KSR बेंगलूरु से
ट्रेन / तकप्रस्थान
16517 कारवार एक्सप्रेस
मंगलौर सेंट्रल
20:30
16523 कारवार एक्सप्रेस
मंगलौर सेंट्रल
20:30
16511 KSR बेंगलूरु कननोर एक्सप्रेस
मंगलौर सेंट्रल
19:15
23-अक्टू
16513 KSR बेंगलूरु कारवार एक्सप्रेस
मंगलौर सेंट्रल
19:15
23-अक्टू
82665 KSR बेंगलूरु कारवार सुविधा स्पेशल
मंगलौर जंक्शन
23:55
25-अक्टू
यशवंतपुर जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
16515 यशवंतपुर मंगलौर एक्स्प्रेस
मंगलौर जंक्शन
07:10
23-अक्टू
16575 यशवंतपुर मंगलौर एक्सप्रेस
मंगलौर जंक्शन
07:10
24-अक्टू
16585 यशवंतपुर मंगलौर सेंट्रल स्पेशल
मंगलौर सेंट्रल
16:30
24-अक्टू
16565 यशवंतपुर मंगलौर एक्सप्रेस
मंगलौर सेंट्रल
23:55
27-अक्टू
New IRCTC Agent Registration