरिवली20.5700.08hr
91007चर्चगेट बोरिवली लोकल20.52बोरिवली20.5900.07hr
91013चर्चगेट बोरिवली लोकल20.55बोरिवली21.0200.07hr
91024बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट20.55मुंबई सेंट्रल21.3400.39hr
91023चर्चगेट बोरिवली फास्ट20.58बोरिवली21.0400.06hr
91026बोरिवली चर्चगेट लोकल20.58मुंबई सेंट्रल21.5000.52hr
91019चर्चगेट बोरिवली लोकल21.01बोरिवली21.0800.07hr
91028बोरिवली चर्चगेट सेमी फास्ट21.01मुंबई सेंट्रल21.4000.39hr
91043चर्चगेट बोरिवली फास्ट21.08बोरिवली21.1400.06hr
91036बोरिवली चर्चगेट लोकल21.09मुंबई सेंट्रल21.5900.50hr
91029चर्चगेट बोरिवली लोकल21.11बोरिवली21.1800.07hr
91039बांद्रा भयंदर लोकल21.15बोरिवली21.1900.04hr
91051चर्चगेट बोरिवली लोकल21.22बोरिवली21.2800.06hr
91050बोरिवली चर्चगेट लोकल21.26मुंबई सेंट्रल22.1700.51hr
91052बोरिवली चर्चगेट लोकल21.29मुंबई सेंट्रल22.2100.52hr
91057चर्चगेट बोरिवली लोकल21.30बोरिवली21.3600.06hr
91059चर्चगेट बोरिवली लोकल21.33बोरिवली21.3900.06hr
91061चर्चगेट बोरिवली लोकल21.36बोरिवली21.4200.06hr
91056बोरिवली चर्चगेट लोकल21.37मुंबई सेंट्रल22.2600.49hr
91071चर्चगेट विरार लोकल21.40वसई रोड22.0900.29hr
91060बोरिवली चर्चगेट लोकल21.41मुंबई सेंट्रल22.3000.49hr
91081दादर बोरिवली फास्ट21.44बोरिवली21.5100.07hr
91064बोरिवली चर्चगेट लोकल21.45मुंबई सेंट्रल22.3300.48hr
91075अँधेरी विरार लोकल21.47वसई रोड22.1700.30hr
91087चर्चगेट बोरिवली फास्ट21.49बोरिवली21.5500.06hr
91068बोरिवली चर्चगेट लोकल21.49मुंबई सेंट्रल22.4000.51hr
91079चर्चगेट बोरिवली लोकल21.53बोरिवली21.5900.06hr
91083चर्चगेट बोरिवली लोकल21.57बोरिवली22.0400.07hr
91076बोरिवली चर्चगेट लोकल21.57मुंबई सेंट्रल22.4900.52hr
91101चर्चगेट बोरिवली फास्ट22.01बोरिवली22.0700.06hr
91086बोरिवली चर्चगेट लोकल22.08मुंबई सेंट्रल23.0000.52hr
91091चर्चगेट बोरिवली लोकल22.09बोरिवली22.1400.05hr
91105अँधेरी वसई रोड लोकल22.12वसई रोड22.4600.34hr
91090विरार चर्चगेट सेमी फास्ट22.12मुंबई सेंट्रल22.5200.40hr
91107चर्चगेट बोरिवली लोकल22.16बोरिवली22.2200.06hr
91094विरार चर्चगेट फास्ट22.18मुंबई सेंट्रल22.5500.37hr
91096बोरिवली चर्चगेट लोकल22.19मुंबई सेंट्रल23.0800.49hr
91109चर्चगेट बोरिवली लोकल22.20बोरिवली22.2700.07hr
91113चर्चगेट भयंदर लोकल22.22बोरिवली22.2800.06hr
91115चर्चगेट बोरिवली लोकल22.25बोरिवली22.3400.09hr
91100बोरिवली चर्चगेट लोकल22.27मुंबई सेंट्रल23.1600.49hr
91121अँधेरी भयंदर लोकल22.32बोरिवली22.3600.04hr
91125चर्चगेट बोरिवली लोकल22.36बोरिवली22.4200.06hr
91108बोरिवली चर्चगेट लोकल22.36मुंबई सेंट्रल23.2500.49hr
91143चर्चगेट बोरिवली फास्ट22.38बोरिवली22.4400.06hr
91131चर्चगेट बोरिवली लोकल22.39बोरिवली22.4600.07hr
91133चर्चगेट बोरिवली लोकल22.43बोरिवली22.4900.06hr
91112विरार चर्चगेट फास्ट22.43मुंबई सेंट्रल23.2100.38hr
91114बोरिवली चर्चगेट लोकल22.44मुंबई सेंट्रल23.3300.49hr
91137चर्चगेट बोरिवली लोकल22.46बोरिवली22.5200.06hr
91141चर्चगेट बोरिवली लोकल22.49बोरिवली22.5500.06hr
91116बोरिवली चर्चगेट लोकल22.49मुंबई सेंट्रल23.4000.51hr
91145चर्चगेट बोरिवली लोकल22.52बोरिवली22.5900.07hr
91118विरार चर्चगेट फास्ट22.53मुंबई सेंट्रल23.3100.38hr
91149अँधेरी नल्ला सोपारा लोकल22.56वसई रोड23.2600.30hr
91163चर्चगेट बोरिवली फास्ट22.58बोरिवली23.0500.07hr
91120बोरिवली चर्चगेट लोकल22.59मुंबई सेंट्रल23.4700.48hr
91157बांद्रा विरार लोकल23.02वसई रोड23.3200.30hr
91159चर्चगेट बोरिवली लोकल23.05बोरिवली23.1100.06hr
91124बोरिवली चर्चगेट लोकल23.06मुंबई सेंट्रल23.5800.52hr
91161चर्चगेट बोरिवली लोकल23.08बोरिवली23.1400.06hr
91173चर्चगेट बोरिवली फास्ट23.11बोरिवली23.1700.06hr
91130बोरिवली चर्चगेट लोकल23.11मुंबई सेंट्रल00.0100.50hr
91177चर्चगेट विरार फास्ट23.15वसई रोड23.4400.29hr
91171चर्चगेट बोरिवली लोकल23.21बोरिवली23.2700.06hr
91175चर्चगेट बोरिवली लोकल23.24बोरिवली23.2900.05hr
91144बोरिवली चर्चगेट लोकल23.27मुंबई सेंट्रल00.1600.49hr
91179अँधेरी नल्ला सोपारा लोकल23.28वसई रोड23.5800.30hr
91146बोरिवली चर्चगेट लोकल23.30मुंबई सेंट्रल00.2000.50hr
91181चर्चगेट बोरिवली लोकल23.34बोरिवली23.3900.05hr
91189चर्चगेट बोरिवली फास्ट23.35बोरिवली23.4200.07hr
91183चर्चगेट बोरिवली लोकल23.37बोरिवली23.4400.07hr
91152विरार चर्चगेट फास्ट23.38मुंबई सेंट्रल00.1600.38hr
91154बोरिवली चर्चगेट लोकल23.40मुंबई सेंट्रल00.2900.49hr
91195चर्चगेट विरार फास्ट23.42वसई रोड00.1200.30hr
91191चर्चगेट बोरिवली लोकल23.48बोरिवली23.5500.07hr
91160विरार चर्चगेट फास्ट23.54मुंबई सेंट्रल00.3100.37hr
91197अँधेरी विरार लोकल23.55वसई रोड00.2500.30hr
91162बोरिवली चर्चगेट लोकल23.57मुंबई सेंट्रल00.4600.49hr
91203चर्चगेट भयंदर फास्ट23.59बोरिवली00.0400.05hr