खलीलपुर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
74004निम् का थाना दिल्ली पैसेंजर05.4607.3001.44hr
54012सादुलपुर तिलक ब्रिज पैसेंजर06.2107.5301.32hr
54414रेवारी पुरानी दिल्ली पैसिंजर07.2208.5301.31hr
54310रेवारी पुरानी दिल्ली पैसिंजर09.4711.3801.51hr
54086रेवारी पुरानी दिल्ली पैसिंजर10.4112.2601.45hr
54416रेवारी पुरानी दिल्ली पैसिंजर13.2614.5801.32hr
54411रेवारी मेरठ कैन्ट पैसिंजर15.1116.3601.25hr
74002रेवारी पुरानी दिल्ली पैसिंजर17.1618.4901.33hr
54420रेवारी पुरानी दिल्ली पैसिंजर19.4221.3101.49hr