खंडेश्वर से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
98002 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.00 घंटे)
00.07
21-अग
01.07
21-अग
98004 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
04.08
21-अग
05.09
21-अग
98006 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
04.34
21-अग
05.35
21-अग
98008 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
04.54
21-अग
05.55
21-अग
98010 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
05.10
21-अग
06.11
21-अग
98012 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
05.22
21-अग
06.23
21-अग
98014 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
05.41
21-अग
06.42
21-अग
98016 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
05.55
21-अग
06.56
21-अग
98018 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
06.10
21-अग
07.11
21-अग
98020 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
06.26
21-अग
07.27
21-अग
98022 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
06.37
21-अग
07.38
21-अग
98026 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
06.50
21-अग
07.51
21-अग
98028 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
07.02
21-अग
08.03
21-अग
98032 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
07.20
21-अग
08.21
21-अग
98036 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
07.36
21-अग
08.37
21-अग
98038 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
07.52
21-अग
08.53
21-अग
98042 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
08.04
21-अग
09.05
21-अग
98044 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
08.16
21-अग
09.17
21-अग
98046 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी महिला स्पेशल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
08.24
21-अग
09.25
21-अग
98048 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
08.31
21-अग
09.32
21-अग
98052 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.05 घंटे)
08.52
21-अग
09.57
21-अग
98054 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.03 घंटे)
09.02
21-अग
10.05
21-अग
98056 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.02 घंटे)
09.14
21-अग
10.16
21-अग
98058 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.02 घंटे)
09.25
21-अग
10.27
21-अग
98060 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.02 घंटे)
09.37
21-अग
10.39
21-अग
98062 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.02 घंटे)
09.45
21-अग
10.47
21-अग
98066 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
09.58
21-अग
10.59
21-अग
98068 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
10.10
21-अग
11.11
21-अग
98070 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
10.22
21-अग
11.23
21-अग
98074 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
10.38
21-अग
11.39
21-अग
98076 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
10.54
21-अग
11.55
21-अग
98078 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
11.11
21-अग
12.12
21-अग
98080 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
11.21
21-अग
12.22
21-अग
98084 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
11.37
21-अग
12.38
21-अग
98086 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
11.48
21-अग
12.49
21-अग
98088 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
11.57
21-अग
12.58
21-अग
98092 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
12.13
21-अग
13.14
21-अग
98094 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
12.29
21-अग
13.30
21-अग
98096 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
12.46
21-अग
13.47
21-अग
98100 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
13.01
21-अग
14.02
21-अग
98102 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
13.14
21-अग
14.15
21-अग
98104 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
13.24
21-अग
14.25
21-अग
98106 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
13.28
21-अग
14.29
21-अग
98108 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
13.38
21-अग
14.39
21-अग
98110 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
13.46
21-अग
14.47
21-अग
98112 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
13.58
21-अग
14.59
21-अग
98114 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
14.06
21-अग
15.07
21-अग
98118 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
14.25
21-अग
15.26
21-अग
98120 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
14.36
21-अग
15.37
21-अग
98122 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
14.40
21-अग
15.41
21-अग
98128 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
14.50
21-अग
15.51
21-अग
98126 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
14.50
21-अग
15.51
21-अग
98132 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
15.13
21-अग
16.14
21-अग
98134 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
15.25
21-अग
16.26
21-अग
98136 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
15.33
21-अग
16.34
21-अग
98138 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
15.46
21-अग
16.47
21-अग
98140 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
15.54
21-अग
16.55
21-अग
98142 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
16.06
21-अग
17.07
21-अग
98144 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
16.15
21-अग
17.16
21-अग
98146 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
16.27
21-अग
17.28
21-अग
98148 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
16.35
21-अग
17.36
21-अग
98150 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
16.43
21-अग
17.44
21-अग
98154 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
16.58
21-अग
17.59
21-अग
98156 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
17.12
21-अग
18.13
21-अग
98158 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.02 घंटे)
17.26
21-अग
18.28
21-अग
98160 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.02 घंटे)
17.38
21-अग
18.40
21-अग
98164 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
17.55
21-अग
18.56
21-अग
98166 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.03 घंटे)
18.11
21-अग
19.14
21-अग
98168 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
18.22
21-अग
19.23
21-अग
98170 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
18.42
21-अग
19.43
21-अग
98172 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
18.50
21-अग
19.51
21-अग
98176 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
19.02
21-अग
20.03
21-अग
98178 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
19.10
21-अग
20.11
21-अग
98180 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
19.18
21-अग
20.19
21-अग
98182 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.02 घंटे)
19.28
21-अग
20.30
21-अग
98184 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
19.44
21-अग
20.45
21-अग
98186 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
19.56
21-अग
20.57
21-अग
98188 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
20.00
21-अग
21.01
21-अग
98190 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
20.12
21-अग
21.13
21-अग
98192 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
20.28
21-अग
21.29
21-अग
98196 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
20.36
21-अग
21.37
21-अग
98198 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
20.40
21-अग
21.41
21-अग
98200 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
20.52
21-अग
21.53
21-अग
98202 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
21.02
21-अग
22.03
21-अग
98204 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
21.10
21-अग
22.11
21-अग
98206 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
21.19
21-अग
22.20
21-अग
98208 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
21.31
21-अग
22.32
21-अग
98210 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
21.40
21-अग
22.41
21-अग
98212 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
21.44
21-अग
22.45
21-अग
98216 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
22.04
21-अग
23.05
21-अग
98218 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
22.12
21-अग
23.13
21-अग
98220 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
22.24
21-अग
23.25
21-अग
98222 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
22.38
21-अग
23.39
21-अग
98224 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
22.51
21-अग
23.52
21-अग
98228 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
23.03
21-अग
00.04
22-अग
98232 पनवेल मुंबई छ. शिवाजी लोकल
पनवेल → काटन ग्रीन (01.01 घंटे)
23.18
21-अग
00.19
22-अग
New IRCTC Agent Registration