ट्रेन / तकप्रस्थान
31923 सियाल्दा गेदे लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
18:50
31533 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
19:19
30135 मजेर्हत रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
19:33
31925 सियाल्दा गेदे लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.20 घंटे
19:54
31841 सियाल्दा कृष्णानगर सिटी फास्ट
रानाघाट जंक्शन
01.20 घंटे
20:02
31535 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.25 घंटे
20:16
31627 सियाल्दा रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.24 घंटे
20:51
31927 सियाल्दा गेदे लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.25 घंटे
20:58
31537 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
21:11
31843 सियाल्दा कृष्णानगर सिटी फास्ट
रानाघाट जंक्शन
01.23 घंटे
21:27
31929 सियाल्दा गेदे लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.17 घंटे
22:01
31539 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.21 घंटे
22:16
31629 सियाल्दा रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.18 घंटे
22:34
31541 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.18 घंटे
23:06
31631 सियाल्दा रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
23:16
31633 सियाल्दा रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
00:06
13-नव
31811 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.24 घंटे
03:46
13-नव
31911 सियाल्दा गेदे लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.23 घंटे
04:46
13-नव
31511 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.24 घंटे
05:01
13-नव
31611 सियाल्दा रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.24 घंटे
05:31
13-नव
31813 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
05:46
13-नव
31613 सियाल्दा रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
06:03
13-नव
31513 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.21 घंटे
06:26
13-नव
31815 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.21 घंटे
06:36
13-नव
31615 सियाल्दा रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.24 घंटे
06:46
13-नव
31817 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
07:21
13-नव
31515 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
07:51
13-नव
31913 सियाल्दा गेदे लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.19 घंटे
08:06
13-नव
31617 सियाल्दा रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
08:26
13-नव
30145 बेनोय बदल दिनेश बाग़ कृष्णा नगर सिटी लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.16 घंटे
09:10
13-नव
31517 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.23 घंटे
09:16
13-नव
31915 सियाल्दा गेदे लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.23 घंटे
10:24
13-नव
31519 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
10:58
13-नव
31825 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
11:18
13-नव
31521 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
12:01
13-नव
31621 सियाल्दा रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.26 घंटे
12:11
13-नव
31827 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.21 घंटे
12:31
13-नव
31917 सियाल्दा गेदे लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.26 घंटे
13:11
13-नव
31523 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
13:26
13-नव
31829 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.19 घंटे
13:42
13-नव
31919 सियाल्दा गेदे लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.23 घंटे
14:31
13-नव
31525 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.23 घंटे
14:46
13-नव
31623 सियाल्दा रानाघाट लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
15:26
13-नव
31831 सियाल्दा कृष्णानगर सिटी फास्ट
रानाघाट जंक्शन
01.22 घंटे
15:52
13-नव
31527 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.23 घंटे
16:11
13-नव
31529 सियाल्दा शांतिपुर लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.21 घंटे
17:26
13-नव
31801 सियाल्दा कृष्णा नगर सिटी महिला स्पेशल
रानाघाट जंक्शन
01.24 घंटे
17:31
13-नव
31921 सियाल्दा गेदे लोकल
रानाघाट जंक्शन
01.23 घंटे
17:41
13-नव
31601 सियाल्दा रानाघाट महिला स्पेशल
रानाघाट जंक्शन
01.20 घंटे
18:20
13-नव
Station Name / Code
खर्दहा
KDH
रानाघाट जंक्शन
RHA
New IRCTC Agent Registration