खर्दहा से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
31911सियाल्दा गेदे लोकल04.4806.4802.00hr
31913सियाल्दा गेदे लोकल08.0810.0601.58hr
31915सियाल्दा गेदे लोकल10.2612.2401.58hr
31917सियाल्दा गेदे लोकल13.1315.1402.01hr
31919सियाल्दा गेदे लोकल14.3316.3101.58hr
31921सियाल्दा गेदे लोकल17.4319.4001.57hr
31923सियाल्दा गेदे लोकल18.5220.4901.57hr
31925सियाल्दा गेदे लोकल19.4521.4001.55hr
31927सियाल्दा गेदे लोकल21.0023.0002.00hr
31929सियाल्दा गेदे लोकल21.5823.5501.57hr