खर्दहा से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
31911सियाल्दा गेदे लोकल04.4806.3101.43hr
31913सियाल्दा गेदे लोकल08.0809.5001.42hr
31915सियाल्दा गेदे लोकल10.2612.0701.41hr
31917सियाल्दा गेदे लोकल13.1314.5701.44hr
31919सियाल्दा गेदे लोकल14.3316.1401.41hr
31921सियाल्दा गेदे लोकल17.4319.2301.40hr
31923सियाल्दा गेदे लोकल18.5220.3201.40hr
31925सियाल्दा गेदे लोकल19.4521.2301.38hr
31927सियाल्दा गेदे लोकल21.0022.4301.43hr
31929सियाल्दा गेदे लोकल21.5823.3801.40hr