KSR बेंगलूरु से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22691 KSR बेंगलूरु ह निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
20:00
12295 संघमित्रा एक्स्प्रेस
नागपुर जंक्शन
09:00
17-अक्टू
12975 जयपुर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
13:00
17-अक्टू
12578 बागमती एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
10:05
19-अक्टू
यशवंतपुर जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
12649 यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति
नागपुर जंक्शन
22:00
15016 यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
07:30
17-अक्टू
15024 यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
23:40
17-अक्टू
12193 यशवंतपुर जबलपुर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
15:50
20-अक्टू
12647 कोंगु एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
23:40
20-अक्टू
22352 यशवंतपुर पाटलीपुत्र सुपरफ़ास्ट
नागपुर जंक्शन
09:55
21-अक्टू
12592 गोरखपुर एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
17:20
21-अक्टू
22683 यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
23:40
21-अक्टू
12539 यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस
नागपुर जंक्शन
10:50
23-अक्टू
बंशवाडी से
ट्रेन / तकप्रस्थान
22354 बंशवाडी पटना हमसफ़र
नागपुर जंक्शन
13:15
20-अक्टू
New IRCTC Agent Registration