खर्दहा से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
31911सियाल्दा गेदे लोकल04.4806.1501.27hr
31913सियाल्दा गेदे लोकल08.0809.3201.24hr
31915सियाल्दा गेदे लोकल10.2611.5101.25hr
31917सियाल्दा गेदे लोकल13.1314.4101.28hr
31919सियाल्दा गेदे लोकल14.3315.5801.25hr
31921सियाल्दा गेदे लोकल17.4319.0701.24hr
31923सियाल्दा गेदे लोकल18.5220.1601.24hr
31925सियाल्दा गेदे लोकल19.4521.0701.22hr
31927सियाल्दा गेदे लोकल21.0022.2701.27hr
31929सियाल्दा गेदे लोकल21.5823.2201.24hr