Loading...
98087 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
11:11
98091 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
11:27
98333 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
11:31
98093 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
11:43
98097 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
11:59
98099 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
12:07
98103 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
12:20
98335 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
12:28
98105 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
12:33
98107 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
12:54
98527 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
12:58
98111 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
13:06
98339 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
13:10
98113 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
13:18
98115 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
13:22
98117 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
13:34
98121 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
13:52
98123 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
13:59
98125 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
14:15
98127 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
14:23
98129 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
14:37
98133 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
14:51
98135 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
14:59
98343 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
15:03
98139 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
15:11
98141 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
15:19
98145 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
15:31
98147 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
15:42
98149 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
15:47
98533 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
15:57
98151 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
16:03
98153 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
16:11
98157 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
16:26
98159 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
16:38
98537 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
16:50
98161 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
16:54
98353 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
17:03
98165 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
17:07
98539 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
17:11
98355 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
17:19
98169 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
17:23
98171 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
17:36
98175 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
17:48
98545 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
17:56
98177 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
18:00
98179 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल महिला स्पेशल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
18:11
98181 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
18:15
98183 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
18:29
98549 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
18:36
98185 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
18:44
98187 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
19:00
98189 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
19:08
98193 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
19:20
98553 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.21 घंटे
19:31
98195 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.21 घंटे
19:35
98365 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
19:40
98199 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
19:55
98367 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
20:03
98203 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
20:07
98207 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
20:20
98369 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
20:31
98209 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
20:35
98559 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
20:43
98211 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
20:52
98215 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
21:05
98217 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
21:17
98371 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
21:21
98563 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
21:29
98221 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
21:33
98223 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
21:45
98565 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
21:53
98225 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
21:57
98227 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
22:09
98567 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
22:19
98229 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
22:23
98569 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
22:32
98231 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
22:36
98233 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
22:53
98235 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
23:01
98237 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
23:17
98573 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
23:29
98239 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
23:33
98575 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
23:45
98241 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
23:55
98301 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
00:08
11-दिस
98001 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
00:16
11-दिस
98003 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
00:27
11-दिस
98005 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
00:43
11-दिस
98007 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
04:35
11-दिस
98011 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
04:55
11-दिस
98013 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
05:09
11-दिस
98015 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
05:21
11-दिस
98019 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
05:33
11-दिस
98023 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
05:48
11-दिस
98025 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
05:59
11-दिस
98027 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
06:03
11-दिस
98029 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
06:11
11-दिस
98031 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
06:19
11-दिस
98033 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
06:27
11-दिस
98305 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
06:35
11-दिस
98037 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
06:43
11-दिस
98307 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
06:47
11-दिस
98039 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
06:58
11-दिस
98041 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
07:02
11-दिस
98601 मुंबई छ. शिवाजी मानखुर्द लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
07:05
11-दिस
98043 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
07:12
11-दिस
98501 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
07:16
11-दिस
98045 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
07:20
11-दिस
98047 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
07:31
11-दिस
98309 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
07:35
11-दिस
98049 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
07:43
11-दिस
98311 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
07:51
11-दिस
98603 मुंबई छ. शिवाजी मानखुर्द लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
07:59
11-दिस
98051 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
08:03
11-दिस
98053 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
08:11
11-दिस
98505 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
08:15
11-दिस
98315 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
08:23
11-दिस
98057 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
08:27
11-दिस
98059 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
08:37
11-दिस
98605 मुंबई छ. शिवाजी चेम्बूर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
08:41
11-दिस
98507 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
08:49
11-दिस
98063 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
08:57
11-दिस
98317 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:01
11-दिस
98065 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:09
11-दिस
98509 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:13
11-दिस
98067 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:21
11-दिस
98511 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:25
11-दिस
98069 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:33
11-दिस
98513 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:37
11-दिस
98321 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:41
11-दिस
98071 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:47
11-दिस
98515 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:51
11-दिस
98073 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
09:55
11-दिस
98323 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
10:02
11-दिस
98075 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
10:06
11-दिस
98077 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
10:13
11-दिस
98517 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
10:17
11-दिस
98079 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
10:21
11-दिस
98325 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
10:29
11-दिस
98519 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
10:33
11-दिस
98081 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
10:37
11-दिस
98083 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
10:44
11-दिस
98521 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
10:48
11-दिस
98085 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
10:55
11-दिस
98329 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
10:59
11-दिस
98523 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
11:07
11-दिस
98089 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
11:15
11-दिस
98525 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
11:23
11-दिस
98095 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
11:55
11-दिस
98337 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
12:42
11-दिस
98529 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
13:38
11-दिस
98131 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
14:45
11-दिस
98345 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
15:15
11-दिस
98143 मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
15:27
11-दिस
98535 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
16:15
11-दिस
98349 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
16:30
11-दिस
98351 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
16:42
11-दिस
98541 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
17:29
11-दिस
98543 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
17:44
11-दिस
98357 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
18:04
11-दिस
98547 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
18:19
11-दिस
98551 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
18:52
11-दिस
98361 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
19:04
11-दिस
98363 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
19:16
11-दिस
98555 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
19:50
11-दिस
98557 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.20 घंटे
20:16
11-दिस
98561 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
21:09
11-दिस
98373 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
21:41
11-दिस
98375 मुंबई छ. शिवाजी बेलापुर लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
22:01
11-दिस
98571 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.19 घंटे
22:48
11-दिस
98577 मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल
गुरु तेगबहादुरनगर
00.18 घंटे
00:00
12-दिस
Station Name / Code
मस्जिद
MSD
गुरु तेगबहादुरनगर
GTBN
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

मस्जिद से गुरु तेगबहादुरनगर ट्रेनें

मस्जिद से गुरु तेगबहादुरनगरतक की ट्रेनों के बारे में

 1. मस्जिद और गुरु तेगबहादुरनगरके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  मस्जिद और गुरु तेगबहादुरनगरके बीच 171 ट्रेंने चलती हैं.
 2. मस्जिद से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन मस्जिद और गुरु तेगबहादुरनगरके बीच है मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल (98577) जिसका चलने का समय है 00.00 और यह ट्रैन चलती है on सिवाय सोम.
 3. मस्जिद से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन मस्जिद और गुरु तेगबहादुरनगरके बीच है मुंबई छ. शिवाजी पनवेल लोकल (98241) जिसका चलने का समय है 23.55 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. मस्जिद और गुरु तेगबहादुरनगर के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  मस्जिद और गुरु तेगबहादुरनगरके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है मुंबई छ. शिवाजी वाशी लोकल (98577) जिसका चलने का समय है 00.00 और यह ट्रैन चलती है on सिवाय सोम. और ये 10 किलोमीटर की दूरी 00.18 घंटे में तय करती है .