खरडी से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
96402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
04.42
22-अग
05.27
22-अग
96404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
05.17
22-अग
06.02
22-अग
95402 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
06.27
22-अग
07.12
22-अग
95404 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
07.02
22-अग
07.47
22-अग
95406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
07.39
22-अग
08.24
22-अग
95408 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
08.35
22-अग
09.20
22-अग
95410 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
10.27
22-अग
11.12
22-अग
95412 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
11.29
22-अग
12.14
22-अग
95414 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
12.36
22-अग
13.21
22-अग
95416 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
13.48
22-अग
14.33
22-अग
95418 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.44 घंटे)
15.01
22-अग
15.45
22-अग
95420 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
15.54
22-अग
16.39
22-अग
51154 भुसावल मुंबई पैसेंजर
भुसावल जंक्शन → अम्बिवली (00.59 घंटे)
16.40
22-अग
17.39
22-अग
95422 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
16.41
22-अग
17.26
22-अग
95424 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
17.34
22-अग
18.19
22-अग
95426 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
18.35
22-अग
19.20
22-अग
95428 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.45 घंटे)
20.32
22-अग
21.17
22-अग
95430 कसारा मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
कसारा → अम्बिवली (00.44 घंटे)
21.38
22-अग
22.22
22-अग
96406 कसारा मुंबई छ. शिवाजी लोकल
कसारा → अम्बिवली (00.47 घंटे)
22.22
22-अग
23.09
22-अग
New IRCTC Agent Registration