ट्रेन / तकप्रस्थान
74971 फिरोजपुर कैन्ट फ़ज़िलका DMU
जीवा आरायण
00.43 घंटे
08:59
74973 फिरोजपुर कैन्ट फ़ज़िलका DMU
जीवा आरायण
00.43 घंटे
10:34
74975 फिरोजपुर कैन्ट फ़ज़िलका DMU
जीवा आरायण
01.04 घंटे
13:34
74977 फिरोजपुर कैन्ट फ़ज़िलका DMU
जीवा आरायण
00.48 घंटे
17:59
54785 फिरोजपुर कैन्ट फ़ज़िलका पैसेंजर
जीवा आरायण
00.46 घंटे
05:55
20-जन
Station Name / Code
खाई फेमेकी
KIQ
जीवा आरायण
JWN
New IRCTC Agent Registration