Loading...
98701 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
04:48
98703 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
05:18
98805 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
05:24
98705 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
05:32
98707 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
05:47
98807 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
05:55
98709 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
06:12
98809 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.08 घंटे
06:26
98711 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
06:34
98811 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
06:50
98713 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
06:58
98901 पनवेल अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
07:10
98813 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
07:14
98715 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
07:29
98815 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
07:43
98717 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
07:58
98903 पनवेल अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
08:09
98817 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
08:13
98719 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
08:26
98819 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
08:38
98905 पनवेल अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
08:50
98821 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.08 घंटे
08:53
98721 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
09:05
98823 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
09:12
98723 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
09:24
98825 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
09:36
98725 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
09:48
98827 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
10:03
98727 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
10:18
98829 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
10:29
98729 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
10:44
98831 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
11:00
98731 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
11:10
98833 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
11:22
98733 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
11:38
98907 पनवेल अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
11:55
98835 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
11:59
98735 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
12:10
98837 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
12:23
98737 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
12:36
98839 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
12:44
91393 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
12:57
98841 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
13:09
98739 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
13:21
98843 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
13:33
98741 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
13:50
98845 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
14:01
98743 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
14:15
98847 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
14:26
91395 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
14:38
98745 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
14:47
98849 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
15:00
98747 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
15:15
98851 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
15:26
98749 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
15:43
98853 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
15:54
98751 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
16:11
98855 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
16:26
98753 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
16:39
98857 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
16:53
98755 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
17:06
98859 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
17:18
98757 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
17:35
98909 पनवेल अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
17:47
98861 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
17:51
98759 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.04 घंटे
18:00
98911 पनवेल अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
18:12
98863 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
18:15
98761 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
18:28
98913 पनवेल अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
18:42
98865 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
18:46
98763 मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
19:00
98867 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
19:07
98765 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
19:16
98767 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
19:32
98915 पनवेल अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
19:44
98869 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
19:47
98769 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
20:04
98871 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
20:18
98771 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
20:32
98873 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.08 घंटे
20:42
98917 पनवेल अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
20:47
98773 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
20:59
91491 मुंबई छ. शिवाजी बोरिवली लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
21:07
98875 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
21:15
98775 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
21:33
98877 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
21:44
98879 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
21:56
98777 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
22:09
98881 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
22:24
98779 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
22:35
98883 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
22:46
98781 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
23:00
98885 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
23:16
98783 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
23:24
98887 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.07 घंटे
23:44
98785 मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल
बांद्रा
00.05 घंटे
00:00
20-सित
98801 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
00:39
20-सित
98803 मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल
बांद्रा
00.06 घंटे
00:58
20-सित
Station Name / Code
किंग्स सरकल
KCE
बांद्रा
BA
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

किंग्स सरकल से बांद्रा ट्रेनें

किंग्स सरकल से बांद्रातक की ट्रेनों के बारे में

 1. किंग्स सरकल और बांद्राके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  किंग्स सरकल और बांद्राके बीच 99 ट्रेंने चलती हैं.
 2. किंग्स सरकल से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन किंग्स सरकल और बांद्राके बीच है मुंबई छ. शिवाजी अँधेरी लोकल (98785) जिसका चलने का समय है 00.00 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. किंग्स सरकल से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन किंग्स सरकल और बांद्राके बीच है मुंबई छ. शिवाजी बांद्रा लोकल (98887) जिसका चलने का समय है 23.44 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. किंग्स सरकल और बांद्रा के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  किंग्स सरकल और बांद्राके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है मुंबई छ. शिवाजी गोरेगांव लोकल (98759) जिसका चलने का समय है 18.00 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 4 किलोमीटर की दूरी 00.04 घंटे में तय करती है .