मलिकपुर से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
34714सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल05.0205.2900.27hr
34716सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल05.4406.1100.27hr
34718सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल06.2706.5200.25hr
34720सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल07.5008.1600.26hr
34722सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल08.4909.1600.27hr
34724सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल09.5210.1800.26hr
30712मजेर्हत लक्ष्मिकंतापुर लोकल10.3911.0300.24hr
34726सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल11.3612.0300.27hr
34728सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल12.2412.5000.26hr
34730सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल13.2413.5200.28hr
34792सियाल्दा नामखाना लोकल13.5414.1900.25hr
34732सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल14.5415.2100.27hr
34734सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल15.4916.1700.28hr
34736सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल16.2616.5300.27hr
34738सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल17.2217.4900.27hr
34740सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल18.0218.3000.28hr
34742सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल18.4919.1800.29hr
34744सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल19.3319.5800.25hr
34746सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल20.0820.3500.27hr
34782सियाल्दा काकद्वीप लोकल21.0421.3200.28hr
34748सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल21.3422.0100.27hr
34750सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल22.1922.4500.26hr
34752सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल22.5423.2200.28hr
34754सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल23.3900.0400.25hr