खोपोली से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
95006 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
खोपोली → कुर्ला जंक्शन (01.56 घंटे)
13.48
24-अग
15.44
24-अग
95008 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
खोपोली → कुर्ला जंक्शन (01.55 घंटे)
16.28
24-अग
18.23
24-अग
95010 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
खोपोली → कुर्ला जंक्शन (01.57 घंटे)
18.02
24-अग
19.59
24-अग
96020 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी लोकल
खोपोली → कुर्ला जंक्शन (02.16 घंटे)
22.15
24-अग
00.31
25-अग
95012 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
खोपोली → कुर्ला जंक्शन (01.59 घंटे)
04.50
25-अग
06.49
25-अग
95002 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
खोपोली → कुर्ला जंक्शन (01.55 घंटे)
06.16
25-अग
08.11
25-अग
95004 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट
खोपोली → कुर्ला जंक्शन (01.57 घंटे)
08.40
25-अग
10.37
25-अग
New IRCTC Agent Registration