खुत्बव से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
51401पुणे मनमाड पैसेंजर01.3001.5000.20hr
51451पुणे बारामती पैसिंजर08.1108.2400.13hr
71415पुणे शोलापुर पैसिंजर09.1609.2800.12hr
71403पुणे दौंड पैसिंजर10.4110.5300.12hr
51421पुणे निजामाबाद पैसिंजर15.2515.3800.13hr
71409पुणे दौंड पैसेंजर15.4015.5400.14hr
51347पुणे बारामती पैसिंजर19.4719.5900.12hr
71411पुणे दौंड पैसिंजर21.0321.1600.13hr