Loading...
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
14:37
97085 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
14:41
96633 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
14:49
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
14:59
97089 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
15:03
96635 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
15:19
97093 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
15:23
96517 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
15:35
96637 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
15:39
97095 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
15:44
97097 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
15:53
97099 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
16:01
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
16:16
96639 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
16:24
97107 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
16:51
97111 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.22 घंटे
17:03
97113 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
17:15
97129 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
18:17
96641 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
18:37
97135 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
19:04
97137 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
19:17
97139 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
19:21
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
19:35
97143 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
19:41
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
19:58
96643 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
20:08
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
20:16
96645 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.21 घंटे
20:34
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
20:43
96519 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
20:59
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
21:11
96647 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
21:23
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
01.16 घंटे
21:31
96409 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
21:35
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
21:43
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
01.16 घंटे
21:51
97155 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
21:59
96649 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
22:03
97157 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
22:07
97159 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
22:19
97161 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
22:27
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
22:31
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
22:46
96651 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
22:54
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
23:11
96653 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
23:23
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
23:33
96655 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
23:47
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
23:55
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
00:08
27-जून
96401 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
00:18
27-जून
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
00:28
27-जून
96403 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
04:18
27-जून
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
04:27
27-जून
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
04:51
27-जून
96405 मुंबई छ. शिवाजी कसारा लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
05:03
27-जून
96505 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
05:15
27-जून
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
05:23
27-जून
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
05:27
27-जून
96605 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
05:31
27-जून
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
05:43
27-जून
96607 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
05:55
27-जून
96507 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
06:05
27-जून
97011 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
06:13
27-जून
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.16 घंटे
06:23
27-जून
96611 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
06:33
27-जून
97015 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
06:44
27-जून
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
06:55
27-जून
96613 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
07:03
27-जून
97017 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
07:11
27-जून
97019 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
07:27
27-जून
97021 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
07:35
27-जून
96511 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
07:45
27-जून
97025 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.16 घंटे
07:53
27-जून
97027 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
08:15
27-जून
97029 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
08:36
27-जून
97031 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
08:52
27-जून
97033 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
09:08
27-जून
97039 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
09:34
27-जून
96617 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
10:00
27-जून
97041 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
10:05
27-जून
97043 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
10:17
27-जून
97047 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
10:51
27-जून
96619 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
11:07
27-जून
97051 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
11:23
27-जून
96621 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
11:27
27-जून
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.20 घंटे
11:43
27-जून
97055 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
11:53
27-जून
96623 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
11:57
27-जून
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
12:02
27-जून
97057 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
12:10
27-जून
97059 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
12:18
27-जून
97061 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
12:31
27-जून
97063 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
12:35
27-जून
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
12:39
27-जून
96625 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
12:47
27-जून
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.21 घंटे
12:53
27-जून
97067 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.21 घंटे
13:01
27-जून
97069 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.21 घंटे
13:05
27-जून
96627 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.21 घंटे
13:13
27-जून
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
13:19
27-जून
97071 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
13:25
27-जून
96515 मुंबई छ. शिवाजी असंगांव लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
13:33
27-जून
97073 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
13:37
27-जून
96629 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
13:45
27-जून
97077 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
13:49
27-जून
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
13:53
27-जून
96631 मुंबई छ. शिवाजी तितवाला लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
14:11
27-जून
97081 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.17 घंटे
14:15
27-जून
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
थाकुरली
01.16 घंटे
14:20
27-जून
97083 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.16 घंटे
14:29
27-जून
97119 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
17:39
27-जून
97123 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.18 घंटे
17:56
27-जून
97127 मुंबई छ. शिवाजी कल्याण लोकल
थाकुरली
01.19 घंटे
18:10
27-जून
Station Name / Code
मस्जिद
MSD
थाकुरली
THK
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

मस्जिद से थाकुरली ट्रेनें

मस्जिद से थाकुरलीतक की ट्रेनों के बारे में

 1. मस्जिद और थाकुरलीके बीच कितनी ट्रैन चलती हैं ?
  मस्जिद और थाकुरलीके बीच 114 ट्रेंने चलती हैं.
 2. मस्जिद से सबसे पहले कौन से ट्रैन चलती है ?
  पहली ट्रैन मस्जिद और थाकुरलीके बीच है मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल (96301) जिसका चलने का समय है 00.08 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 3. मस्जिद से सबसे आखरी में जाने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  आखरी ट्रैन मस्जिद और थाकुरलीके बीच है मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल (96343) जिसका चलने का समय है 23.55 और यह ट्रैन चलती है रोज़.
 4. मस्जिद और थाकुरली के बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन कौन सी है ?
  मस्जिद और थाकुरलीके बीच सबसे तेज़ चलने वाली ट्रैन है मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल (96307) जिसका चलने का समय है 06.23 और यह ट्रैन चलती है रोज़. और ये 51 किलोमीटर की दूरी 01.16 घंटे में तय करती है .