ट्रेन / तकप्रस्थान
38815 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
13:13
38709 सन्त्रागाची खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.18 घंटे
13:29
38501 हावड़ा बलिचक लोकल
बलिचक
00.28 घंटे
13:35
38713 हावड़ा खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.16 घंटे
13:58
38817 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.20 घंटे
14:00
38717 हावड़ा खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
14:44
38819 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.16 घंटे
15:22
38719 हावड़ा खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
16:11
38821 हावड़ा मिदनापोर फास्ट
बलिचक
00.17 घंटे
17:25
38721 हावड़ा खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
18:18
68007 हावड़ा जालेश्वर पैसेंजर
बलिचक
00.17 घंटे
18:45
38823 हावड़ा मिदनापोर फास्ट
बलिचक
00.17 घंटे
19:03
38827 हावड़ा मिदनापोर फास्ट
बलिचक
00.17 घंटे
20:06
38723 हावड़ा खड़गपुर महिला स्पेशल
बलिचक
00.18 घंटे
20:31
38829 हावड़ा मिदनापोर फास्ट
बलिचक
00.16 घंटे
21:18
38831 हावड़ा मेचेदा लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
22:06
38725 हावड़ा खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
22:36
38727 हावड़ा खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.16 घंटे
23:25
58001 हावड़ा पुरी पैसेंजर
बलिचक
00.19 घंटे
02:07
23-नव
38801 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.16 घंटे
04:19
23-नव
38701 हावड़ा खड़गपुर फास्ट
बलिचक
00.18 घंटे
04:29
23-नव
38703 हावड़ा खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
05:12
23-नव
38803 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.16 घंटे
06:13
23-नव
38705 हावड़ा खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
06:40
23-नव
38805 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
07:27
23-नव
38807 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
08:19
23-नव
38707 हावड़ा खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.16 घंटे
09:03
23-नव
38809 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
09:54
23-नव
38811 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
10:34
23-नव
38813 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.16 घंटे
11:31
23-नव
38815 हावड़ा मिदनापोर लोकल
बलिचक
00.17 घंटे
12:18
23-नव
38709 सन्त्रागाची खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.18 घंटे
12:38
23-नव
38711 हावड़ा खड़गपुर लोकल
बलिचक
00.16 घंटे
12:48
23-नव
Station Name / Code
खीराई
KHAI
बलिचक
BCK
New IRCTC Agent Registration