छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / तकप्रस्थान
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
अम्बरनाथ
20:46
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
21:08
95131 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
21:26
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
21:28
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
21:40
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
21:48
95011 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
अम्बरनाथ
21:58
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
अम्बरनाथ
22:28
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
22:29
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
22:43
51029 मुंबई बीजापुर फास्ट पैसेंजर
अम्बरनाथ
22:55
51033 शिर्डी फास्ट पैसेंजर
अम्बरनाथ
22:55
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
23:08
95013 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
अम्बरनाथ
23:18
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
अम्बरनाथ
23:30
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
23:52
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
00:05
23-अक्टू
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
अम्बरनाथ
00:25
23-अक्टू
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
अम्बरनाथ
04:24
23-अक्टू
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
अम्बरनाथ
04:48
23-अक्टू
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
अम्बरनाथ
05:20
23-अक्टू
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
05:24
23-अक्टू
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
05:40
23-अक्टू
95101 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
06:10
23-अक्टू
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
06:20
23-अक्टू
95201 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
06:27
23-अक्टू
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
06:50
23-अक्टू
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
06:52
23-अक्टू
95203 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
07:05
23-अक्टू
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
अम्बरनाथ
07:30
23-अक्टू
95205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
07:58
23-अक्टू
95105 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
08:16
23-अक्टू
95303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
08:47
23-अक्टू
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
08:54
23-अक्टू
95107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
09:01
23-अक्टू
95209 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
09:15
23-अक्टू
95305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
09:22
23-अक्टू
95211 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
09:29
23-अक्टू
95109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
09:38
23-अक्टू
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
09:44
23-अक्टू
95307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
09:53
23-अक्टू
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
10:05
23-अक्टू
95309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
10:10
23-अक्टू
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
10:25
23-अक्टू
95311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
10:29
23-अक्टू
95111 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
10:36
23-अक्टू
95219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
10:48
23-अक्टू
95313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
10:53
23-अक्टू
95113 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
11:15
23-अक्टू
95315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
11:22
23-अक्टू
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
11:40
23-अक्टू
95221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
11:50
23-अक्टू
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
11:59
23-अक्टू
95003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
अम्बरनाथ
12:20
23-अक्टू
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
12:36
23-अक्टू
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
12:54
23-अक्टू
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
13:13
23-अक्टू
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
13:16
23-अक्टू
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
13:40
23-अक्टू
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
13:50
23-अक्टू
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
13:53
23-अक्टू
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
14:08
23-अक्टू
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
14:17
23-अक्टू
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
14:34
23-अक्टू
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
14:52
23-अक्टू
95119 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
14:54
23-अक्टू
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
अम्बरनाथ
15:22
23-अक्टू
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
15:53
23-अक्टू
95317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
16:03
23-अक्टू
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
16:13
23-अक्टू
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
16:30
23-अक्टू
95229 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
16:45
23-अक्टू
95319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
17:00
23-अक्टू
95231 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
17:25
23-अक्टू
95007 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
अम्बरनाथ
17:33
23-अक्टू
95321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
17:45
23-अक्टू
95233 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
17:59
23-अक्टू
95323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
18:06
23-अक्टू
95125 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
18:21
23-अक्टू
95325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
18:28
23-अक्टू
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
18:39
23-अक्टू
95327 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
18:53
23-अक्टू
95127 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
18:57
23-अक्टू
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
19:14
23-अक्टू
95239 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
19:23
23-अक्टू
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
19:32
23-अक्टू
95331 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
19:42
23-अक्टू
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
अम्बरनाथ
19:50
23-अक्टू
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
19:55
23-अक्टू
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
20:13
23-अक्टू
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
20:40
23-अक्टू
51027 पंढरपुर फास्ट पैसेंजर
अम्बरनाथ
22:55
24-अक्टू
दादर सेंट्रल से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
22:52
96227 दादर बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
23:18
95301 दादर सेंट्रल अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
08:42
23-अक्टू
95227 दादर बदलापुर फास्ट
अम्बरनाथ
16:13
23-अक्टू
95329 दादर अम्बरनाथ फास्ट
अम्बरनाथ
19:40
23-अक्टू
ठाणे से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96217 ठाणे बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
21:32
96103 ठाणे कर्जत लोकल
अम्बरनाथ
05:00
23-अक्टू
96105 ठाणे कर्जत लोकल
अम्बरनाथ
05:28
23-अक्टू
96111 ठाणे कर्जत लोकल
अम्बरनाथ
10:48
23-अक्टू
96113 ठाणे कर्जत लोकल
अम्बरनाथ
12:05
23-अक्टू
96203 ठाणे बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
13:06
23-अक्टू
96207 ठाणे बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
16:00
23-अक्टू
96327 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
16:50
23-अक्टू
96115 ठाणे कर्जत लोकल
अम्बरनाथ
17:48
23-अक्टू
96209 ठाणे बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
18:51
23-अक्टू
96211 ठाणे बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
19:43
23-अक्टू
96117 ठाणे कर्जत लोकल
अम्बरनाथ
20:03
23-अक्टू
96331 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
अम्बरनाथ
20:31
23-अक्टू
कल्याण जंक्शन से
ट्रेन / तकप्रस्थान
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
अम्बरनाथ
06:23
23-अक्टू
New IRCTC Agent Registration