छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
96003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.38 घंटे)
04.24
27-जून
06.02
27-जून
96107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.38 घंटे)
04.48
27-जून
06.26
27-जून
96109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.38 घंटे)
05.20
27-जून
06.58
27-जून
96303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.41 घंटे)
05.24
27-जून
07.05
27-जून
96305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.42 घंटे)
05.40
27-जून
07.22
27-जून
95101 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.14 घंटे)
06.10
27-जून
07.24
27-जून
96307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.40 घंटे)
06.20
27-जून
08.00
27-जून
95201 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.08 घंटे)
06.27
27-जून
07.35
27-जून
95103 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.11 घंटे)
06.50
27-जून
08.01
27-जून
96309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.41 घंटे)
06.52
27-जून
08.33
27-जून
95203 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.14 घंटे)
07.05
27-जून
08.19
27-जून
95001 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.10 घंटे)
07.30
27-जून
08.40
27-जून
95205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.11 घंटे)
07.58
27-जून
09.09
27-जून
95105 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.11 घंटे)
08.16
27-जून
09.27
27-जून
95303 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.15 घंटे)
08.47
27-जून
10.02
27-जून
95207 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.10 घंटे)
08.54
27-जून
10.04
27-जून
95107 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.09 घंटे)
09.01
27-जून
10.10
27-जून
95209 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.10 घंटे)
09.15
27-जून
10.25
27-जून
95305 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.12 घंटे)
09.22
27-जून
10.34
27-जून
95211 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.09 घंटे)
09.29
27-जून
10.38
27-जून
95109 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.09 घंटे)
09.38
27-जून
10.47
27-जून
95213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.10 घंटे)
09.44
27-जून
10.54
27-जून
95307 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.12 घंटे)
09.53
27-जून
11.05
27-जून
95215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.11 घंटे)
10.05
27-जून
11.16
27-जून
95309 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.14 घंटे)
10.10
27-जून
11.24
27-जून
95217 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.13 घंटे)
10.25
27-जून
11.38
27-जून
95311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.17 घंटे)
10.29
27-जून
11.46
27-जून
95111 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.13 घंटे)
10.36
27-जून
11.49
27-जून
95219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.09 घंटे)
10.48
27-जून
11.57
27-जून
95313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.11 घंटे)
10.53
27-जून
12.04
27-जून
95113 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.09 घंटे)
11.15
27-जून
12.24
27-जून
95315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.15 घंटे)
11.22
27-जून
12.37
27-जून
96311 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.44 घंटे)
11.40
27-जून
13.24
27-जून
95221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.10 घंटे)
11.50
27-जून
13.00
27-जून
96313 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.41 घंटे)
11.59
27-जून
13.40
27-जून
95003 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.12 घंटे)
12.20
27-जून
13.32
27-जून
96315 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.39 घंटे)
12.36
27-जून
14.15
27-जून
96317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.44 घंटे)
12.54
27-जून
14.38
27-जून
95115 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.11 घंटे)
13.13
27-जून
14.24
27-जून
96319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.42 घंटे)
13.16
27-जून
14.58
27-जून
95117 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.09 घंटे)
13.40
27-जून
14.49
27-जून
96321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.40 घंटे)
13.50
27-जून
15.30
27-जून
95223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.12 घंटे)
13.53
27-जून
15.05
27-जून
95225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.11 घंटे)
14.08
27-जून
15.19
27-जून
96205 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.36 घंटे)
14.17
27-जून
15.53
27-जून
96323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.40 घंटे)
14.34
27-जून
16.14
27-जून
96325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.40 घंटे)
14.52
27-जून
16.32
27-जून
95119 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.09 घंटे)
14.54
27-जून
16.03
27-जून
95005 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.08 घंटे)
15.22
27-जून
16.30
27-जून
95121 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.09 घंटे)
15.53
27-जून
17.02
27-जून
95317 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.14 घंटे)
16.03
27-जून
17.17
27-जून
96329 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.41 घंटे)
16.13
27-जून
17.54
27-जून
95123 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.10 घंटे)
16.30
27-जून
17.40
27-जून
95229 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.11 घंटे)
16.45
27-जून
17.56
27-जून
95319 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.22 घंटे)
17.00
27-जून
18.22
27-जून
95231 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.13 घंटे)
17.25
27-जून
18.38
27-जून
95007 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.13 घंटे)
17.33
27-जून
18.46
27-जून
95321 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.13 घंटे)
17.45
27-जून
18.58
27-जून
95233 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.12 घंटे)
17.59
27-जून
19.11
27-जून
95323 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.13 घंटे)
18.06
27-जून
19.19
27-जून
95125 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.10 घंटे)
18.21
27-जून
19.31
27-जून
95325 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.16 घंटे)
18.28
27-जून
19.44
27-जून
95235 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.12 घंटे)
18.39
27-जून
19.51
27-जून
95327 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.17 घंटे)
18.53
27-जून
20.10
27-जून
95127 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.15 घंटे)
18.57
27-जून
20.12
27-जून
95237 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.08 घंटे)
19.14
27-जून
20.22
27-जून
95239 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.11 घंटे)
19.23
27-जून
20.34
27-जून
96213 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.40 घंटे)
19.32
27-जून
21.12
27-जून
95331 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.15 घंटे)
19.42
27-जून
20.57
27-जून
95129 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.12 घंटे)
19.50
27-जून
21.02
27-जून
96215 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.37 घंटे)
19.55
27-जून
21.32
27-जून
96333 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.41 घंटे)
20.13
27-जून
21.54
27-जून
96335 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.43 घंटे)
20.40
27-जून
22.23
27-जून
95009 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.11 घंटे)
20.46
27-जून
21.57
27-जून
96219 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.38 घंटे)
21.08
27-जून
22.46
27-जून
95131 मुंबई शिवाजी कर्जत फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.12 घंटे)
21.26
27-जून
22.38
27-जून
96221 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.39 घंटे)
21.28
27-जून
23.07
27-जून
96337 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.40 घंटे)
21.40
27-जून
23.20
27-जून
96223 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.39 घंटे)
21.48
27-जून
23.27
27-जून
95011 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.13 घंटे)
21.58
27-जून
23.11
27-जून
96019 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.39 घंटे)
22.28
27-जून
00.07
28-जून
95241 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.14 घंटे)
22.29
27-जून
23.43
27-जून
96225 मुंबई छ. शिवाजी बदलापुर लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.39 घंटे)
22.43
27-जून
00.22
28-जून
51027 पंढरपुर फास्ट पैसेंजर
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.20 घंटे)
22.55
27-जून
00.15
28-जून
51033 शिर्डी फास्ट पैसेंजर
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.19 घंटे)
22.55
27-जून
00.14
28-जून
96341 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.41 घंटे)
23.08
27-जून
00.49
28-जून
95013 मुंबई छ. शिवाजी खोपोली फास्ट
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.10 घंटे)
23.18
27-जून
00.28
28-जून
96119 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.37 घंटे)
23.30
27-जून
01.07
28-जून
96343 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.40 घंटे)
23.52
27-जून
01.32
28-जून
96301 मुंबई छ. शिवाजी अम्बरनाथ लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.40 घंटे)
00.05
28-जून
01.45
28-जून
96101 मुंबई छ. शिवाजी कर्जत लोकल
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.36 घंटे)
00.25
28-जून
02.01
28-जून
51029 मुंबई बीजापुर फास्ट पैसेंजर
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस → अम्बरनाथ (01.20 घंटे)
22.55
30-जून
00.15
1-जुला
दादर सेंट्रल से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
95301 दादर सेंट्रल अम्बरनाथ फास्ट
दादर सेंट्रल → अम्बरनाथ (00.57 घंटे)
08.42
27-जून
09.39
27-जून
95227 दादर बदलापुर फास्ट
दादर सेंट्रल → अम्बरनाथ (00.57 घंटे)
16.13
27-जून
17.10
27-जून
95329 दादर अम्बरनाथ फास्ट
दादर सेंट्रल → अम्बरनाथ (01.00 घंटे)
19.40
27-जून
20.40
27-जून
96339 दादर अम्बरनाथ लोकल
दादर सेंट्रल → अम्बरनाथ (01.23 घंटे)
22.52
27-जून
00.15
28-जून
96227 दादर बदलापुर लोकल
दादर सेंट्रल → अम्बरनाथ (01.21 घंटे)
23.18
27-जून
00.39
28-जून
ठाणे से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
96103 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.43 घंटे)
05.00
27-जून
05.43
27-जून
96105 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.43 घंटे)
05.28
27-जून
06.11
27-जून
96111 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.44 घंटे)
10.48
27-जून
11.32
27-जून
96113 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.44 घंटे)
12.05
27-जून
12.49
27-जून
96203 ठाणे बदलापुर लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.43 घंटे)
13.06
27-जून
13.49
27-जून
96207 ठाणे बदलापुर लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.43 घंटे)
16.00
27-जून
16.43
27-जून
96327 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.46 घंटे)
16.50
27-जून
17.36
27-जून
96115 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.45 घंटे)
17.48
27-जून
18.33
27-जून
96209 ठाणे बदलापुर लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.46 घंटे)
18.51
27-जून
19.37
27-जून
96211 ठाणे बदलापुर लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.46 घंटे)
19.43
27-जून
20.29
27-जून
96117 ठाणे कर्जत लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.46 घंटे)
20.03
27-जून
20.49
27-जून
96331 ठाणे अम्बरनाथ लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.48 घंटे)
20.31
27-जून
21.19
27-जून
96217 ठाणे बदलापुर लोकल
ठाणे → अम्बरनाथ (00.44 घंटे)
21.32
27-जून
22.16
27-जून
कल्याण जंक्शन से
ट्रेन / नाम / तक / यात्राप्रस्थानआगमन
96201 विद्याविहार बदलापुर लोकल
विद्याविहार → अम्बरनाथ (00.10 घंटे)
06.23
27-जून
06.33
27-जून
New IRCTC Agent Registration